FORVALTNINGSDATABASEN

Kommunalbanken AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

12.02.1926 Nyopprettelse

Navn: Norges kommunalbank
Kort navn: Norges kommunalbank
Tilknytningsform: Finansieringsinstitusjon
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Trådte formelt i kraft 1.9.1927
Kommunalbanken blei etablert i 1926 som følgje av at det private bankstellet ikkje ville finansiere kommunesektoren til akseptable vilkår i samband med dei store betalingsproblema kommunane hadde i 1920-åra.

20.12.1948* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.11.1999 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning av Kommunalbanken:
Kommunalbanken AS ble stiftet 1. november 1999, som en videreføring av virksomheten til statsbanken Norges Kommunalbank. Banken eies av staten med 80 prosent og av Kommunal Landspensjonskasse, KLP, med 20 prosent.

Saksdokumenter:
- Ot.prp nr 44 1998-99 Om lov om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap
- Innst.O.nr.76 (1998-1999) Innstilling fra finanskomiteen om lov om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap.
Se også møte i Odelstinget 1.6.1999

01.11.1999 Navneendring

Navn: Kommunalbanken AS
Kort navn: KBN

26.06.2009 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Etter at Kommunekreditt ble kjøpt av KLP våren 2009, ble det vurdert som hensiktsmessig at staten kjøpte KLPs andel på 20% i Kommunalbanken AS, jf. St.prp. nr. 79 (2008-2009) Kommunalbanken AS – kjøp av KLPs eierandel, Innst. S. nr. 335 (2008-2009).

Staten ved Kommunal- og regionaldepartementet, gjennomførte kjøpet av aksjene i juni 2009 til en pris på 531 mill kroner. Kommunalbanken AS ble dermed heleid av staten.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.