FORVALTNINGSDATABASEN

Kommunalbanken AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17 24 41 17 20 37 4 4
1981 18 25 43 18 21 39 4 4
1982 16 30 46 16 28 44 2 2
1983 17 28 45 17 26 43 2 2
1984 18 27 45 17 25 42 1 2 3
1985 15 24 39 15 22 37 2 2
1986 15 21 36 15 18 33 3 3
1987 16 20 36 16 17 33 3 3
1988 21 21 42 21 18 39 3 3
1989 22 21 43 21 19 40 1 2 3
1990 22 20 42 22 19 41 1 1
1991 25 22 47 25 19 44 3 3
1992 26 23 49 26 20 46 3 3
1993 21 22 43 21 19 40 3 3
1994 19 19 38 19 16 35 3 3
1995 19 21 40 19 15 34 6 6
1996 19 19 38 19 15 34 4 4
1997 13 18 31 13 16 29 2 2
1998 12 17 29 12 15 27 2 2
1999 13 15 28 12 11 23 1 4 5
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 41 30 35 41 30 35
1981 41 31 35 41 30 35
1982 43 30 35 43 30 35
1983 41 31 35 41 30 34
1984 41 31 35 40 30 34
1985 39 31 34 39 30 34
1986 42 33 36 42 32 36
1987 41 35 37 41 34 38
1988 39 36 37 39 36 37
1989 37 36 37 38 36 37
1990 38 38 38 38 38 38
1991 38 38 38 38 38 38
1992 39 38 38 39 38 38
1993 40 38 39 40 38 39
1994 41 37 39 41 37 39
1995 39 38 39 39 39 39 36 36
1996 36 39 38 36 39 38
1997 38 40 39 38 39 39
1998 39 41 40 39 40 40
1999 38 39 39 37 38 37 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.11.1999 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Omdanning av Kommunalbanken:
Kommunalbanken AS ble stiftet 1. november 1999, som en videreføring av virksomheten til statsbanken Norges Kommunalbank. Banken eies av staten med 80 prosent og av Kommunal Landspensjonskasse, KLP, med 20 prosent.

Saksdokumenter:
- Ot.prp nr 44 1998-99 Om lov om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap
- Innst.O.nr.76 (1998-1999) Innstilling fra finanskomiteen om lov om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap.
Se også møte i Odelstinget 1.6.1999

01.11.1999 Navneendring

Navn: Kommunalbanken AS
Kort navn: KBN

26.06.2009 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap

Etter at Kommunekreditt ble kjøpt av KLP våren 2009, ble det vurdert som hensiktsmessig at staten kjøpte KLPs andel på 20% i Kommunalbanken AS, jf. St.prp. nr. 79 (2008-2009) Kommunalbanken AS – kjøp av KLPs eierandel, Innst. S. nr. 335 (2008-2009).

Staten ved Kommunal- og regionaldepartementet, gjennomførte kjøpet av aksjene i juni 2009 til en pris på 531 mill kroner. Kommunalbanken AS ble dermed heleid av staten.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.