FORVALTNINGSDATABASEN

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2003* Ny via omorganisering

Navn: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Kort navn: NOKUT
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), blei oppretta av Stortinget i 2002 og starta verksemda frå 01.01.03, m.a. gjennom delegering av oppgaver frå Utdannings- og forskingsdepartementet. NOKUT er eit statleg uavhengig organ som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem, institusjonar og studietilbod, har til føremål å kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske høgre utdanningsinstitusjonar. NOKUT er heimla i lov av 12. mai 1995 nr 22 om universitet og høgskolar §§12-14.

Opprettelsen av NOKUT er ein del av Kvalitetsreformen i høgre utdanning, og organets fremste oppgave blir å foreta evalueringer av kvalitetssikringssystema ved statlige og private høgre utdanningsinstitusjonar NOKUT behandlar også enkeltsøknader om generell godkjenning av utanlandsk utdanning jf Lov om universitet og høgskolar § 48. Verksemda skal sjå til at norske interesser og forpliktingar etter internasjonale avtalar om godkjenning og informasjon om høgre utdanning blir følgd opp.

NOKUT er representant for Noreg i ENIC og NARIC-nettverka og er informasjonseininga omtala i Lisboakonvensjonen om godkjenning. NOKUT er eit uavhengig organ i den meining at departementet ikkje kan gi pålegg ut over det som har heimel i lov, eller er fastsett i forskrift. Departementet kan heller ikkje gjere om dei vedtak som NOKUT gjer, og kan ikkje gi løyve til å etablere studietilbod som ikkje er gitt akkreditering eller godkjenning. NOKUT har også mynde til å trekke tilbake ei akkreditering eller godkjenning dersom vilkåra ikkje lenger er oppfylte.Det er institusjonane sjølve, som ifølgje lov, har ansvaret for kvaliteten på eigne studietilbod. NOKUTs rolle er å kontrollere kvaliteten på studietilboda og informere samfunnet elles om dette og stø opp om institusjonanes arbeid med kvalitetsutvikling. NOKUT har som mål å løyse oppgåvene med høg kvalitet og effektivitet og vere eit ubyråkratisk, fleksibelt og endringsdyktig organ med god dialog til sektoren og samfunnet elles. NOKUTs vedtak er offentlege og NOKUT vil legge stor vekt på å informere om vedtaka.

Norgesnettrådet inn i NOKUT
Videre ble rådsfunksjonen til Norgesnettrådet ikke forlenget ut over 2001. Departementet oppnevnte våren 2002 et interimsstyre for det nye akkrediteringsorganet Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). Dette organet skal være i drift fra 1.1.2003. Ansatte i Norgesnettårdets administrasjonsavdeling og avdeling for kvalitetssikring blir overført til NOKUT sammen med oppgavene sine. Oppgaver som har vært i Norgesnettrådet og som ikke blir overført til NOKUT, blir dels ført over til andre institusjoner og dels avviklet. Norgesnettrådet sitt sekretariat ble dermed lagt ned fra årsskiftet.
Kilde: St.prp.nr.1, (2002-03) Utdannings- og forskningsdepartementet, s. 187.
(Se også NOU 2000: 14 - Frihet med ansvar - Om høgre utdanning og forskning i Norge)


NOKUT har pr. 2003 vel 30 stillingar og blir leia av eit styre på fem medlemmer som har det overordna ansvaret for verksemda og dei vedtaka organet gjer.

01.01.2022* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) skal videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, men skal i større grad rendyrkes som tilsyns- og akkrediteringsorgan. En del av NOKUTs oppgaver skal derfor overføres til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) fra 2022. Hvilke oppgaver dette blir, sees i sammenheng med regjeringens arbeid med ny universitets- og høyskolelov.

01.01.2023* Består via omorganisering

Overføringer fra Nokut til HK-dir
Fra 1. januar 2023 overføres oppgavene knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning og ansvaret for forskriftene om ansatte til universitets- og høyskoleloven fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Kilde: Tildelingsbrev 2023 til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.