FORVALTNINGSDATABASEN

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 14 9 23 14 3 17 6 6
2011 13 9 22 12 3 15 1 6 7
2012 11 8 19 11 2 13 6 6
2013 11 9 20 11 3 14 6 6
2014 11 9 20 11 4 15 5 5
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 49 52 50 49 50 50 50
2011 50 53 51 49 50 51 53
2012 51 53 52 51 52 52 52
2013 54 54 54 54 55 53 53
2014 53 49 51 53 51 53 53

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1966* Navneendring

Navn: Sivilforsvarets sentralskole (SFSSK)
Kort navn: SFSSK

Våren 1966 endret skolen navn til Sivilforsvarets sentralskole (SFSSK), og ble av mange fra da av betraktet som Sivilforsvarets høgskole.

01.01.1969* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 220 Asker

01.01.1994 Navneendring

Navn: Sentralskolen for sivilt beredskap (SSSB)
Kort navn: SSSB

1. januar 1994 endret skolen navn fra Sivilforsvarets sentralskole (SFSSK) til Sentralskolen for sivilt beredskap (SSSB). Navneendringen var en konsekvens av at skolen hadde utviklet sitt kurstilbud til å omfatte langt mer enn sivilforsvarsfaglige kurs. I 1996 ble det satt i gang et utviklingsprosjekt for Sentralskolen, under benevnelsen Beredskapsutdanning: Samarbeid for sikkerhet, forkortet BUSS-prosjektet. Prosjektet er omtalt i St.prp. nr. 1 (1996-97). Den 1. januar 1998 ble det iverksatt en omorganisering ved skolen, og innført nye stillingsbetegnelser. Etter at direktoratet i 1998 ga ECON Senter for økonomisk analyse i oppdrag å foreta en gjennomgang av Sentralskolen i den hensikt å videreutvikle skolen til et nasjonalt utdannings- og kompetansesenter for det sivile beredskap, er det foreløpig trukket den konsekvens av anbefalingene at Sentralskolen er gitt større frihet til å styre sin egen virksomhet.

01.01.2004* Navneendring

Navn: Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB)
Kort navn: NUSB

Justisdepartementet signaliserte i St.prp. nr. 1 (2003-2004) at departementet ønsket å skifte navn på skolen. I samråd med departementet endret direktoratet navnet til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) i forbindelse med tildelingsbrevet for 2004.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.