FORVALTNINGSDATABASEN

Nærings- og fiskeridepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2014 Ny via sammenslåing

Navn: Nærings- og fiskeridepartementet
Kort navn: NFD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet ble lagt ned fra 1. januar 2014. Det ble samtidig opprettet et nytt Nærings- og fiskeridepartement.

Det nye departementet vil bestå av Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med følgende unntak:
- Kyst- og miljøavdelingen som overføres til Samferdselsdepartementet (SD)
- relevante deler av Avdeling for forskning, styring og administrasjon.

I tillegg får det nye departementet overført:
- Konkurransepolitisk avdeling fra Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)
- og ansvaret for selskapslovgivningen fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Departementet bestyres av to ministre; næringsminister og fiskeriminister

Se også Forskrift FOR-2013-12-13-1455 Endring i departementsstrukturen og i ansvarsfordelingen mellom departementene
URL: https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2013-12-13-1455

03.05.2019 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar ansvaret for arbeidet med elektronisk kommunikasjon fra Samferdselsdepartementet. Dette innebærer at Post- og teleseksjonen i Luft-, post- og teleavdelingen, med unntak av postsaker, overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etatsstyringsansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Den faglige styringen av postsaker i Nkom ivaretas fortsatt av Samferdselsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar videre ansvaret for arbeidet med politikken for næringsrettet bruk av IKT og Digital 21-prosessen fra Nærings- og fiskeridepartementet. Ansvaret for å bestyre Altinn samt ressurser til IKT-forskning som tidligere ble bevilget over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett, overføres også.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for datasenterpolitikken, herunder oppfølging av Strategi for datasentre og faglig styringslinje til Brønnøysundregistrene når det gjelder Altinn inntil det nye direktoratet for digitalisering er etablert.

Statsråd Astrup har ansvaret for IT-politikk, elektronisk kommunikasjon og personvern i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, herunder oppgaver overført fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Ansvaret for samordning av regjeringens IT-politikk innebærer å identifisere sektorovergripende utfordringer og å initiere, koordinere og følge opp tverrgående tiltak, herunder utvikling av strategier og handlingsplaner. Ansvaret omfatter også samordning av digitaliseringen i offentlig sektor. Statsråd Astrup har et særskilt ansvar for å arbeide for en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Statsråd Astrup har også ansvaret for Kommunal- og moderniseringsdepartementets etatsstyring av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Datatilsynet. Statsråd Astrup har videre etatsstyringsansvaret for Personvernnemnda.

Statsråd Mæland har ansvaret for alle andre ansvarsområder som hører under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

01.04.2020* Består via omorganisering

Nærings- og fiskeridepartementet åpner lokalkontor på Svalbard
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansatt to personer ved departementets kontor i Longyearbyen. De to ansatte skal jobbe som grunnforvaltere på Svalbard. Staten eier 98,75 prosent av all grunn på Svalbard, inkludert all grunn i Longyearbyen.

De siste årene har Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (Store Norske) forvaltet grunnen på Svalbard for staten ved NFD. Fra 1. april skal NFD forvalte all statlig grunn på Svalbard selv.

Alle som ønsker å leie eller bruke statlig eid grunn på Svalbard må henvende seg til dette lokalkontoret. Endringen i grunnforvaltningen har lite å si for innbyggerne på Svalbard. Alle avgjørelser om bruk av statlig eid grunn på Svalbard har uansett alltid ligget hos staten ved NFD.

NFD blir med dette første departement med eget lokalkontor.


Kilder:
- Pressemelding | Dato: 23.03.2020
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/narings--og-fiskeridepartementet-apner-lokalkontor-pa-svalbard/id2694625/
- Nyheit | Dato: 22.11.2019
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fyrste-departement-med-eiga-lokalkontor/id2678462/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.