FORVALTNINGSDATABASEN

Entra ASA

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2000 Ny via utskilling

Navn: Statens utleiebygg AS
Kort navn: Statens utleiebygg AS
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilt fra:

Entra Eiendom AS ble skilt ut fra Statsbygg og etablert 1.7.2000, underlagt AAD, jf St prp nr 84, 1998-99 om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg, jf Innst S nr 81, 1999-2000. Virksomheten ble først registrert under navnet Statens Utleiebygg AS.

I en pressemelding fra Statsbygg omtales endringen slik:
"Før årsskiftet vedtok Stortinget å skille ut deler av Statsbyggs utleievirksomhet i et eget selskap. Det nye selskapet heter Entra Eiendom AS, og ble opprettet 1. juli. Det er de konkurranseutsatte delene av Statsbyggs eiendomsportefølje som nå skilles ut i et eget statlig aksjeselskap. Utskillelsen er gjort for å rendyrke Statsbyggs rolle som statens rådgiver i bygge- og eiendomssaker, eiendomsforvalter, byggherre for formålsbygg og eiendomsutvikler. Etter utskillelsen forvalter Entra Eiendom AS 600.000 kvadratmeter kontorlokaler over hele landet, fordelt på drøyt 100 eiendommer. Bokført verdi er på 3,5 milliarder. Selskapet forventer en omsetning på 600 millioner kroner det første driftsåret. Entra Eiendom AS har 80 ansatte. Sentraladministrasjonen ligger i Oslo, mens selskapet har regionkontorer i Trondheim, Bergen og Skien."
Hjemmeside: www.entraeiendom.no

27.07.2000* Navneendring

Navn: Entra Eiendom AS
Kort navn: Entra Eiendom AS

01.07.2002 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.2013* Navneendring

Navn: Entra Holding AS
Kort navn: Entra Holding AS

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

22.09.2014* Navneendring

Navn: Entra ASA
Kort navn: Entra ASA
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Nytt foretaksnavn registrert i foretaksregisteret 22.09.2014.

Prop. 1 S 2014–2015, Nærings- og fiskeridepartementet, s. 205:
"Regjeringen har satt i gang arbeidet med å legge til rette for en gradvis reduksjon av statens direkte eierskap. Ved behandlingen av statsbudsjettet 2014 fikk Nærings- og fiskeridepartementet fullmakt fra Stortinget til å kunne selge samtlige aksjer i Entra Holding AS og Mesta AS. Arbeidet med å forberede en privatisering av Entra Holding AS ble igangsatt tidlig i 2014, mens det for Mesta AS ble igangsatt sommeren 2014. Nærings- og fiskeridepartementet varslet 17.september at det forbereder en mulig børsnotering av Entra Holding AS på Oslo Børs. Navnet vil bli endret til Entra ASA i tilknytning til en børsnotering."

17.10.2014* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Ikke lenger relevant enhet i databasen, jf statens eierandel.
___________________________________________________________

Ytterligere nedsalg i 2019
Den 5. juni 2019 solgte staten om lag 20,3 millioner aksjer i Entra for 2,5 milliarder kroner. Statens eierandel gikk ned fra 33,4 prosent til 22,4 prosent.
___________________________________________________________

Staten har solgt seg ut av Entra
Nærings- og fiskeridepartementet har solgt seg 26.11.2020 helt ut av Entra ASA, for 2,5 milliarder kroner. Kjøper av aksjene er det svenske eiendomsselskapet Castellum AB.

Kilde: Pressemelding, 26.11.2020, Nærings- og fiskeridepartementet
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/staten-har/id2787237/

17.10.2014* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Regjeringen åpnet i sin eierskapsmelding i april 2011 for å redusere den statlige eierandelen i Entra Eiendom. Stortinget ga 9. juni 2011 regjeringen fullmakt til å redusere eierskapet i Entra Eiendom ned mot 33,4 prosent i forbindelse med et nedsalg og/eller børsnotering av selskapet. Ved børsnoteringen ville selskapets navn bli endret til Entra ASA.

Entra ASA ble tatt opp til notering på Oslo Børs 17. oktober 2014 Nærings- og fiskeridepartementet har solgt seg ned fra 100 prosent til 49,6 prosent ved børsnotering.
Kilder: Wikipedia, Prop. 1 S 2013–2014 Nærings- og handelsdepartementet, Prop. 1 S 2014-2015 Nærings- og fiskeridepartementet
Pressemelding om børsnoteringen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vellykket-borsnotering-av-Entra/id2008383/

Den 15. september 2016 solgte staten ytterligere 30 millioner aksjer i Entra for 2,49 mrd. kroner. Statens eierandel gikk ned til 33,4 prosent.
Se pressemelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/staten-har-solgt-aksjer-i-entra/id2511243/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.