FORVALTNINGSDATABASEN

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1993 35 27 62 30 15 45 5 12 17
1994 39 33 72 33 21 54 6 12 18
1995 49 37 86 43 24 67 6 13 19
1996 49 39 88 46 28 74 3 11 14
1997 45 40 85 41 30 71 4 10 14
1998 45 42 87 41 32 73 4 10 14
1999 43 41 84 40 32 72 3 9 12
2000 42 51 93 38 37 75 4 14 18
2001 46 51 97 41 37 78 5 14 19
2002 41 52 93 35 35 70 6 17 23
2003 45 53 98 37 37 74 8 16 24
2004 46 54 100 38 41 79 8 13 21
2005 47 55 102 41 42 83 6 13 19
2006 42 54 96 36 41 77 6 13 19
2007 42 45 87 36 36 72 6 9 15
2008 49 56 105 42 43 85 7 13 20
2009 53 53 106 48 48 96 5 5 10
2010 59 58 117 52 50 102 7 8 15
2011 60 57 117 53 49 102 7 8 15
2012 58 62 120 49 50 99 9 12 21
2013 56 66 122 49 53 102 7 13 20
2014 57 64 121 49 55 104 8 9 17
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1993 42 44 43 43 44 43 35 44 41
1994 41 43 42 41 40 40 45 49 48
1995 42 41 41 41 39 40 45 45 45
1996 41 41 41 41 40 41 42 43
1997 42 40 41 43 40 42 41 40
1998 42 40 41 43 39 41 46 44
1999 42 41 41 42 40 41 44 43
2000 42 39 40 42 36 39 46 46
2001 42 40 41 42 37 39 42 47 46
2002 43 39 41 42 38 40 43 42 42
2003 40 39 40 41 38 39 39 44 42
2004 41 40 40 40 38 39 41 45 43
2005 41 41 41 41 39 40 46 45 46
2006 43 42 43 42 41 42 47 45 46
2007 44 44 44 43 42 43 48 49 48
2008 44 41 42 43 41 42 49 42 45
2009 43 43 43 42 43 43 52 45 49
2010 45 43 44 44 43 43 51 43 47
2011 45 45 45 44 45 44 52 44 48
2012 46 44 45 46 44 45 50 44 47
2013 46 44 45 46 44 45 52 48 49
2014 47 44 46 46 44 45 55 47 51

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2016* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

Statens Strålevern legges inn under Helsedirektoratet som får instruksjonsmyndighet, men ikke etter atomenergiloven.

I tildelingsbrevet til Helsedirektoratet står det bl.a. (s. 4) at organisasjonen beholder egen direktør, budsjett og disponeringsbrev.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Statens strålevern har to underlagte enheter:
TROMS 1902 - STATENS STRÅLEVERN MILJØENHETEN I TROMSØ med 5 ansatte pr. 2015
FINNMARK 2030 - STATENS STRÅLEVERN BEREDSKAPSENHETEN SVANHOVD med 1 ansatt pr. 2015

01.07.2017* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Statens strålevern er fra 1. juli 2017 direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet jf. Innst. S. nr. 40 (2016–2017), jf. Prop. 129 S (2016–2017) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017.

Samfunnsoppdrag:
Statens strålevern er fra 1. juli 2017 direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Strålevernet er Klima- og miljødepartementets fagetat på området radioaktiv forurensning og annen stråling i det ytre miljø og skal sikre effektiv forvaltning og gjennomføring av forurensningsloven på sitt område gjennom informasjon, håndheving og tilsyn. Strålevernet utfører direktoratsoppgaver for Utenriksdepartementet innen internasjonal atomsikkerhet og ikke-spredning.

Roller:
Statens strålevern utøver sitt samfunnsoppdrag bl.a. ved å forvalte regelverk, føre tilsyn, informere, gi råd og veilede, bygge og forvalte kunnskap. Strålevernet er fag- og forvaltningsmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet, radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.
Statens strålevern overvåker naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv, leder den nasjonale tverrsektorielle atomberedskapen, og driver forsknings- og utviklingsvirksomhet og internasjonale prosjekter på strålevernområdet.
Statens strålevern er nasjonalt referanselaboratorium på vegne av Justervesenet for måleenheter innenfor stråling og radioaktivitet.

Myndighetsfunksjoner:
Strålevernet har selvstendig beslutningsmyndighet etter strålevernloven og atomenergiloven. Innenfor de deler av Statens stråleverns ansvarsområde som angår radioaktiv forurensning og annen stråling i det ytre miljøet, er Statens strålevern som direktorat under Klima- og miljødepartementet og har beslutningsmyndighet etter forurensingsloven. Statens strålevern er fagdirektorat for Utenriksdepartementet på områdene internasjonal atomsikkerhet, ikke-spredning og eksportkontroll. Videre skal Strålevernet forestå forvaltning av tilskuddsmidler under regjeringens Atomhandlingsplan, samt tilskuddsmidler fra Utenriksdepartementet på nedrustnings- og ikkespredningsområdet.

Forvaltningsoppgaver
Statens strålevern har ansvar for forvaltning og tilsyn med all bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning, med de to forskingsreaktorene i Norge, ved anløp av reaktordrevne fartøyer og med utslipp og avfall.
Statens strålevern skal øke kunnskapen om forekomst, risiko og effekt av stråling. Dette gjelder bl.a. innenfor radioøkologi og medisinske effekter av stråling.
Statens strålevern leder, har sekretariat og operasjonslokale for den nasjonale atomberedskapen.
Statens strålevern har standardlaboratorium for måling av stråledose og radioaktivitet.

Kilde: Prop. 1 S HOD 2017-2018

01.01.2019* Navneendring

Navn: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Kort navn: DSA

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA), tidlegare Statens strålevern, utfører oppgåver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.