FORVALTNINGSDATABASEN

Domstoladministrasjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.11.2002 Ny via sammenslåing

Navn: Domstoladministrasjonen
Kort navn: DA
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Tilhører etat: Domstolsetaten
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 1601 Trondheim
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fredag 1.11.2002 overtok Domstoladministrasjonen det administrative ansvaret for alle landets domstoler.

Bakgrunn for reformen:
- NOU 1999:19 Domstolene i samfunnet - Administrativ styring av domstolene. Utnevnelser, sidegjøremål, disiplinærtiltak. Midlertidige dommere
- Endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling).
- Endringar i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommarane si arbeidsrettslege stilling).
- Ot.prp. nr. 44 (2000-2001), Innst. O. nr. 103 (2000-2001), Besl.O.nr.105 (2000-2001) Endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling).

Domstoladministrasjonen holder til på Brattøra i Trondheim.

Samtidig som Domstoladministrasjonen setter i gang arbeidet ble domstolavdelingen i Justisdepartementet lagt ned. Avdelingen har hatt det administrative ansvaret for alle landets domstoler, fra Høyesterett til tingrettene. Etter reformen overtar Domstoladministrasjonen i hovedsak alt arbeidet.

Under utredning av reformen ble ulike tilknytningsformer for den nye enheten vurdert, bl.a.
- Departementsmodellen,
- Direktoratsmodellen,
- Sentralbanklov-modellen,
- Frittstående domstolsadministrasjon og
- Domstolsadministrasjon styrt direkte av domstolene.
Det ble konkludert med at det skulle opprettes en domstolsadministrasjon utenfor Justisdepartementet som ikke skal stå under politisk styring eller kontroll i sin domsfunksjon men som gir regjeringen og Stortinget innflytelse i form av utforming av sentrale fastsatte retningslinjer i den årlige budsjettproposisjonen og instruksjonsrett for regjeringen ved kongelig resolusjon. (Se Ot.prp.nr.44 (2000-2001)

Domstolsadministrasjonen er ved etableringen organisert i seks interne enheter. En av disse enhetene er IT-enheten som er den tidligere drifts- og utviklingsenheten Rettsvesenets IT- og Fagtjeneste (RIFT) som er plassert i Oslo, og som nå har endret navn til Domstolsadministrasjonen, avdeling Oslo.

Web: www.domstol.no
_________________________________________

Bakgrunn:
Omtrent samtidig med at Domstolavdelingen ble opprett i Justisdepartementet i 1996, hadde Brundtland-regjeringen satt ned en domstolkommisjon under ledelse av høyesterettsjustitiarius Carsten Smith. Kommisjonens innstilling forelå i april 1999. Konklusjonen var at det burde etableres et klarere skille mellom domstolene og statsforvaltningen, slik maktfordelingsprinsippet i Grunnloven tilsa. Det burde opprettes en domstoladministrasjon utenfor departementet, og det administrative skillet mellom domstolene og forvaltningen burde skrives inn i Grunnloven.
En slik reform krevde en endring både av Grunnloven og domstolloven. Jens Stoltenbergs første regjering sluttet seg til hovedtankene i Smith-kommisjonens innstilling, men mente at en grunnlovsendring ville være uheldig. Det kunne skape uklarhet omkring andre sedvaneordninger som heller ikke var omtalt i Grunnloven. I mars 2001 fremmet justisminister Hanne Harlem et forslag om å opprette en egen domstoladministrasjon med hovedsete i Trondheim (Ot.prp. nr. 44 (2000-2001)). Justisdepartementet skulle ikke lenger ha alminnelig instruksjonsmyndighet over domstolene i administrative spørsmål i kraft av å være utøvende makt, men skulle fortsatt kunne instruere domstoladministrasjonen i administrative enkeltsaker ved kongelig resolusjon. Stortinget sluttet seg enstemmig til reformen i mai 2001, bortsett fra at Fremskrittspartiet ikke så noen grunn til å legge det nye organet til Trondheim. Men året etter, fra 1. november 2002, ble Domstoladministrasjonen i Trondheim opprettet og Domstolavdelingen i Justisdepartementet nedlagt.
Kilder:
- NOU 1999:19 Domstolene i samfunnet
- Ole Kolsrud: Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005, s. 81-82. Universitetsforlaget, 2008

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.