FORVALTNINGSDATABASEN

Gassnova SF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2005 Nyopprettelse

Navn: Gassnova
Kort navn: Gassnova
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 805 Porsgrunn
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

I St.meld. nr. 9 (2002-2003), Innst. S. nr. 167 (2002-2003) "Innenlands bruk av naturgass mv." framkommer det at Regjeringen vil opprette et statlig innovasjonsselskap som skal ivareta statens forvaltningsoppgaver knyttet til satsingen på miljøvennlig gasskraftteknologi. Selskapet vil bli sikret fullmakter som gjør at det kan inngå forpliktende avtaler om støtte til aktuelle prosjekter innen avtalte rammer. Innovasjonsselskapet, som forutsettes å bli en liten organisasjon, foreslås lokalisert til Grenland - fra 1. jan. 2005.

I statsråd 17.12.2004 ble forvaltningsorganet Gassnova opprettet med virkning fra 1.1.2005, etablert i Grenland. Den offisielle åpningen ble foretatt av statsminister Kjell Magne Bondevik i Porgsgrunn rådhus 24.1.2005.

Gassnova har som oppgave å fremme innovasjonsvirksomhet for miljøvennlige gasskraftteknologier. Organet er etablert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Gassnova skal støtte prosjekter som i utvikling ligger mellom forskning og kommersielle anlegg, for eksempel pilot- og demonstrasjonsanlegg. Det er også en målsetting at støtte til prosjekter for utprøving og demonstrasjon skal bidra til å utvikle kostnadseffektive og fremtidsrettede teknologikonsepter for gasskraft med CO2-håndtering. I dette arbeidet skal Gassnova ha fokus på å delfinansiere prosjekter som vurderes å ha klart kommersielt potensial og en markedsbasert forretningsplan, samtidig som det skal stilles krav til industriell deltakelse fra leverandører og brukere nasjonalt og internasjonalt. Gassnova vil samarbeide nært med Norges forskningsråd for å sikre kontinuitet i den eksisterende satsingen på utvikling av nye gassteknologier.

Gassnovas primære finansieringskilde vil være avkastningen fra Gassteknologifondet på 2 milliarder kroner.

01.01.2008 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statsforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning av Gassnova til statsføretak

Eit nytt statsføretak Gassnova SF, blei stifta 3. juli 2007. Etableringa av Gassnova SF tek utgangspunkt i forvaltningsorganet Gassnova, som blei oppretta 1. januar 2005, jf. St.prp. nr. 49 (2006-2007) Om samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad (http://www.regjeringen.no/id/STP200620070049000DDDEPIS) og Innst. S. nr. 205 (2006-2007) (http://www.stortinget.no/inns/2006/inns-200607-205.html). Gassnova SF får meir omfattande oppgåver enn forvaltningsorganet Gassnova. Oppgåvene til føretaket inneber at organisasjonen må byggjast opp tilstrekkeleg og i tillegg nytte ekstern hjelp og tenester for å møte desse utfordringane. Statsføretaket sitt hovudføremål er å forvalte statens interesser knytt til CO2-handtering (teknologiutvikling, fangst, transport, injeksjon og lagring av CO2) og gjennomføre dei prosjekta som blir vedteke på føretaksmøtet. Det er eit mål at føretaket sitt arbeid skal redusere kostnadene knytt til CO2handtering. Gassnova SF skal leggje til rette for at staten eller statleg eigde einingar best mogeleg kan dra nytte av statens deltaking i CO2-handteringsprosjekt. Føretaket skal gje råd til Olje- og energidepartementet i spørsmål om CO2-handtering. Gassnova SF skal óg forvalte støtteordninga for CO2-handteringsteknologiar, CLIMIT i samarbeid med Noregs forskingsråd.

Kilde: St.prp.nr.1 2007-2008 OED

Foretaket fikk fra 1. oktober 2007 ansvaret for å forvalte statens interesser i forbindelse med arbeidet med testsenteret for CO2-håndtering på Mongstad. Foretaket vil videre overta ansvaret for å forvalte statens interesser knyttet til arbeidet med fullskala CO2-fangst på Kårstø fra 1. november og arbeidet med transport og lagring av CO2 fra 1. desember.

Forvaltningsorganet Gassnova har holdt til i Porsgrunn siden det ble opprettet i 2005. Formell virksomhetsoverdragelse fra forvaltningsorganet Gassnova til statsforetaket Gassnova SF vil skje 1. januar 2008.

Kilde: Pressemelding 141/07 (http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2007/Gassnova-SF-far-ansvar-pa-Mongstad--Full.html?id=484866)

01.01.2008 Navneendring

Navn: Gassnova SF
Kort navn: Gassnova SF

24.05.2017* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • TCM Assets AS

TCM Assets AS ble etablert som et heleid datterselskap av Gassnova SF i 2017. TCM Assets AS eier og leier ut testanleggene på Mongstad.

Vedtekstfestet formål
Å eie CO2 fangst-anlegg på Teknologisenteret Mongstad og å leie ut anleggene til et driftsselskap, samt drive virksomhet som naturlig hører til dette, herunder administrasjon og tilretteleggelse for utvikling av testing- og forskningstjenester.

Tcm Assets AS
Org nr: 919 193 468
Adresse: Dokkvegen 11, 3920 Porsgrunn
Del av Gassnova Sf
Registreringsdato: 24.06.2017
Stiftelsesdato: 24.05.2017


Om TCM
Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største og mest fleksible testsenter for verifisering av teknologier for CO2-fangst og et ledende kompetansesenter på dette fagområdet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.