FORVALTNINGSDATABASEN

Equinor ASA

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

18.09.1972 Nyopprettelse

Navn: STATOIL - Den Norske Stats Oljeselskap A/S
Kort navn: STATOIL
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1103

Den norske stats statsoljeselskap as Statoil ble opprettet ved et enstemmig stortingsvedtak 14. juni 1972. Den politiske motivasjonen bak vedtaket var ønske om norsk deltagelse i oljeutvinningen fra starten av for å bygge opp kompetanse som kunne danne basisen for en nasjonal oljeindustri. Fra formålsparagrafen til statsoljeselskapet: Statoil skal selv, eller gjennom andre selskap, «drive undersøkelser etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum og avledede produkter.»

Opprettelsen av Statoil i 1972 skjedde på basis av en utredning fra et utvalg (Organisasjonsutvalget) nedsatt av Industridepartementet ved kgl.res. 18.september 1970. Utvalget hadde følgende sammensetning: Dr. Knud-Endre Knudsen (formann), ekspedisjonssjef Eilif Andersen, siviløkonom Sverre Grøtter, ekspedisjonssjef Odd Hansson og underdirektør Olav Krosshavn. Utvalget fikk følgende mandat:

"Gjennomgå statens nåværende organisasjon for undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster med sikte på å fremme forslag om hvordan statens arbeid bør organiseres både i og utenfor departementet i fremtiden, basert bl.a. på at kommersiell produksjon av petroleum kommer i gang. Utvalget forutsettes også å legge fram forslag til organisasjonsform for en statlig regional seismisk undersøkelse nord for 62 grader n.br."

Utvalget avla sin innstilling 24. mars 1971 - "Innstilling om organisasjon for statlige kontinentalsokkelsaker" -, og foreslo en tredeling av statens funksjoner:
sentralstyringsfunksjonen, forvaltningsfunksjonen og forretningsfunksjonen

Den 14. juni 1972 bevilget Stortinget enstemmig de ekstra 725.000 kronene som regjeringen hadde bedt om til den nye Olje- og bergverksavdelingen i Industridepartementet. Den norske petroleumsvirksomheten fikk fra 1972 dermed en tredelt organisasjon: et direktorat (forvaltningsfunksjonen), et statsselskap (forretningsfunksjonen) og en departementsavdeling (sentralstyringsfunksjonen).

Jf:
- St.meld.nr.76 (1970-71) Undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster på den norske kontinentalsokkelen m.m., Innst.S.nr.294 (1970-71) Innstilling fra den forsterkede industrikomité om undersøkelser etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster på den norske kontinentalsokkelen m.m.
(https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Saksside/?pid=1970-1981&mtid=73&vt=b&did=DIVL38178)
- St.prp.nr.113 (1971-72) Opprettelse av statens oljedirektorat og et statlig oljeselskap m.m.
(https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/Saksside/?pid=1970-1981&mtid=73&vt=b&did=DIVL38388)
___________

Statoils vedtekter ble ikke vedtatt i Stortinget før i mars 1974, de inkluderte paragrafer som påla styret å drøfte sentrale saker med industriministeren (senere med olje- og energiministeren). Stortinget vedtok at regjeringen årlig skulle legge fram en melding om Statoils «planer og prosjekter med økonomiske oversikter og andre saker av vesentlig prinsipiell eller politisk betydning.»

Så tidlig som i 1973 startet selskapet arbeid for å sikre seg petrokjemisk industri. Etter lobbyvirksomhet og oppkjøp endte arbeidet innen 1980 i helt eierskap i Rafsnes-anlegget i Bamble samt delt eierskap med Norsk Hydro i Mongstad-raffineriet. Statoil var tidlig ute med funderinger om moderniseringer av raffineriet på Mongstad, noe som etter hvert førte til at Norsk Hydro solgte sin andel til Statoil og Statoil stod igjen som ene-ansvarlig for en oppgradering. Prosjektet ble Statoils svenneprøve i norsk oljeindustriutbygging og endte i Mongstad-skandalen med mer enn 100 % overskridelse eller ca 6 milliarder i ekstraregning til staten. (10 milliarder i statlig bergingsaksjon sier Kåre Willoch).

