FORVALTNINGSDATABASEN

Tolletaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1957* Ny via omorganisering

Navn: Tolletaten
Kort navn: Tolletaten
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1

Den 8. mars 1956 sluttførte tollutvalget sitt arbeid i form av et utkast til stortingsproposisjon om opprettelse av et frittstående tolldirektorat. Det nye direktoratet ville være i samsvar med det prinsipp for direktoratsutviklingen som var blitt knesatt året før gjennom St.prp.nr.121 1955 om tiltak for å lette den administrative arbeidsbyrden for statsrådene. Her ble det lagt opp til mer omfattende og systematisk bruk av direktoratsformen ved å føre forvaltningens gjøremål av mer teknisk og rutinemessig karakter ut av departementene og over til andre sentrale forvaltningsorganer, i første rekke mer frittstående direktorater.

Regjeringens forslag til omorganisering av tollvesenets sentralledelse fikk flertall i Stortinget (St.vedtak av 13.12.1956), og fra 1.7.1957 ble tollvesenets sentralledelse plassert i et eget direktorat utenfor Finansdepartementet. Det ble også vedtatt å etablere et tollstyre.

Det nye Tolldirektoratet ble organisert i to avd: Tariffavdelingen m/3 kontor og Driftsavdelingen m/ 4 kontor:

- Tariffkontoret (Tariffavdelingen)
- Nomenklaturkontoret (Tariffavdelingen)
- Refusjonskontoret (Tariffavdelingen)
- Driftskontoret (Driftsavdelingen)
- Personalkontoret (Driftsavdelingen)
- Økonomikontoret (Driftsavdelingen)
- Sekretariatet (Driftsavdelingen)

Med dette var omsider det gamle departementsstyret av tollvesenet avviklet. Fra departementets gamle Tollavdeling ble det meste av myndighet og den overveiende del av oppgavene delegert til det nye direktoratet. Departementets Tollavdeling beholdt bare et mindre personale til å ta seg av de helt nødvendige departementsfunksjoner (oppgaver av tollpolitisk og konstitusjonell art, saker som etter lov måtte behandles av Storting eller regjering, saker der regjeringen gjorde bruk av sin alminnelige instruksjonsmyndighet overfor direktoratet, og internasjonale tollsaker).

I Finansdepartementets Tollavdeling var det tilsammen 65 ansatte. Regjeringen la opp til det samme i det nye direktoratet. De fleste av topplederene i det nye Tolldirektoratet kom fra departementets gamle Tollavdeling.
Kilde: Øyvind N. Grøndahl 2004: «Det norske tollvesens historie. Tiden etter 1940», s. 185-193. Otta.

01.01.1974* Navneendring

Navn: Toll- og avgiftsetaten
Kort navn: Toll- og avgiftsetaten

01.01.2004* Består via omorganisering

Ny organisering av Tollvesenet
Omorganisering av lokalforvaltinga gjennom 2003. Ved årsskiftet vert ti tolldistrikt lagt ned for å gjennoppstå som seks tollregionar.

Tollregion Aust-Noreg
Tollregionen omfattar fylka Østfold, Hedmark og Oppland.
ENDRINGAR SOM FØLGJE AV OMORGANISERINGA:
1. januar 2004:
> Hedmark og Oppland tolldistrikt vert slått
saman med Østfold tolldistrikt.
> Kongsvinger vert gjort om frå distriktstollstad til tollstad.
1. april 2004:
> Tollstadene i Gjøvik og Moss vert lagt ned. Med ny organisering har tollregionen einingar i Fredrikstad/Svinesund (regiontollstad), på Kongsvinger, Hamar, Ørje, Åsnes og Østby. I tillegg utfører dei svenske einingane Svinesund, Högen, Hån, Eda, Vittjärn og Idre tenester for Tollvesenet.

Tollregion Oslo og Akershus
Tollregionen omfattar fylka Oslo og Akershus.
ENDRINGAR SOM FØLGJE AV OMORGANISERINGA
Ingen faktiske endringar. Tollregion Oslo og Akershus har tidlegare gjennomgått fleire omorganiseringsprosessar.
Tolldistrikta Oslo og Akershus vart slått saman til eitt distrikt i 1998.

Tollregion Sør-Noreg
Tollregionen omfattar fylka Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.
ENDRINGAR ETTER OMORGANISERINGA
1. januar 2004:
> Drammen vert omgjort frå distriktstollstad til tollstad.
> Tollstaden i Arendal vert lagt ned.
I løpet av 2004:
> Tollstadene i Tønsberg, Sandefjord og Larvik vert slått saman.
Etter omorganiseringa har tollregionen einingar i Kristiansand (regiontollstad), Drammen, Skien og Sandefjord.

Tollregion Vest-Noreg
Tollregionen omfattar fylka; Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
ENDRINGAR SOM FØLGJE AV OMORGANISERINGA
1. januar 2004:
> Stavanger vert gjort om frå distriktstollstad til tollstad.
> Måløy vert gjort om frå tollstad til kontroll- og ekspedisjonseining under Ålesund tollstad.
13. februar 2004:
> Tollstadene i Odda og på Stord vert lagt ned.
14. mai 2004:
> Tollstaden i Florø vert lagt ned.
18. juni 2004:
> Tollstadene i Molde og Kristiansund vert lagt ned.
Etter omorganiseringa har tollregionen einingar i Bergen (regiontollstad), Egersund, Stavanger, Haugesund, Måløy og Ålesund.

