FORVALTNINGSDATABASEN

Statsforvalteren i Innlandet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2019 Ny via sammenslåing

Navn: Fylkesmannen i Innlandet
Kort navn: Fylkesmannen i Innlandet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Tilhører gruppe : Fylkesmannsembetene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 501 Lillehammer
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

1. januar 2019 får Norge en ny fylkesmannsstruktur. Da vil embetene ta i bruk navnet til fylkene som opprettes 1. januar 2020.

Kongen i statsråd vedtok 7.9.2018 navnene på de sammenslåtte fylkesmannsembetene fra 1. januar 2019. Etter kommuneloven § 3 nr. 4 skal fylkeskommunen ha samme navn som fylket.
Navnet på fylkesmannen er ikke regulert i lov, men det geografiske området fylkesmannen er ansvarlig for må gjenspeiles i navnet. Med unntak av Oslo og Viken som vil inngå i samme embete, vil fylkesmannens struktur være sammenfallende med de nye fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at også fylkesmannen tar navn etter de nye fylkene.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Oppland og Hedmark gis navnet Fylkesmannen i Innlandet.
_________________________________________________________________________________________________

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret:
FYLKESMANNEN I INNLANDET
Forretningsadresse:
Gudbrandsdalsvegen 186
2619 LILLEHAMMER

Virksomheter:
974 724 197 FYLKESMANNEN I INNLANDET HAMAR
974 725 576 FYLKESMANNEN I INNLANDET HOVEDKONTOR
921 084 692 FYLKESMANNEN I INNLANDET JOTUNHEIMEN UTLADALEN N.PARK LOM
921 084 811 FYLKESMANNEN I INNLANDET JOTUNHEIMEN UTLADALEN N.PARK LUSTER
921 084 838 FYLKESMANNEN I INNLANDET REGIONKONTOR NORD-GUDBRANDSDAL
821 085 292 FYLKESMANNEN I INNLANDET REGIONKONTOR VALDRES
921 084 293 FYLKESMANNEN I INNLANDET SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE
921 084 366 FYLKESMANNEN I INNLANDET REGIONKONTOR TYNSET
921 084 420 FYLKESMANNEN I INNLANDET DOVRE NASJONALPARK
921 084 471 FYLKESMANNEN I INNLANDET BREHEIMEN NASJONALPARK
921 084 927 FYLKESMANNEN I INNLANDET LANGSUA NASJONALPARK

01.01.2021 Navneendring

Navn: Statsforvalteren i Innlandet
Kort navn: Statsforvalteren i Innlandet
Lokalisering: 3405 Lillehammer

Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen. Det er framleis slik at institusjonen og personen har same namn.

Fylkesmannen vart til statsforvaltaren etter at regjeringa i fjor gjorde vedtak om at kjønnsspesifikke stillingstitlar skal bytast ut med kjønnsnøytrale stillingstitlar i alle statlege verksemder. Tradisjonen med at institusjonen og personen har same namn blir vidareført.

Statsforvaltarane har ansvar for å følgja opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Dei har også ei viktig rolle som bindeledd mellom stat og kommune, samordnar mellom sektorane og rettstryggleiksinstans overfor innbyggjarane.

Kilde: Statsforvalteren.no
https://www.fylkesmannen.no/portal/Nyheter/2021/01/vi-har-fatt-nytt-namn2/

01.01.2024 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Virksomheten overføres fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) i forbindelse med opprettelsen av DFD.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.