FORVALTNINGSDATABASEN

Universitetet i Nordland

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2011 278 308 586 222 240 462 56 68 124
2012 280 311 591 218 236 454 62 75 137
2013 269 321 590 198 237 435 71 84 155
2014 291 335 626 222 275 497 69 60 129
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2011 48 46 47 47 45 46 55 50 52
2012 48 47 47 47 46 46 53 50 51
2013 49 47 48 47 46 46 53 50 51
2014 49 46 47 47 45 46 53 52 53

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2002 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001).

Nettobudsjettert fra budsjetterminen 2002 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.01.2007* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Nasjonalt senter for kunst og kultur

Senter for kunst og kultur legges til Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Bodø får Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Det skal være et nasjonalt ressurssenter for grunnskolen, videregående opplæring, høyere utdanning og barnehager.

Senteret skal samarbeide med relevante fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Bevilgning til Nasjonalt senter for kunst og kultur vil være 6 millioner kroner for 2007. Det nye nasjonale senteret vil ha samme funksjon og rolle som de øvrige nasjonale sentrene som er etablert, eksempelvis Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen og Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.

Kunnskapsdepartementet har tidligere delegert til Utdanningsdirektoratet å utarbeide forslag til en nasjonal strategiplan for kunst og kultur i opplæringen for perioden 2007-2010. Den vil være ferdig 1. januar, og bli et sentralt dokument i senterets arbeid.

Det var i alt 15 høyskoler og universiteter som ønsket å få det nasjonale senteret lagt til seg. Alle leverte søknader av høy kvalitet.

Se også Pressemelding nr. 79-06, 27.10.2006, Kunnskapsdepartementet
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2006/Senter-for-kunst-og-kultur-til-Hogskolen-i-Bodo.html?id=271728)

01.01.2010* Består via omorganisering

Nordlandsforskning ble 1.1.2010 et aksjeselskap eid av Høgskolen i Bodø og stiftelsen Nordlandsforskning i fellesskap

01.01.2011 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Høgskulen i Bodø ble Universitetet i Nordland frå 1. januar 2011.
Fredag 19. november 2010 vedtok Kongen i statsråd "med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Høgskolen i Bodø med virkning fra 1. januar 2011 status som universitet med fullmakter etter loven § 3-3 første ledd. Fra samme dato blir institusjonens navn "Universitetet i Nordland"."

Kort historikk
Søknaden om akkreditering av Høgskulen i Bodø som universitet vart send til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) 7. september 2009. 27.-28. april 2010 gjennomførte fagkomiteen i NOKUT intervju og orienterande undersøkingar ved Høgskulen i Bodø. Den 30. juni 2010 gjorde NOKUT sin fagkomité det offentleg kjend at Høgskulen i Bodø tilfredsstiller kriteria for å kunne bli akkreditert som universitet. Den 16. september 2010 vedtok styret i NOKUT at Høgskulen i Bodø akkrediteres som universitet. 27. september sendte Høgskulen i Bodø søknad om endring av institusjonsstatus til Kunnskapsdepartementet.


Universitetet i Nordland har fire akkrediterte doktorgradsutdanningar:
* PhD i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen, Bodø (HHB)
* PhD i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV)
* PhD i profesjonspraksis ved Profesjonshøgskolen (PHS)
* PhD i havbruk ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA)

01.01.2011 Navneendring

Navn: Universitetet i Nordland
Kort navn: UiN

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.