FORVALTNINGSDATABASEN

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1993 Nyopprettelse

Navn: Statens Teleforvaltning
Kort navn: Statens Teleforvaltning
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1

Post- og teletilsynets hovedoppgaver er å føre tilsyn med markedene for post og elektronisk kommunikasjon, og føre kontroll med at regelverket etterleves. Tilsynet bistår Samferdselsdepartementet ved utarbeidelse av lov- og forskriftsutkast på post- og ekomområdet. Det treffer enkeltvedtak om markedsregulering og forvalter radiofrekvens-, navn- og nummerressurser. Videre forestår tilsynet markedskontroll av radio- og terminalutstyr, og utfører løpende oppgaver i forbindelse med sikkerhet og beredskap på ekommarkedet. Tilsynet representerer også norske interesser internasjonalt på post- og ekomområdet.

Internett: www.npt.no

01.06.1997* Navneendring

Navn: Post- og teletilsynet
Kort navn: Post- og teletilsynet

01.01.2015 Navneendring

Navn: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Kort navn: Nkom

Post- og teletilsnynet ( PT) endrer navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fra 1. januar 2015.

Nkom er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Samferdselsdepartementet (SD) har fagansvaret for saker på postområdet.

03.05.2019 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Det overordnede ansvaret for Nkom ble i statsråd 22. januar 2019 besluttet overført fra Samferdselsdepartementet (SD) til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Kongen har i statsråd i dag (3.5. 2019) besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved endringene i regjeringen 22. januar 2019. De budsjettmessige konsekvensene av ny departementsstruktur er innarbeidet i statsbudsjettet for 2019. Endringene trer i kraft 3. mai 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etatsstyringsansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Den faglige styringen av postsaker i Nkom ivaretas fortsatt av Samferdselsdepartementet.

Kilde: Pressemelding | Dato: 03.05.2019, Endringer i departementsstrukturen
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-departementsstrukturen2/id2643749/)

Jf. Prop. 57 S (2018-2019), Innst. 236 S (2018-2019). Innstilling avgitt 11.04.2019, behandlet i Stortinget: 25.04.2019, endringen trer i kraft 3. mai 2019 kl. 12.00.

25.08.2022* Består via omorganisering

Regionkontoret på Lillehammer er avviklet.

Nkom har hovedkontor i Lillesand. 10 nye medarbeidere i 2021 gir totalt 178 ansatte. 162 jobber i sørlandsbyen, og resten ved Nkoms regionkontorer i Lødingen, Trondheim, Bergen og Oslo.

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret:
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET REGION LILLEHAMMER med organisasjonsnummer 984 413 238 ble slettet 25.08.2022
______________________________________________________

- 984413130 - NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET REGION LØDINGEN
- 984413149 - NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET REGION TRONDHEIM
- 984413181 - NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET REGION BERGEN
- 984413262 - NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET REGION SKI

01.01.2024 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Virksomheten overføres fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) i forbindelse med opprettelsen av DFD.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.