FORVALTNINGSDATABASEN

Miljødirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2013 Ny via sammenslåing

Navn: Miljødirektoratet
Kort navn: Miljødirektoratet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 05 Miljøvern
Tilhører etat: Miljødirektoratet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 1601 Trondheim
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Etaten har kontorer i Trondheim (tidl. Direktoratet for naturforvaltning) og i Oslo (tidl. Klima- og forurensningsdirektoratet). I Trondheim ligger avdelingene med hovedansvar for naturforvaltning. I Oslo er avdelingene med hovedansvar for klima og forurensning.

Statens naturoppsyn (SNO) er en del av direktoratet med medarbeidere ved mer enn 60 lokalkontor.

I tillegg er det avdeling i Horten. Tidligere navn på denne enheten var «Statens forurensningstilsyn Horten» og «Klima- og Forurensningsdirektoratet Horten». Enheten har røtter tilbake til «Hovedstasjon for oljevern AS» som ble etablert i 1972 på basis av tidligere «Østlandske tankrenseanlegg».

Det er også en avdeling i Skien. Tidligere navn på denne enheten var opprinnelig «Kontrollseksjonen Nedre Telemark » «Statens Forurensningstilsyn Skien» og «Klima- og Forurensningsdirektoratet Skien»

Dokument:
- Meld. St. 2 (2012–2013) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 2013,
- Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013

01.05.2018 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Landbruks- og matdepartementet overtar ansvaret for styringen av Miljødirektoratet på området høstbare viltressurser.

Endringer i ansvarsfordelingen mellom departementene - nytt Kap. 1140 Høstbare viltressurser under LMD
Kapittelet er nytt, jf. endringar i ansvarsdelinga mellom departementa per 1.5.2018. Kap. 1140 Haustbare viltressursar omfattar utgifter til tiltak innanfor viltforvaltninga. Midlane under kap. 1140 er primært retta mot målet om auka verdiskaping under Landbruks- og matdepartementet, og resultatområda Naturmangfald og friluftsliv under Klima- og miljødepartementet.

4,4 mill. kroner er rammeoverført til Landbruks- og matdepartementets budsjett i samband med at ansvaret for forvaltinga av haustbare viltressursar er overført til dette departementet, jf. Prop. 48 S og Innst. 230 S (2017–2018).

Kilder:
- Prop. 1 S 2018–2019 Landbruks- og matdepartementet, Kap. 1140 Haustbare viltressursar, s 84
- Prop. 1 S 2018–2019 Klima- og miljødepartementet, s 121

01.01.2024 Består via innlemming

Senter mot marin forsøpling (Marfo) innlemmes i Miljødirektoratet fra 1. januar 2024.
Senter mot marin forsøpling opphører som et eget forvaltningsorgan når omstillingen trer i kraft 1. januar 2024. De miljøfaglige oppgavene vil inngå i en nyopprettet seksjon. De ansatte vil fortsatt ha kontorsted i Svolvær.

Omstillingen ble vedtatt i statsbudsjettet for 2024.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.