Selskapets første rettighetsandel var i Statfjordfeltet, hvor produksjonen begynte i 1979, og Statoil ble raskt landets største oljeselskap. I 1981 ble Statoil første norske selskap med operatøransvar (Gullfaks-feltet), og i 1987 ble selskapet operatør for Statfjord. Ved innføringen av et system med direkte statlige eierandeler i olje- og gassfeltene (SDØE) i 1985, ble Statoils størrelse noe redusert, men selskapet fortsatte som forretningsfører for SDØE-andelene.

Etter dette har Statoil stått ansvarlig for flere utbyggingsprosjekter, de mest omfattende er offshore produksjonsanlegg på Gullfaksfeltet, Sleipnerfeltet, Åsgardfeltet og Snøhvitfeltet.

Kilder: Wikipedia (https://secure.wikimedia.org/wikipedia/no/wiki/Statoil) og Store norske leksikon (http://www.snl.no/Statoil_ASA)

01.01.1978* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1980 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1985* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)

Ved innføringen av et system med direkte statlige eierandeler i olje- og gassfeltene (SDØE) i 1985, ble Statoils størrelse noe redusert, men selskapet fortsatte som forretningsfører for SDØE-andelene.

SDØE, fork. for Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, tidligere ordning for forvaltning av norsk statlig engasjement i petroleumssektoren. Ordningen ble opprettet i 1985 ved at Statoils eierinteresser i de fleste utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel ble splittet i en økonomisk andel til Statoil og en økonomisk andel til Staten. Staten fikk dermed en direkte eierandel i de fleste olje- og gassfeltene på sokkelen. Ordningen berørte ikke operatørforholdene. Statoil var forretningsfører og forestod alt salg av petroleum for SDØE.

SDØE utgjorde en stor del av petroleumsvirksomheten og stod i 2000 for i overkant av 40 % av de totale investeringer på sokkelen. Samme år mottok Staten om lag 100 mrd. kr i inntekter fra SDØE.

Kilde: Store norske leksikon (http://www.snl.no/SDØE)

01.01.1993 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1997 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

18.06.2001* Navneendring

Navn: Statoil ASA
Kort navn: Statoil ASA

18.06.2001 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relasjoner:

Statoil børsnoteres fra 18. juni. Stortinget har åpnet for at det selges aksjer tilsvarende 15-25 prosent av Statoils verdi. Se:

- St.prp.nr.68 (2000-2001) - Budsjettkonsekvensar for 2001 knytta til gjennomføring av tilrådde tiltak i St.prp.nr. 36 (2000-2001) Eierskap i Statoil og fremtidig foraltning av SDØE.
- St.prp.nr.36 Vedl. (2000-2001) Eierskap i Statoil og fremtidig forvalting av SDØE. (Foreløpig utgave. Kan skaffes når den foreligger i trykt utgave.
- St.prp.nr.36 (2000-2001) Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE.
- Innst.S.nr.198 (2000-2001) Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE.

I Innst.S.nr.198 (2000-2001) står det bl.a. at
- å åpne for nye eiere i Den norske stats oljeselskap a.s med inntil N av selskapets verdi. I første omgang vil det tas inn nye eiere tilsvarende 15-25 prosent av selskapets verdi. Dette vil skje ved emisjon og nedsalg av statens aksjer,
- å opprette et nytt statsaksjeselskap for ivaretakelse av SDØE, og
- å opprette et nytt statsaksjeselskap for transport av naturgass.

Statens eierandel er etter børsnoteringen 81,7%

07.07.2004 Består via omorganisering

Olje- og energidepartementet solgte kvelden 6.7.2004 100 millioner aksjer gjennom et såkalt blokksalg etter stengetid på Oslo Børs. Dette tilsvarer 4,6% av aksjene i selskapet, og staten vil etter nedsalget ha en eierandel i Statoil ASA på 77,1%
Kilde: Pressemelding nr 80/04, OED
Samlet realiserte staten 9,9 mrd kroner på dette nedsalget.

