FORVALTNINGSDATABASEN

Statens helsepersonellnemnd - Sekretariatet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.06.2001* Nyopprettelse

Navn: Statens helsepersonellnemnd - Sekretariatet
Kort navn: Statens helsepersonellnemnd
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Statens helsepersonellnemnd - Sekretariatet
Helsepersonellnemnda ble opprettet i medhold av lov om helsepersonell 2. juli 1999 nr 64 som trådte i kraft 1. januar 2001. Helsepersonellnemnda har vært i virksomhet siden våren 2001.

Statens helsepersonellnemnd er en uavhengig klagenemnd som behandler klager fra helsepersonell over vedtak om administrative reaksjoner fattet av Statens helsetilsyn og vedtak om avslag på søknad om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning fattet av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell eller Den norske Lægeforening. Statens helsepersonellnemnd er også Apotekklagenemnd over visse avgjørelser fattet av Statens legemiddelverk etter Apotekloven. Helsepersonellnemnda skal ivareta helsepersonells rettssikkerhet og er et nytt forvaltningsmessig nivå i behandlingen av administrative reaksjoner mot helsepersonell.

Sekretariatet
Helsepersonellnemnda har et fast sekretariat som ledes av en direktør.

Sekretariatet er samlokalisert med Trygderetten i Oslo og deler også enkelte administrative funksjoner med Trygderetten. Tildelingen av midler til Helsepersonellnemnda skjer fra Sosial- og helsedepartementet via tildelingsbrevet til Trygderetten.


Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), Ot.prp. nr. 13 (1998-99), Innst. O. nr. 58 (1998-99), beslutning. O. nr. 64 (1998-99)

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Sosialdepartementet

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.2015 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten etableres gjennom å slå sammen sekretariatene for:
- Pasientskadenemnda,
- Klagenemnda for behandling i utlandet,
- Preimplantasjonsdiagnostikknemnda,
- Statens helsepersonellnemnd og
- Apotekklagenemnda,

Ansvar for klagesaker overføres til det nye organet fra:
- Helsedirektoratet og
- Helfo.

Klageorganet skal etableres i Bergen med en overgangsperiode på tre år hvor klageorganet vil ha kontorer både i Bergen og Oslo.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.