FORVALTNINGSDATABASEN

Tingretter

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 526 835 1361 521 555 1076 5 280 285
1981 503 870 1373 490 589 1079 13 281 294
1982 483 874 1357 471 593 1064 12 281 293
1983 482 896 1378 470 602 1072 12 294 306
1984 468 948 1416 457 628 1085 11 320 331
1985 497 995 1492 486 666 1152 11 329 340
1986 492 1036 1528 477 701 1178 15 335 350
1987 490 1064 1554 479 712 1191 11 352 363
1988 444 1025 1469 433 670 1103 11 355 366
1989 440 1075 1515 432 701 1133 8 374 382
1990 437 1075 1512 428 702 1130 9 373 382
1991 427 1095 1522 416 754 1170 11 341 352
1992 408 1111 1519 400 751 1151 8 360 368
1993 419 1113 1532 409 778 1187 10 335 345
1994 418 1105 1523 408 786 1194 10 319 329
1995 425 1057 1482 416 763 1179 9 294 303
1996 435 1038 1473 422 757 1179 13 281 294
1997 446 1053 1499 437 766 1203 9 287 296
1998 440 1050 1490 428 745 1173 12 305 317
1999 434 1041 1475 423 754 1177 11 287 298
2000 218 994 1212 211 678 889 7 316 323
2001 212 1002 1214 203 697 900 9 305 314
2002 217 989 1206 206 685 891 11 304 315
2003 225 1004 1229 216 718 934 9 286 295
2004 231 1005 1236 221 743 964 10 262 272
2005 241 998 1239 230 729 959 11 269 280
2006 361 959 1320 332 687 1019 29 272 301
2007 357 902 1259 332 665 997 25 237 262
2008 353 883 1236 331 649 980 22 234 256
2009 169 790 959 159 585 744 10 205 215
2010 179 774 953 166 587 753 13 187 200
2011 153 797 950 144 603 747 9 194 203
2012 163 802 965 150 600 750 13 202 215
2013 169 778 947 156 588 744 13 190 203
2014 177 769 946 162 589 751 15 180 195
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 43 44 45 43 44 34 42 42
1981 46 43 44 46 43 45 42 42 42
1982 46 44 45 46 44 45 41 43 43
1983 46 43 44 46 43 45 45 43 43
1984 47 43 44 47 43 45 45 43 43
1985 46 43 44 46 43 44 55 43 44
1986 46 43 44 46 43 44 44 43 43
1987 45 43 44 45 43 44 45 43 44
1988 46 44 44 46 43 44 42 44 44
1989 45 43 44 45 43 44 43 45 45
1990 45 44 44 45 43 44 40 45 44
1991 45 44 44 45 43 44 38 44 44
1992 45 43 44 45 43 44 40 44 44
1993 44 44 44 44 43 44 39 44 44
1994 45 44 44 45 44 44 35 44 44
1995 44 45 44 44 45 44 46 44 45
1996 44 45 44 44 44 44 48 46 46
1997 44 45 45 44 45 44 46 45 45
1998 44 45 45 44 45 45 46 45 45
1999 45 45 45 45 45 45 47 45 45
2000 38 45 44 38 44 43 48 46 46
2001 39 45 44 39 44 43 50 47 47
2002 39 45 44 39 45 43 45 46 46
2003 39 45 44 39 45 43 46 47 47
2004 38 46 44 38 45 43 45 48 47
2005 38 46 44 38 45 43 44 48 48
2006 43 46 45 43 46 45 46 48 47
2007 43 47 45 42 46 45 50 48 48
2008 43 47 46 42 46 45 46 48 48
2009 37 47 45 36 47 44 40 48 48
2010 37 47 45 36 46 44 41 49 48
2011 37 47 45 36 46 44 50 48 49
2012 38 47 45 37 46 44 45 49 49
2013 38 47 46 38 47 45 47 49 49
2014 38 47 45 37 46 44 46 49 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1956* Består via innlemming

Type enhet: Gruppe
Innlemmede enheter:

01.01.2002 Navneendring

Navn: Tingretter
Kort navn: Tingrettene

1.1.2002 skifter by- og herredsrettene og sorenskriverembetene navn til fellesbetingelsen tingrett. Sorenskriver blir samtlige embetslederes tittel fra samme dato. Navneendringen er et ledd i det pågående oppfølgingsarbeidet av St.meld.nr.23 2000-2001 og Innst.S.nr.242 2000-2001 om førsteinstansdomstolene i framtiden. Pr. 1.1.2002 var det til sammen 87 tingretter, 4 byfogdembeter samt Oslo skifterett og byskriverembete i landet. Gjennom sammenslåinger skal disse 92 domstolene reduseres til 66.Tingrettene pr. 2002 (jf. www.domstol.no):