25.02.2005 Består via omorganisering

Olje- og energidepartementet avsluttet fredag 25.2.2005 salget av aksjer i Statoil ASA til privatpersoner. Det ble totalt solgt 17 650 000 aksjer til en verdi av 1,872 milliarder kroner. Aksjene ble solgt til institusjonelle investorer og til nærmere 20 000 privatpersoner. Gjennom dette nedsalget realiserte staten 12,5 mer kroner. Staten har etter dette salget en eierandel på 70,9 prosent av aksjene i Statoil.
Kilder:
- Pressemelding Nr.: 30/05, OED (http://odin.dep.no/oed/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/026031-070327/dok-bu.html)
- Statens eierberetning 2004, NHD

01.10.2007 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:
  • Olje- og gassdivisjonen i Norsk Hydro

Olje- og gassdivisjonen i Norsk Hydro innfusjoneres i Statoil.

Styrene i Statoil ASA (Statoil) og Norsk Hydro ASA (Hydro) meddelte 18. desember 2006 at de var enige om å anbefale sammenslåing mellom Hydros petroleumsvirksomhet og Statoil ASA overfor sine aksjeeiere. Videre behandlet og undertegnet styrene i selskapene den 12. og 13. mars 2007 en plan for fisjon av Hydro som ledd i sammenslåingen.

Fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydros olje- og gassdivisjon ble gjennomført 1.10.2007. Selskapet skifter samtidig navn til StatoilHydro

Staten eier 62,5 % av aksjene i StatoilHydro

Jf. St.prp. nr. 60 (2006-2007) Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet
(http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/stprp/20062007/Stprp-nr-60-2006-2007-.html?id=461986)

Web: www.statoilhydro.com

01.10.2007 Navneendring

Navn: StatoilHydro
Kort navn: StatoilHydro

02.11.2009 Navneendring

Navn: Statoil ASA
Kort navn: Statoil ASA

Kilde: Pressemelding fra selskapet publisert på nettsidene, URL; http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/2009/Pages/02NovStatoilHydroBecomesStatoil.aspx

01.01.2011 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Statoil endret sin organisasjonsstruktur med virkning fra 1. januar 2011. Etter denne endringen er selskapets virksomhet delt inn i syv forretningsområder.

- Forretningsområdet Utvikling og produksjon – Norge har ansvar for Statoils oppstrømsvirksomhet på norsk sokkel.
- Forretningsområdet Utvikling og produksjon – Nord-Amerika har ansvar for Statoils samlede oppstrømsvirksomhet i USA og Canada.
- Forretningsområdet Utvikling og produksjon – internasjonalt har ansvar for Statoils øvrige internasjonale oppstrømsvirksomhet.
- Forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi har ansvar for selskapets olje- og gasshandel, selskapets landanlegg samt utviklingen og driften av fornybar energi.
- Forretningsområdet Teknologi, prosjekter og boring har ansvar for teknologiutvikling, planlegging og gjennomføring av prosjekter og boring.
- Forretningsområdet Leting har det samlede ansvar for all letevirksomhet i selskapet, og vil samarbeide tett med de selskapets tre oppstrømsområder.
- Forretningsområdet Global strategi- og forretningsutvikling har ansvar for strategiutviklingen og koordinering av selskapets forretningsutvikling.

Kilde: Meld.St.13 (2010-2011) Aktivt eierskap, s. 95

15.05.2018 Navneendring

Navn: Equinor ASA
Kort navn: Equinor ASA

Styret fremmet 15.3.2018 forslag om at Statoil skulle skifte navn til Equinor. Navnendringen ble godkjent på Statoils generalforsamling 15. mai. 2018 og vil bli innført så raskt og kostnadseffektivt som mulig etter 16. mai.

Navnendringen skal gjenspeile at selskapet går fra å være et olje. og gasselskap til å bli et bredt energiselskap.

Praktisk informasjon om navnendringen:
- De største kontorene vil få den nye brandingen først. Det ventes at alle lokasjoner vil ha fått nytt navn og ny logo innen 2019.
- Innholdet på nettsiden, Equinor.no og Equinor.com, vil bli oppdatert fortløpende i løpet av de kommende uker og måneder, og vil være helt oppdatert innen 2019.
- I forbindelse med navnebyttet må det gjøres en rekke endringer i selskapets IT-systemer. Disse vil bli gjort gradvis.
- E-postadresse: Fra 21. mai får alle ansatte ny e-postadresse (kortnavn@equinor.com). Før 21. mai vil alle nåværende e-postadresser fungere som vanlig. E-postmeldinger som sendes til Statoil-adresser fra 21. mai vil bli omadressert til tilsvarende Equinor-adresse fram til 1. januar 2019.
- Selskapet har planer om å erstatte det eksisterende navnet og logoen med det nye navnet overalt der dette forekommer. Selskapet er opptatt av at endringene gjøres på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Selskapet vil forsøke å finne muligheter for å redusere svinn, øke digitalisering og redusere kostnader.
Kilde: https://www.equinor.com/no.html

