FORVALTNINGSDATABASEN

Arbeidsmarkedsetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1947* Nyinnskrevet

Navn: Arbeidsmarkedsetaten
Kort navn: Arbeidsmarkedsetaten
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1

01.01.1949* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Etat

01.01.1962* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Ved lov av 2.6.1960 om endring av lov 27.6.1947 om tiltak til å fremme sysselsettingen er det fastsatt at arbeidsformidlingen i Norge skal overtas av staten. Tidsperioden for overtakelsen fastsettes særskilt for de enkleste distrikter. 1.1.1962 vil det være etablert statlige arbeidskontor i Finnmark, Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark fylker samt for Bergen og omland og for Skedsmo kommune i Akershus. Alle fylkene deles i arbeidsformidlingsdistrikt med hvert sitt arbeidskontor.
________________________________

Endringslov av 2. juni 1960 (om endringer i Sysselsettingsloven) bestemte at staten skulle organisere all offentlig arbeidsformidling og yrkesrettledning, regionalt og lokalt. Landet ble delt inn i formidlingsdistrikter og det ble opprettet distriktsarbeidskontorer. Kontorene hadde ansvar for arbeidsformidlingen lokalt.

01.01.1990* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Etat

01.01.1993* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1998* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Etat

01.01.2003* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Nedleggelse av Aetat Fylke
Arbeids- og administrasjonsdepartementet foreslo i Ot.prp.nr.70 2001-02 en endring i Sysselsettingsloven fordi loven inneholdt detaljerte bestemmelser om hvordan organiseringen av Aetat skulle være. En lovendring var derfor en forutsetning for å gjennomføre regjeringens mål om nedleggelse av alle Aetats Fylkeskontor. Denne lovendringen ble vedtatt, og fra 1.1.2003 ble fylkesarbeidskontoret nedlagt som forvaltningsledd i Aetat.

I stedet ble det etablert Aetat lokal hovedkontor i hvert fylke Aetat hovedkontor har det administrative ansvaret i sitt fylke, og skal følge utviklingen på arbeidsmarkedet innen regionen. Aetat lokal hovedkontor er ikke et forvaltningsorgan overordnet i forhold til de øvrige Aetat lokal (etatens førstelinjetjeneste).

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

30.06.2006 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.