FORVALTNINGSDATABASEN

Den høyere påtalemyndighet: Riksadvokaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1889 Nyopprettelse

Navn: Den høyere påtalemyndighet: Riksadvokaten
Kort navn: Riksadvokaten
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Tilhører etat: Den sivile påtalemyndighet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Kristiania

Da lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) av 1. juli 1887 trådte i kraft 1.1.1889, ble riksadvokatembetet opprettet. Ifølge lovens §§ 72-73 skulle Riksadvokaten ha den overordnede ledelsen av landets sivile påtalemyndighet. Under seg hadde han statsadvokatene og politiet. Bare kongen - dvs. kongen i statsråd - hadde instruksjonsmyndighet over ham. Den første påtaleinstruksen kom i 1894.

Denne sentraliseringen av landets sivile påtalemyndighet, som inntil da hadde ligget under amtmennene, var et ledd i en omfattende reform av det norske strafferettssystemet mot slutten av 1880-tallet (innføring av jury, opprettelsen av lagsogn og lagdømmer m.m.) Riksadvokatembetet besto av én person, Riksadvokaten selv, fram til 1935, da det ble opprettet en stilling som riksadvokatfullmektig ved hans side. I 1945-1946 ble det opprettet 5 midlertidige statsadvokatembeter hos Riksadvokaten i forbindelse med behandlingen av landssviksakene. Disse embetene var avviklet igjen omkring 1950.
Kilde: Håndbok for Riksarkivet (1992), s. 289

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.