FORVALTNINGSDATABASEN

Trygderetten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1967* Nyopprettelse

Navn: Trygderetten
Kort navn: Trygderetten
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Trygderetten ble opprettet ved en egen lov i 1967, det samme året som folketrygdloven trådte i kraft. Det var et stort behov for mer forsvarlig saksbehandling på trygde- og pensjonsområdet.

Trygderetten er et uavhengig ankeorgan for trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens vedtak etter folketrygdloven, og for andre offentlige pensjons- og trygdeordninger. Formålet med opprettelsen var at retten skulle bidra til en særlig betryggende saksbehandling i saker som gjelder trygd og pensjon. Trygderetten er ikke en del av trygdeetaten, og forholder seg helt selvstendig til både overordnet departement og trygdeetaten. Trygderettens oppgave er å behandle ankesaker om enkeltpersoners rettigheter og plikter etter lov om folketrygd m.fl. Trygderetten skal behandle de saker som etter særlig lovbestemmelse hører inn under Trygderetten, se lov om anke til Trygderetten av 16. desember 1966 nr. 9. Ankesystemet er ellers beskrevet i folketrygdloven av 28. februar 1997 nr. 19 kap 21 og sysselsettingsloven av 27. juni 1947 nr. 9 kap V.

I 2015 ble hele loven gjort til gjenstand for en gjennomgripende revisjon. Et utgangspunkt for revisjonen var å styrke Trygderettens preg av å være en nøytral tvisteløser. Dette innebærer at den private parten og vedtaksorganet i større grad likebehandles enn tidligere, blant annet gjennom styrking av kontradiksjonsprinsippet.

Internett: www.trygderetten.no

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Sosialdepartementet

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2010* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Arbeidsdepartementet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.