FORVALTNINGSDATABASEN

Sekretariatet for konfliktrådene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2004 Ny via omorganisering

Navn: Sekretariatet for konfliktrådene
Kort navn: Konfliktrådene
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Tilhører etat: Konfliktrådene
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fra 1. januar 2004 har Justisdepartementet fullt faglig og administrativt ansvar for 22 konfliktråd. Den nye organiseringen av rådene skal gi bedre tilgjengelighet for publikum. Tidlegare fordelte Justisdepartementet bevilgningen til konfliktrådene via fylkesmennene over kap. 474 Konfliktråd, post 60 Overføring til kommunene. Fra 01.01.2004 ble arbeidsgiveransvaret overført til Sekretariatet for konfliktrådene i forbindelse med at staten overtok ansvaret for konfliktrådene.

Konfliktrådenes potensial som alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner har så langt ikke vært utnyttet godt nok. Lykkes man med å kanalisere flere saker til konfliktrådene, vil dette kunne avlaste domstolene. Samtidig vil dette ha en kriminalitetsforebyggende effekt ved at megling kan forhindre at konfliktene eskalerer og ender i lovbrudd.

Det har vært et klart ønske for omorganiseringen å gjøre konfliktrådsordningen mindre sårbar og mer funksjonsdyktig i forhold til oppgavene. Selv om antall konfliktråd reduseres fra 36 til 22, blir ordningen mer tilgjengelig bl.a. fordi det blir færre deltidsstillinger og flere ansatte ved det enkelte konfliktråd. Konfliktrådenes lokale forankring sikres gjennom at meglerne fortsatt oppnevnes for den enkelte kommune.

Samtidig med at staten overtar ansvaret for konfliktrådene, legges oppgaver som inntil 2004 har lagt fordelt i kommunene, hos Fylkesmannen og i Justisdepartementet til det nyopprettede Sekretariatet for konfliktrådene. Sekretariatet får etatsstyringsfunksjon overfor de 22 konfliktrådene, og vil samtidig ha et overordnet ansvar for den faglige utviklingen.

Sekretariatet for konfliktrådene lå opprinnelig i Teatergata 5 i Oslo, og ble samlokalisert med Konfliktrådene i Oslo og Akershus, Justissekretariatene og Gjenopptakelseskommisjonen.

Besøksadresse:
Møllergata 16, 0179 Oslo

Kilde: odin.dep.no

Nettside: www.konfliktraadet.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.