Statlig eierandel gjennom Olje- og energidepartementet: 67 %
Equinor ASA er et internasjonalt teknologibasert energiselskap hvor hovedaktiviteten er produksjon av olje og gass. Selskapet har også nedstrømsvirksomhet og aktivitet innenfor fornybar energi, herunder vindkraft til havs og solenergi. Equinor har virksomhet i over 30 land. Equinor er blant verdens største nettoselgere av råolje og kondensat, og er en av de største leverandørene av naturgass til det europeiske markedet. Ved utgangen av 2018 hadde selskapet om lag 20 500 ansatte. Equinor er notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange og har hovedkontor i Stavanger. Målet med statens eierskap i Equinor er at selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag med sikte på å levere konkurransemessig avkastning. Videre skal statens eierskap bidra til å opprettholde et kunnskapsbasert og høyteknologisk industrikonsern med hovedkontorfunksjoner i Norge.
Kilde: Statens eierberetning 2018 s. 52

01.07.2021 Består via omorganisering

Pressemelding | Dato: 23.06.2021| Nr: 82/21:
Næringsministeren overtar ansvaret for statens eierskap i Equinor, SDØE og Petoro

Næringsministeren overtar det konstitusjonelle ansvaret for å ivareta eierskapsforvaltningen av Equinor ASA, Petoro AS og SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten) med virkning fra 1. juli 2021. Frem til nå har dette ansvaret vært tillagt olje- og energiministeren.

Kilde: regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/naringsministeren-overtar-ansvaret-for-statens-eierskap-i-equinor-sdoe-og-petoro/id2863263/

01.01.2022 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

I statens eierskapsmelding går det frem at statens eierskap i forretningsmessige selskap bør forvaltes av den sentrale eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

I statsbudsjettet for 2022 vil regjeringen foreslå at eierskapsforvaltningen av Equinor ASA og Petoro AS og SDØE overføres fra Olje- og energidepartementet (OED) til Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 1.januar 2022. Dette gjøres fordi budsjettposter og fullmakter fra Stortinget må overføres fra OED til NFD.

Det konstitusjonelle ansvaret for å ivareta eierskapsforvaltningen av Equinor ASA, Petoro AS og SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten) ble allerede med virkning fra 1. juli 2021 overført fra Olje- og energidepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Kilde: regjeringen.no: Pressemelding | Dato: 23.06.2021| Nr: 82/21 - Næringsministeren overtar ansvaret for statens eierskap i Equinor, SDØE og Petoro
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/naringsministeren-overtar-ansvaret-for-statens-eierskap-i-equinor-sdoe-og-petoro/id2863263/
________________________________

Equinor ASA, tidligere Statoil ASA, er et allmennaksjeselskap som ble etablert i 1972. Det er et internasjonalt selskap børsnotert i Oslo og New York. Staten eier 67 prosent av Equinor.

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for eieroppfølging av statens aksjer i selskapet. Equinors styre er ansvarlig for den forretningsmessige utviklingen av selskapet.

Statens begrunnelse for eierskapet i Equinor er å opprettholde et ledende teknologi- og energiselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. I samsvar med avsetningsinstruksen avsetter Equinor statens olje og gass sammen med sin egen. Denne ordningen forutsetter at staten er majoritetseier i Equinor. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Selskapet endret 15. mai 2018 navn fra Statoil ASA til Equinor ASA.

Eierskapsforvaltningen av Equinor ASA lå fra år 1972 i det daværende Industridepartementet, deretter i Olje- og energidepartementet (OED) fra 1978 før det ble overført til Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 1.januar 2022.

Kilde: regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/statlig-eierskap-i-energisektoren/deleid-selskap/id2353247/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.