FORVALTNINGSDATABASEN

Tolletaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

19 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Forvaltningspolitikk i praksis. Tollforvaltningen 1945-1975. Haaland, Torstein
Bok 2004 Det norske tollvesens historie. Tiden etter 1940 Grøndahl, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Tverretatlig samarbeid i praksis - En kvalitativ sammenlikning av samarbeidsrelasjonen ved arbeidslivskriminalitetssentrene i Trondheim og Kristiansand 2015 - 2017 Stavnes, Marie Guttulsrød
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Omorganisering av Toll- og avgiftsetaten : reaksjoner på endring Moldekleiv, Kari Christine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Tilsyn uten ansvar - En studie av offentlige myndigheters regulering av Vest Tank før og etter eksplosjonsulykken ved bedriften den 24. mai 2007 Lervåg, Knut Andreas Utkilen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Politikkstaten blir til. Tollforvaltningens rasjonalisering 1945-1975. Haaland, Torstein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 En analyse av rosa-prosjektet. Omorganiseringsprosessen i skatte- og avgiftsetaten. Ekern, Anne Cathrine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Visuelle symboler i norske statlige organisasjoner: en analyse av logoer. Christophersen, Cathrine Kullberg
Notat 1998 Forvaltningspolitikk i praksis. Tollbyråkratiets effektivisering i etterkrigstiden. Haaland, Torstein
Notat 1998 Situasjonsbestemt diskurs og demokratisering. Kampen om situasjonen i tollvesenet 1957-1975. Haaland, Torstein
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2010 NOU 2010: 9 Et Norge uten miljøgifter - Hvordan utslipp av miljøgifter som utgjør en trussel mot helse eller miljø kan stanses Ketil Hylland (leder), Bjørn Erikson, Anne Lill Gade, Alvhild Hedstein, Sverre Alhaug Høstmark, Kristin Magnussen, Jon Øyvind Odland, Per-Erik Schulze, Sigrid Eskeland Schütz
Rapport 2009 NOU 2009: 20 Ny grenselov — Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll Jon Karlsrud (leder), Magnar Aukrust, Jorunn Clementsen, Monica Furnes, Morten Hansen, Mette Birkelund O`Connor, Unni Kathe Ottersland, Arild Aaserød
Rapport 2007 NOU 2007: 12 Offentlig innkreving Jan Solberg (leder), Oddbjørg Bakli, Solveig Løhaugen, Kjell Saghaug, Katarina de Brisis, Anne Katrine Rambøl og Liv Marit Sylliåsen
Rapport 2004 NOU 2004: 12 Bedre skatteoppkreving Nils-Henrik Mørch von der Fehr (leder), Sandra Riise, Lars Detlie, Anne Lise Fimreite, Bente Fylken, Jan Magnus, Bjørn Røse
Rapport 1997 Ei undersøking av tenestemannsorganisasjonane sin medverknad under forsøket på omorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen i Norge Fløtre, Asgeir
Rapport 1997 Politikkstaten blir til: Tollforvaltningens rasjonalisering 1945 - 1975. Haaland, Torstein
Tidsskriftsartikkel 2023 Digitalization of public sector organizations over time: The applicability of quantitative text analysis. Fossheim, K., & Lund-Tønnesen, J.