FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk pasientskadeerstatning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2003 Nyopprettelse

Navn: Norsk pasientskadeerstatning
Kort navn: NPE
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Overordnet: Helsedepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er fra 1. januar 2003 et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helsedepartementet. Samtidig trer ny pasientskadelov delvis i kraft.

Kort historikk:
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et resultat av en avtale inngått høsten 1987 mellom staten ved Sosialdepartementet og landets fylkeskommuner. Ordningen er opprettet for å behandle erstatningskrav fra pasienter som mener seg påført skade ved offentlige somatiske sykehus i Norge. Fra 1. juli 1992 ble ordningen utvidet til å omfatte skader oppstått på offentlige psykiatriske sykehus og poliklinikker, samt ved kommunale legevakter og i kommunelegetjenesten.

NPE skulle i utgangspunktet fungere som en midlertidig ordning i tre år, inntil en lov om pasientskadeerstatning trer i kraft. Regjeringen la i desember 1998 frem et lovforslag (Ot. prp. nr. 31 for 1998-99). Det er senere avgitt en tilleggsproposisjon (Ot. prp. nr. 55 for 1999-2000), og pasientskadeloven ble vedtatt våren 2001, med delt ikrafttredelse fra 1.1.2003.

Styret
NPE hadde et eget styre og et råd. Styret i NPE besto av representanter for Helsedepartementet, de regionale helseforetakene (RHF), Kommunenes Sentralforbund og KLP. Styrets formann var trygderettsdommer Kari Holst, mens styret for øvrig besto av rådgiver Dordi Flormælen fra Helse Midt-Norge RHF, tidligere fylkesordfører Ola Dahl (viseformann) og konsernsjef i KLP Forsikring, Bjørn Kristoffersen.

Rådet
Rådet besto av representanter for avtalepartene. Rådet har bestått av tre representanter fra Sosial- og helsedepartementet og en representant for hver av fylkeskommunene. Fra annet halvår 2002 besto Rådet av tre representanter fra Helsedepartementet og tre representanter fra hver av de fem regionale helseforetakene, RHF.

Kilde: www.npe.no

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.06.2016* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Norsk pasientskadeerstatning overførte 3 ansatte til Norsk helsenett SF
____________________________

I juni 2016 fikk Norsk Helsenett i oppdrag av helseministeren å etablere et sentralt tjenestesenter for alle underliggende etater under Helse- og omsorgsdepartementet. I løpet av 2017 får Norsk Helsenett ansvaret for å levere tjenester innen anskaffelser, IKT og arkiv/dokumentforvaltning til Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern (nå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), Helseøkonomiforvaltningen og Pasient og brukerombudene. De ansatte som skal jobbe i tjenestesenteret kommer fra etatene, og overføres til Norsk Helsenett.
Kilde: Norsk helsenett SF hjemmeside; https://www.nhn.no/om-oss/vaar-historie/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.