Alstahaug tingrett
Alta tingrett
Asker og Bærum tingrett
Bergen tingrett
Brønnøy tingrett
Dalane tingrett
Drammen tingrett
Eidsvoll tingrett
Eiker, Modum og Sigdal tingrett
Flekkefjord tingrett
Fosen tingrett
Fredrikstad tingrett
Gauldal tingrett
Hadeland og Land tingrett
Halden tingrett
Hallingdal tingrett
Hammerfest tingrett
Hardanger tingrett
Haugesund tingrett
Hedemarken tingrett
Heggen og Frøland tingrett
Holmestrand tingrett
Holt tingrett
Horten tingrett
Inderøy tingrett
Indre Follo tingrett
Indre Sogn tingrett
Jæren tingrett
Karmsund tingrett
Kongsberg tingrett
Kragerø tingrett
Kristiansand tingrett
Larvik tingrett
Lofoten tingrett
Lyngdal tingrett
Mandal tingrett
Midhordland tingrett
Midt-Trøndelag tingrett
Moss tingrett
Namdal tingrett
Nedenes tingrett
Nedre Romerike tingrett
Nedre Telemark tingrett
Nes tingrett
Nordfjord tingrett
Nord-Gudbrandsdal tingrett
Nordhordland tingrett
Nordmøre tingrett
Nord-Troms tingrett
Nord-Østerdal tingrett
Norges Høyesterett
Ofoten tingrett
Orkdal tingrett
Oslo tingrett
Rana tingrett
Ringerike tingrett
Romsdal tingrett
Ryfylke tingrett
Salten tingrett
Sand tingrett
Sandefjord tingrett
Sandnes tingrett
Sarpsborg tingrett
Senja tingrett
Skien og Porsgrunn tingrett
Solør tingrett
Stavanger tingrett
Stjør- og Verdal tingrett
Sunnfjord tingrett
Sunnhordland tingrett
Sunnmøre tingrett
Søre Sunnmøre tingrett
Sør-Gudbrandsdal tingrett
Sør-Østerdal tingrett
Tana og Varanger tingrett
Tinn og Heddal tingrett
Toten tingrett
Trondenes tingrett
Trondheim tingrett
Tønsberg tingrett
Valdres tingrett
Vardø tingrett
Vesterålen tingrett
Vest-Telemark tingrett
Vinger og Odal tingrett
Voss tingrett
Ytre Follo tingrett
Ytre Sogn tingrett


Lagmannsrettene:


Agder lagmannsrett
Borgarting lagmannsrett
Eidsivating lagmannsrett
Frostating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Hålogaland lagmannsrettByfogder:

Byfogden i Bergen
Byfogden i Stavanger
Byfogden i Trondheim
Oslo byfogdembete


Oslo skifterett og byskriverembete

01.11.2002 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Gruppe

26.10.2007 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

26. oktober 2007 var en merkedag for Statens kartverk. Da ble ansvaret for tinglysing i fast eiendom overført fra siste tingrett til Kartverket.
En omfattende reform var kommet til veis ende og all tinglysing i fast eiendom var samlet ved Kartverkets hovedkontor i Hønefoss. Fra denne dato var Statens kartverk formelt sett landets tinglysingsmyndighet.

Jf. Ot.prp. nr. 85 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m.:
"Stortinget fattet 12.06.02 vedtak nr. 392 om å be Regjeringen opprette et sentralt tinglysingsregister knyttet til Statens kartverks hovedkontor i Ringerike kommune, i tråd med justiskomiteens tilråding inntatt i Innst. S. nr. 221 (2001-2002).

