FORVALTNINGSDATABASEN

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

30.11.1916 Nyopprettelse

Navn: Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S
Kort navn: Store Norske
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 2111 Spitsbergen

Store Norske Spitsbergen Kullkompani A/S har til formål ved drift eller på annen måte å utnytte selskapets eiendommer og rettigheter på Svalbard. SNSK driver kullproduksjon på Svalbard.

Kort historikk:
Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S ble stiftet på konstituerende generalforsamling den 30. november 1916 og firmaregistrert den 28. februar 1917 etter at de første 50 % av preferanse-aksjekapitalen var innbetalt. Den resterende halvdel ble betalt innen fristen den 1. mars 1917.

Bedriften overtok da kullgruvedriften etter det amerikanske selskapet Arctic Coal Company med John Munro Longyear i spissen. Longyear kjøpte i 1905 feltene som trønderne i "Trondheim-Spitsbergen Kulkompagnie" i 1900 hadde kartlagt ved Advent Bay. Til tross for lovende utsikter både med hensyn til kullforekomster og lønnsom drift, lyktes det ikke "Trondheim-Spitsbergen Kulkompagnie" å skaffe kapital i Norge til anlegg og drift.

Antall overvintrede ved selskapets anlegg var vinteren 1916/17 141 personer og vinteren 1917/18 216 personer. Av disse utgjorde henholdsvis 113 og 186 funksjonærer og arbeidere og 28 og 30 kvinner og barn.

Siden 1916 har Store Norske drevet kontinuerlig kullgruvedrift i Longyearbyen, med unntak av et opphold under andre verdenskrig da Svalbards befolkning ble evakuert til England.

I 1933 inngikk selskapet en overenskomst med staten som medførte at staten fikk to av fem medlemmer i Store Norskes styre.

2. februar 1973 kommer «Stortingsproposisjon nr 79 (1972-73) Statens engasjement i fortsatt gruvedrift på Svalbard». Store Norskes historie er også Longyearbyens historie. I tillegg til å drive kulldrift, sto selskapet i svært mange år for alle samfunnsoppgaver og styrte hele gruvesamfunnet. Selskapet drev blant annet skole, sykehus og butikk og var ansvarlig for all infrastruktur. Store Norske har vært et viktig virkemiddel i norsk svalbardpolitikk, og myndighetene har alltid vurdert Store Norskes virksomhet i et videre perspektiv enn det reint bedriftsøkonomiske.

På 90-tallet har Store Norske gradvis gått over til å kun å konsentrere seg om gruvedrift, og samfunnsoppgaver og kommersiell virksomhet er overlatt til andre. Men fremdeles er Store Norske en viktig aktør for å beholde et stabilt, norsk samfunn på Svalbard.

Kilder: www.snsk.no, årsmeldinger

01.01.1976 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå

01.01.1977* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Fra 1975 fikk de tre statsselskapene A/S Adventdalens Kullfelt, Bjørnøen A/S og Kings Bay Kull Comp. A/S identiske styrer og ble administrert fra Kings Bays hovedkontor i Oslo. I 1976 overtok staten praktisk talt alle aksjene (99,9%) i Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S. A/S Adventdalens Kullfelt ble da overflødig, og i 1977 ble selskapets eiendommer og utmål overdratt til Store Norske og selskapet oppløst.

Kilde: Arkivportalen

01.07.1983 Består via omorganisering

1.7.1983 opphørte Store Norske sitt hovedkontor i Bergen og samme dato året etter ble kontoret i Harstad lagt ned. Store Norske hadde dermed flyttet all sin virksomhet til Svalbard.

01.01.1989* Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

01.01.1993 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1997 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

_________________________________________

4. mars 2020 markerte Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S stenging av Svea Nord gruva og avsluttet med det et viktig stykke norsk industrihistorie. Det har vært drevet gruvevirksomhet innerst i Van Mijenfjorden fra 1917 frem til 2016, og i løpet av disse årene ble det hentet ut ca. 32 millioner tonn kull.

Store Norske er bygget opp på utvikling og drift av kullgruvene i Longyearbyen og Svea. Samtidig har selskapet alltid gjort mye mer enn dette. I dag har Store Norske virksomhet innen bergverk, eiendom, logistikk, energi og infrastruktur, kulturminner og reiseliv. I tillegg er selskapet ansvarlige for å gjennomføre Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS er navnet på morselskapet i Store Norske konsernet. Konsernet driver både virksomhet med sektorpolitiske mål samt også aktivitet i
konkurranse med andre. Aktivitetsområdene er organisert i egne selskaper.

Kilder: Årsrapport 2020, kvartalsrapport 3. kvartal Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (konsern)