FORVALTNINGSDATABASEN

Gassnova SF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2005 1 1 1 1
2006 4 2 6 4 2 6
2007 3 1 4 3 1 4
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2005
2006 49 49
2007

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2008 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statsforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Omdanning av Gassnova til statsføretak

Eit nytt statsføretak Gassnova SF, blei stifta 3. juli 2007. Etableringa av Gassnova SF tek utgangspunkt i forvaltningsorganet Gassnova, som blei oppretta 1. januar 2005, jf. St.prp. nr. 49 (2006-2007) Om samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad (http://www.regjeringen.no/id/STP200620070049000DDDEPIS) og Innst. S. nr. 205 (2006-2007) (http://www.stortinget.no/inns/2006/inns-200607-205.html). Gassnova SF får meir omfattande oppgåver enn forvaltningsorganet Gassnova. Oppgåvene til føretaket inneber at organisasjonen må byggjast opp tilstrekkeleg og i tillegg nytte ekstern hjelp og tenester for å møte desse utfordringane. Statsføretaket sitt hovudføremål er å forvalte statens interesser knytt til CO2-handtering (teknologiutvikling, fangst, transport, injeksjon og lagring av CO2) og gjennomføre dei prosjekta som blir vedteke på føretaksmøtet. Det er eit mål at føretaket sitt arbeid skal redusere kostnadene knytt til CO2handtering. Gassnova SF skal leggje til rette for at staten eller statleg eigde einingar best mogeleg kan dra nytte av statens deltaking i CO2-handteringsprosjekt. Føretaket skal gje råd til Olje- og energidepartementet i spørsmål om CO2-handtering. Gassnova SF skal óg forvalte støtteordninga for CO2-handteringsteknologiar, CLIMIT i samarbeid med Noregs forskingsråd.

Kilde: St.prp.nr.1 2007-2008 OED

Foretaket fikk fra 1. oktober 2007 ansvaret for å forvalte statens interesser i forbindelse med arbeidet med testsenteret for CO2-håndtering på Mongstad. Foretaket vil videre overta ansvaret for å forvalte statens interesser knyttet til arbeidet med fullskala CO2-fangst på Kårstø fra 1. november og arbeidet med transport og lagring av CO2 fra 1. desember.

Forvaltningsorganet Gassnova har holdt til i Porsgrunn siden det ble opprettet i 2005. Formell virksomhetsoverdragelse fra forvaltningsorganet Gassnova til statsforetaket Gassnova SF vil skje 1. januar 2008.

Kilde: Pressemelding 141/07 (http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2007/Gassnova-SF-far-ansvar-pa-Mongstad--Full.html?id=484866)

01.01.2008 Navneendring

Navn: Gassnova SF
Kort navn: Gassnova SF

24.05.2017* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • TCM Assets AS

TCM Assets AS ble etablert som et heleid datterselskap av Gassnova SF i 2017. TCM Assets AS eier og leier ut testanleggene på Mongstad.

Vedtekstfestet formål
Å eie CO2 fangst-anlegg på Teknologisenteret Mongstad og å leie ut anleggene til et driftsselskap, samt drive virksomhet som naturlig hører til dette, herunder administrasjon og tilretteleggelse for utvikling av testing- og forskningstjenester.

Tcm Assets AS
Org nr: 919 193 468
Adresse: Dokkvegen 11, 3920 Porsgrunn
Del av Gassnova Sf
Registreringsdato: 24.06.2017
Stiftelsesdato: 24.05.2017


Om TCM
Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største og mest fleksible testsenter for verifisering av teknologier for CO2-fangst og et ledende kompetansesenter på dette fagområdet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.