Prosjektet med å overføre tinglysingsmyndigheten fra tingrettene til Statens kartverk skal skje parallelt med strukturendringene i domstolene, jf. St.meld. nr. 23 (2000-2001) Førsteinstansdomstolene i fremtiden. Overføringen skal bl.a. derfor finne sted gradvis ved at tinglysingsmyndigheten suksessivt vil bli overført fra tingrettene til Statens kartverk. Dette betyr at fram til rundt 01.08.07 vil tinglysingen både finne sted hos de tingrettene hvor tinglysingen ikke er overført og hos Statens kartverk. Etter 01.08.07 tar departementet sikte på at Statens kartverk alene vil stå for tinglysingen. En slik sentralisering av tinglysingen nødvendiggjør noen tekniske endringer i tinglysingsloven og i enkelte andre lover. Lovendringene må både omfatte det at tinglysingen i en periode foregår ved to organer og at den senere bare vil finne sted hos Statens kartverk."

Se også:
St.meld. nr. 13 (2001-2002) Fremtidig organisering av tinglysing i fast eiendom
Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 15. mars 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

01.05.2021 Består via omorganisering

Fra mai 2021 ser nye domstoler dagens lys flere steder i landet. 60 tingretter blir til 23, men alle dagens rettssteder blir beholdt.

Antall rettskretser reduseres fra 60 til 23, men alle dagens rettssteder beholdes. Målet er å styrke domstoltilbudet i hele landet, samtidig som domstolen fortsatt skal være lokalisert der den er i dag, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Tingretter og rettssteder etter endringen
Nye tingretter - Rettssteder
1. Sogn og Fjordane tingrett - Førde, Sogndal, Nordfjordeid
2. Vestfold tingrett - Tønsberg, Larvik, Horten
3. Søndre Østfold tingrett - Fredrikstad, Moss, Sarpsborg, Halden
4. Trøndelag tingrett - Nåavmesjenjaelmie/Namsos, Steinkjer, Brekstad, Trondheim
5. Agder tingrett - Farsund, Kristiansand, Arendal
6. Buskerud tingrett - Nesbyen, Kongsberg, Hokksund, Drammen
7. Follo og Nordre Østfold tingrett - Ski, Mysen
8. Haugaland og Sunnhordland tingrett - Stord, Haugesund
9. Helgeland tingrett - Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Mosjøen
10. Hordaland tingrett - Bergen, Lofthus, Norheimsund, Odda
11. Sis-ja Nuorta-Finnmárkku diggegoddi/Indre og Østre Finnmark tingrett - Deatnu/Tana og Vadsø
12. Midtre Hålogaland tingrett - Hárstták/Harstad, Suortá/Sortland, Narvik
13. Møre og Romsdal tingrett - Kristiansund, Molde, Ålesund, Volda
14. Nord-Troms og Senja tingrett - Tromsø, Finnsnes
15. Oslo tingrett - Oslo
16. Ringerike, Asker og Bærum tingrett - Hønefoss, Sandvika
17. Romerike og Glåmdal tingrett - Eidsvoll, Lillestrøm, Kongsvinger
18. Salten og Lofoten tingrett - Svolvær, Bodø
19. Sør-Rogaland tingrett - Stavanger, Sandnes, Egersund
20. Telemark tingrett - Kviteseid, Notodden, Skien
21. Vestre Innlandet tingrett - Fagernes, Vågamo, Lillehammer, Gjøvik
22. Ytre Finnmark tingrett - Alta, Hámmerfeasta/Hammerfest
23. Østre Innlandet tingrett - Tynset, Elverum, Hama

Vestfold tingrett skal samlokaliseres i Tønsberg f.o.m. 2023.
Nordfjordeid, Mosjøen, Norheimsund, Odda er ubemannede rettssteder

Kilder:
- Historisk dag i domstol-Norge, Pressemelding | Dato: 23.04.2021| Nr: Nr: 67 - 2021 (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/historisk-dag-i-domstol-norge/id2845894/)
- Styrking av domstolene i hele landet, Pressemelding | Dato: 22.01.2021| Nr: 13 – 2021 (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrking-av-domstolene-i-hele-landet/id2829599/)
_______________________________________________________________

Stortingets vedtak i behandlingen av "Endringer i domstolloven (domstolstruktur)", Prop. 11 L (2020-2021), Innst. 134 L (2020-2021), Lovvedtak 33 (2020-2021):
Stortinget har vedtatt flere endringer i domstolsloven. Endringene gjelder blant annet fordelingen av sakene i tingrettene, herunder om fordelingen mellom rettsstedene, rikets inndeling i domssogn for tingrettene (rettskretser) og hvor tingrettene skal ha sine faste rettssteder. Endringer i rettskretsene og de faste rettsstedene skal forelegges for Stortinget.

Kilde: Stortinget.no
(https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=81566)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.