FORVALTNINGSDATABASEN

Helse Sør-Øst RHF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.06.2007 Ny via sammenslåing

Navn: Helse Sør-Øst RHF
Kort navn: Helse Sør-Øst RHF
Tilknytningsform: Helseforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 403 Hamar
Sammenslått av:

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak), med underliggende datterselskaper.

Hovedkontoret er lagt til Hamar, i kombinasjon med at det opprettholdes administrasjonssted i Skien.

Regjeringen.no: Informasjon om sammenslåingen (http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/Sykehus/Helse-Sor-Ost.html?id=449234)

Internettsiden Helse Sør-Øst RHF: www.helse-sorost.no

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selskaper under Helse Sør-Øst RHF pr. 2016:
- Sykehusapotekene HF: Hovedkontor i Oslo (17 driftssteder). 833 ansatte/685 årsverk. Driftskostnader (inkl. varekostnader) 3,17 mrd. kroner.
- Sykehuspartner HF: Hovedkontor i Drammen, avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Porsgrunn, Østfold og Innlandet. 1411 ansatte/1381 årsverk (inkl. innkjøp/logistikk: 1464 ansatte/1434 årsverk). Driftskostnader 3,4 mrd. kroner (inkl. innkjøp/logistikk: 4,3 mrd.). Sykehuspartners virksomhet innen innkjøp/logistikk overføres til Sykehusinnkjøp HF ultimo 2016.


Felleseide selskaper; eid av alle de regionale helseforetakene:
- Luftambulansetjenesten ANS: Hovedkontor i Bodø. 29 ansatte fordelt på Bodø, Trondheim og Tromsø.
- Pasientreiser ANS: Hovedkontor i Skien. 82 ansatte.
- Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF): Hovedkontor i Gjøvik. 60 ansatte.
- Nasjonal IKT HF: Hovedkontor i Bergen. 18 ansatte.
- Sykehusbygg HF: Hovedkontor i Trondheim, lokalkontor i Oslo og prosjektkontor i Stavanger. Selskapet har 76 ansatte.
- Sykehusinnkjøp HF: Hovedkontor i Vadsø. Medarbeiderne i HINAS (53 ansatte) skal overføres ved virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF ultimo 2016. De regionale innkjøpsressursene skal også overføres til Sykehusinnkjøp HF. Selskapet skal ha regionale enheter.

Kilde: NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

01.01.2024 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

I forbindelse med at Direktoratet for e-helse slås sammen med Helsedirektoratet, flyttes oppgavene innen helseregisterområdet, inklusiv Helsedataservice, til Folkehelseinstituttet sammen med helseregistrene i Helsedirektoratet og Kreftregisteret som ligger under Helse Sør-Øst RHF.
_______________________________________

Bakgrunn:

Det tidligere Statens legemiddelverk styrkes og endrer navn til Direktoratet for medisinske produkter. Etaten vil som i dag ha ansvar for legemidler og medisinsk utstyr (medisinske produkter), inkludert regulatoriske virkemidler for å sikre tilgang til produktene (forsyningssikkerhet) og en forsterket rolle for nasjonale innkjøp. Etaten får et helhetlig ansvar for metodevurderinger for medisinske produkter og miljøet i Folkehelseinstituttet som driver med metodevurderinger innen dette området flyttes til Direktoratet for medisinske produkter. Etaten får et større ansvar for beredskap og forsyningssikkerhet for legemidler og medisinsk utstyr, herunder vaksiner der oppgavene i dag ligger til Folkehelseinstituttet. Ansvaret for området «blod, celler og vev» flyttes fra Helsedirektoratet til Direktoratet for medisinske produkter, mens øvrige oppgaver innen bioteknologifeltet blir værende i Helsedirektoratet.

Helse- og omsorgsdepartementet viser til Prop. 118 S (2022-2023) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2023, der regjeringen har presentert ny virksomhetsstruktur for departementets underliggende etater. Det tas sikte på at endringene i virksomhetsstruktur skal være gjennomført innen 1. januar 2024. Den nye virksomhetsstrukturen innebærer at Direktoratet for e-helse slås sammen med Helsedirektoratet og at oppgavene innen helseregisterområdet, inklusiv Helsedataservice, flyttes til Folkehelseinstituttet sammen med helseregistrene i Helsedirektoratet og Kreftregisteret som ligger under Helse Sør-Øst RHF. Med utgangspunkt i regjeringens forslag, får direktoratet i oppdrag å legge til rette for gjennomføring av organisasjonsendringen i tråd med oppgaver og frister som er beskrevet i dette brevet. Budsjettmessige implikasjoner vil bli lagt fram for Stortinget i sammenheng med budsjettet for 2024.

Ny virksomhetsstruktur
Som varslet i Prop. 1 S (2022–2023) har Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen og vurdert behovet for justeringer i dagens organisering med sikte på effektiv ressursbruk, avklarte roller og ansvar mellom etatene, samt effektiv og samordnet etatsstyring fra departementets side. Det har også vært ønskelig med justeringer som bedre henger sammen med regjeringens målsettinger i helsepolitikken. På denne bakgrunn vil departementet gjennomføre organisatoriske endringer i forvaltningen med sikte på virkning fra 1. januar 2024. Endringene samler fagmiljøer for bedre utnyttelse av ressurser og fagkompetanse og gir et skarpere organisatorisk skille mellom helseforvaltningens kjerneoppgaver – myndighetsutøvelse, tilsyn og kunnskapsproduksjon. Samlet skal endringene resultere i en mer kostnadseffektiv og hensiktsmessig organisering med mulighet for bedre støtte til kommunal sektor, tilrettelegging for videre digitalisering og styrket helseberedskap. Formålet med omorganiseringen er ikke å redusere den samlede ressursbruken, men å oppnå gevinster i form av blant annet:

- Bedre støtte til kommunene
- Bedre utnyttelse av helsedata
- Tettere kobling mellom digitaliseringsarbeidet og tjenesteutviklingen
- Styrket forsyningssikkerhet for legemidler og medisinsk utstyr
- Bedre beslutningsgrunnlag for innføring av legemidler og medisinsk utstyr
- Større synergier mellom det brede folkehelsearbeidet og arbeidet i helse- og omsorgstjenestene.
________

Se også: Prop. 11 L (2023–2024) Endringar i helselovgivinga (organisatoriske endringar i sentral helseforvaltning) der Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringar i lov som er nødvendige for å gjennomføre avgjerder om organisatoriske endringar i den sentrale helseforvaltninga. Departementet foreslår vidare å overføre kompetanse frå Klagenemnda for behandling i utlandet til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage).

Kilde: Prop. 1 S (2023–2024), Helse- og omsorgsdepartementet, programkategori 10.40 sentral helseforvaltning, "Endringer i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen".

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.