FORVALTNINGSDATABASEN

Høgskolen i Harstad

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1988* Nyopprettelse

Navn: Høgskolen i Harstad
Kort navn: HiH
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Tilhører gruppe : Distriktshøgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1901 Harstad

Historikk:
Undervisningen av de første studentene ved det som skulle bli Høgskolen i Harstad startet i august 1983. Den offisielle åpningen fant sted etter semesterstart: den 28. oktober 1983.

I Harstad Tidende fra den gang står det: ”Skolens første studietilbud er en treårig vernepleierutdanning. I det første kullet ble det tatt opp 25 studenter. Nye studietilbud kan med tiden komme inn under fellesbetegnelsen Høgskolen i Harstad.”

Det hele startet altså med utdanning av 25 vernepleiere høsten 1983. Men byen hadde fra før utdanning av sykepleiere. Den private Røde Kors Sykepleierskole for Nord Norge hadde etablert en filialklasse i Harstad i 1982.

I 1986 overtok staten all privat helsefaglig utdanning på høgskolenivå – inkludert den lille filialen i Harstad. Dermed var det duket for innlemmelse av sykepleierutdanningen i HiH - og studietilbudet ble doblet.

Omtrent på tilsvarende måte kom samme året de økonomisk/administrative fag inn i HiH-systemet. Revisorskolen, en privat stiftelse, ble flyttet fra Tromsø til Harstad i 1985. Året etter ble den overtatt av staten og innlemmet i HiH.

Vernepleierne hadde dermed etter tre år fått selskap av sykepleierne og økonomene. Slik ble HiH en fullverdig høgskole – Norges første flerfaglige høgskole, med helsefag- og distriktshøgskole-utdanninger samlet i en institusjon i 1986.

Kilde: HiHs nettsider; www.hih.no

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.08.1994* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører gruppe : Statlige høgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1901 Harstad
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Høgskolereformen er navnet på den prosessen som førte til at 98 mindre statlige høgskoler med virkning fra den 1. august 1994 ble sammenslått til 26 større enheter.

I tillegg ble en rekke kunstfagutdanninger samlet i to kunsthøyskoler, en i Bergen og en i Oslo.
_________________________________________

Noen sentrale historiske dokumenter i oppbyggingen av den statlige høgskolesektoren i forkant av Reform 94:
1965: Videreutdanningskomiteen (Ottosen-komiteen)
1968: St prp nr 136 (1968-69) Om prøvedrift med distriktshøgskolar
1973: St meld nr 17 (1974-75) Om den videre utbygging og organisering av høgre utdanning
1988: NOU 1988: 28 Med viten og vilje (Hernesutvalget)
1991: St meld nr 40 (1990-91) Fra visjon til virke.
Kilde: NOU 1998: 6 - Økonomien i den statlige høgskolesektoren
_________________________________________

Nærmere om reformen i 1994:
Med St meld nr 40 (1990-91) Fra visjon til virke og Stortingets tilslutning til forslagene i meldingen, jf Innst S nr 230 (1990-91), ble det trukket opp prinsipper og utviklingslinjer for politikken framover på de mest sentrale områdene innenfor høyere utdanning i Norge.

Som ledd i oppfølgingen av St meld nr 40 (1990-91) ble de regionale høgskolestyrene satt til å utrede framtidig høgskolestruktur innenfor sin region, i nært samarbeid med høgskolene. Utredningene ble våren og høsten 1992 drøftet i møter mellom høgskolene, høgskolestyrene og departementet.

7. mai 1993 ble det vedtatt i statsråd at de 98 regionale høgskolene skulle omorganiseres til 26 nye institusjoner i høgskolesektoren. Sammenslåingen omfatter de tidligere distriktshøgskolene, de pedagogiske høgskolene, de helsefaglige høgskolene, ingeniørhøgskolene, sosialhøgskolene og andre mer spesialiserte yrkesfaglige høgskoler. Dette er den største reformen i norsk høyere utdanning noensinne.

Den nye organiseringen skulle tre i kraft fra 1. august 1994. De nye høgskolene skulle organiseres etter faglige kriterier, men også geografiske forhold skulle tillegges vekt. Avdelingsinndelingen skulle være rammen for drift av de enkelte utdanningstilbud.

Den 1. august 1994 ble 98 regionale høgskoler slått sammen til 26 statlige høgskoler, med fastsettelse av avdelingsinndelinger og administrasjonsordning ved hver av høgskolene. De regionale høgskolestyrene ble formelt nedlagt, og nye institusjonsstyrer var på plass fra samme tidspunkt. Styringsordningene for de nye statlige høgskolene ble fastsatt midlertidig etter de prinsippene som nåværende lov om universiteter og høgskoler bygger på.

Kilde: NOU 1998: 6 - Økonomien i den statlige høgskolesektoren

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2003* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Lokalisering: 1901 Harstad
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001)

Fra 2004 vil alle universiteter og høyskoler være organisert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (jf. St.prp.nr.1 2003-2004 Utdannings- og forskningsdepartementet). Virksomhetenes faglige uavhengighet er nedfelt i universitets- og høyskoleloven.

31.12.2015 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Lokalisering: 1903 Harstad
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

I Kongelig resolusjon av 19. juni 2015 besluttes det at Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad blir slått sammen fra 1. januar 2016.

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
Virksomheter:
- 812 747 002 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, EISCAT RAMFJORDMOEN FORSKNINGSSTASJON
- 874 651 842 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS ALTA
- 912 746 267 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, LUFTFART UTSA
- 912 746 372 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, REG SENTRAL FOR HISTORISKE DATA
- 912 746 410 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, BARENTSINSTITUTTET
- 912 746 518 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS KIRKENES
- 912 747 085 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, EISCAT SVALBARD
- 912 747 166 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, SKIBOTN FELTSTASJON
- 912 747 204 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, SENTER FOR SAMISK HELSEFORSKNING KARASJOK
- 912 747 271 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, SENTER FOR SAMISK HELSEFORSKNING KAUTOKEINO
- 912 747 344 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, SENTER FOR SAMISK HELSEFORSKNING EVENES
- 974 651 858 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS HAMMERFEST
- 974 757 486 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS TROMSØ
- 974 796 007 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS HARSTAD
- 974 884 860 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS NARVIK
- 991 816 186 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS BODØ
- 916 502 745 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS MO I RANA

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.