Tollregion Midt-Noreg
Tollregionen omfattar fylka Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.
ENDRINGAR ETTER OMORGANISERINGA
1. januar 2004:
> Trøndelag og Møre tolldistrikt vert delt, og Trøndelag slått saman med Nordland tolldistrikt.
> Bodø vert gjort om frå distriktstollstad til tollstad.
> Bjørnfjell ekspedisjons- og kontrolleining vert slått saman med Narvik tollstad.
1. april 2004:
> Steinkjer vert gjort om frå tollstad til kontrolleining under Trondheim regiontollstad.
> Mosjøen tollstad vert lagt ned.
1. juni 2004:
> Sortland tollstad vert lagt ned.
Etter omorganiseringa har tollregionen einingar i Trondheim (regiontollstad), Steinkjer, Mo i Rana, Vauldalen, Junkerdal, Bodø og Narvik/Bjørnfjell. I tillegg utfører dei svenske einingane på Storlien, Tärnaby og Gäddede teneste for Tollvesenet.

Tollregion Nord-Noreg
Tollregionen omfattar fylka Troms og Finnmark.
ENDRINGAR ETTER OMORGANISERINGA
01. juli 2004:
> Vadsø vert gjort om frå tollstad til kontrolleining under Kirkenes tollstad.
01. juli 2004:
> Alta tollstad og kontrolleiningane i Honningsvåg, Båtsfjord og Vardø vert lagt ned.
Etter omorganiseringa har tollregionen einingar i Tromsø (regiontollstad), Harstad Hammerfest, Kirkenes, Helligskogen, Polmak og Vadsø. I tillegg utfører dei finske einingane på Karigasniemi, Kivilompolo og Utsjok tenester for Tollvesenet.

Kilde: Årsmelding 2003

01.01.2016 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Tolletaten styrkes og nye oppgaver for Skatteetaten
Pressemelding | Dato: 08.01.2016 | Nr: 1/2016 Finansdepartementet
Regjeringen besluttet for snart to år siden å overføre ansvaret for særavgifter inkludert motorvognavgifter og merverdiavgift ved import fra Tolletaten til Skatteetaten. Fra 1. januar 2016 overtar Skatteetaten ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter for registrerte særavgiftspliktige og alle innkrevingsoppgaver. Fra 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

Tolletaten rendyrkes nå til å bli en spesialisert etat med ansvar for grensekontroll og administrasjon av vareførselen. Samtidig styrkes grensekontrollen vesentlig. Etaten får flere tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. I 2016 skal tolletaten ansette over 120 nye tollere som skal arbeide i etatens grensekontroll, både i operativ kontroll og etterretningsvirksomhet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tolletaten-styrkes-og-nye-oppgaver-for-skatteetaten/id2469716/

01.01.2016* Navneendring

Navn: Tolletaten
Kort navn: Tolletaten

I mars 2014 kunngjorde den norske regjeringen at ansvaret for særavgifter og merverdiavgift ved innførsel av varer skulle flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. Det ble flyttet ca. 335 ansatte til Skatteetaten i forbindelse med oppgaveoverføringen.

I statsbudsjettet for 2016 lanseres videre en av tidenes satsinger på grensekontrollen i Norge. Det skal ansettes 123 nye ansatte i grensekontrollen

Fra 1.1.2016 ble navnet endret til Tolletaten.

01.01.2017* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Fra 1. januar 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

01.06.2019 Består via omorganisering

Omorganisering i Tolletaten
1. juni 2019 ble Tolletaten omorganisert med et direktorat og to landsdekkende fagdivisjoner. Dette er trinn 1 i en omorganiseringsprosess. Trinn 2 av omorganiseringen ble iverksatt 1. oktober 2020.

Den nye organisasjonsmodellen går fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.

Grensedivisjonen har blant annet ansvar for grensekontroll og ekspedisjon ved tollstedene. Divisjonsledelsen vil plasseres i Mosseområdet.

Vareførselsdivisjonen har blant annet ansvar for deklarasjonskontroll, etterkontroll og prosedyreoppfølging. Divisjonsledelsen er plassert i Bergen.

Kilde: toll.no
https://www.toll.no/no/om-tolletaten/om-oss/omorganisering-i-tolletaten/

01.10.2020* Består via omorganisering

Omorganiseringen gjennomført i to trinn
Trinn 1 ble iverksatt 1. juni 2019 og Tolletaten gikk fra fem til fire avdelinger i Tolldirektoratet, og fra seks regioner til to landsdekkende fagdivisjoner for operativ virksomhet.

Trinn 2 iverksettes 1. oktober 2020 og innebærer større endringer i hele organisasjonen, blant annet endring av organisasjonsstruktur og innplassering av ledere og medarbeidere i ny organisasjon.

Kilde: toll.no
https://www.toll.no/no/om-tolletaten/nyheter/2020/tolletaten-med-ny-organisering-fra-1.-oktober/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.