FORVALTNINGSDATABASEN

Det norske justervesen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1876* Ny via omorganisering

Navn: Justerdirektoratet
Kort navn: Just.dir
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Staten
Tilhører etat: Justervesenet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Kristiania
Relaterte enheter:

Justerdirektoratet ble etablert i 1876 ved at fagfeltet og oppgaver ble skilt ut fra Indredepartementet (organisert som departementskontor der). Det nye direktoratet ble plassert under Indredepartementet. I 1947 var det først underlagt Industridepartementet, men det ble overført til Handelsdepartementet samme år. Denne overføringen fant sted trolig i forbindelse med opprettelsen av Handelsdepartementet 15.12.1947.
_________________________________________________________

Historikk
Justervesenets historie i Norge kan føres tilbake til Kristian 5s forordning av 1683 om ensartet mål og vekt i hele kongeriket. Oslo justerkammer i mer moderne form ble etablert i 1832. Ved innføringen av metersystemet i 1875 ble et landsdekkende Justervesen innført, og de lokale justerkamrene ble underlagt dette. Navnet Justervesenet kommer fra justering i betydningen måleteknisk kontroll.

Kontroll med mål og vekt har vært viktig langt tilbake i historien. I Norge ble det beskrevet allerede i Frostating Bjarkøyrett som gjaldt i Nidaros på 1100- og 1200-tallet. Landsdekkende lov om mål og vekt var beskrevet i et eget kapittel om vekter og målekar i Magnus Lagabøtes landslov av 1276. Der står det at man i handel skulle bruke kontrollerte måle- og veieredskaper. Den som jukset med målet, skulle straffes. En del av loven kan du se her.
Da Norge var i union med Danmark, ble mye av grunnlaget for en mer moderne form for kontroll av måleutstyr lagt. Systemet er beskrevet i forordninger som vitenskapsmannen Ole Rømer utarbeidet og som ble gjort gjeldende for Danmark-Norge i 1684 og 1689.
Norge fikk sin egen lov om mål og vekt i 1824, utarbeidet av professor Christopher Hansteen. 6. juli 1832 kom ”Reglement for Justeervæsenet”, knyttet til loven. Her ble det beskrevet en norsk infrastruktur for måleteknisk kontroll. Den besto av en overordnet ”Opsynskomission” og et justerkontor i Christiania. Dette framstilte og solgte måleredskaper og lodd samt utførte kalibrering av normaler. Dessuten var det lokale utsalg av måleredskaper i flere byer. Politiet hadde ansvar for å håndheve loven. Justervesenet betrakter 1832 som tidspunktet for vår etablering.
I lov av 1875 ble de internasjonale, metriske måleenhetene introdusert. Loven oppgir blant annet omregningsfaktorer for tallrike gamle måleenhetene (skjepper, fot, alen, pund…) til de nye enhetene, som gjorde livet enklere for både forbrukere og profesjonelle. Norge signerte Meterkonvensjonen i 1875.

Kilde: Arkivportalen.no
https://www.arkivportalen.no/contributor/no-a1450-07000000147893?ins=SAB

01.01.1903* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

05.12.1947* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Handelsdepartementet

Roness (1979) skriver at Justerdirektoratet kom fra Industridepartementet i 1947, mest trolig ble det overført i forbindelse med etableringen av Handelsdep. 5.12.1947.

01.01.1988* Navneendring

Navn: Direktoratet for måleteknikk (Justervesenet)
Kort navn: Dir. m.t.

01.01.1988* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Næringsdepartementet

Handelsdepartementet ble nedlagt 31.12.1987, og oppgavene ble overført til andre departementer. Derfor er 1.1.1988 å regne som dato for endring. Endringen er først registrert med Statskalenderen for 1989.

01.01.1990* Navneendring

Navn: Det norske justervesen
Kort navn: Justervesenet

01.01.1993* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1997* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 231 Skedsmo

Flyttet 20 km til Kjeller i Skedsmo kommune.

01.01.1997* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Direktoratets hovedkontor ligger nå på Kjeller utenfor Oslo.

Justervesenet på Internett: www.justervesenet.no

01.01.2004 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

Norsk Akkreditering (NA) ble etablert som selvstendig forvaltningsorgan 1. januar 2004. NA er det nasjonale organ for teknisk akkreditering. Etaten disponerte 14,8 årsverk pr. 1. mars 2004.

Frem til utgangen av 2003 ble bevilgning gitt over kap. 902 Juster vesenet, der Norsk Akkreditering var en avdeling.
--------------------------------------------------------

Norsk Akkreditering
Norsk Akkreditering foreslås opprettet som et eget forvaltningsorgan 1 januar 2004. Norsk Akkreditering er pr. i dag en avdeling i Justervesenet. Norsk Akkreditering har fått en skriftlig henvendelse fra European Cooperation for Accreditation om at den norske organiseringen ikke er i tråd med de kravene som stilles om akkrediteringsordningens behov for uavhengighet og habilitet.
Kilde: St.prp.nr.1. 2004-05

01.09.2004* Består via omorganisering

Overgang fra geografisk organisasjonsprinsipp til funksjonsbasert organisering med geografi på lavere organisatorisk nivå.

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.