FORVALTNINGSDATABASEN

Aetat lokal

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1897* Nyopprettelse

Navn: Arbeidskontorene
Kort navn: Arbeidskonrtorene
Tilknytningsform: Kommune
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Kommuner
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

De første norske arbeidskontorene var kommunale. Det første kom i Bergen 1897, og deretter fulgte Kristiania 1898, Trondheim 1901 og Stavanger 1902. Etter at loven om offentlige arbeidskontorer trådte i kraft i 1908, kom det til slike kontorer i de større bykommunene. Under første verdenskrig fungerte Kristiania arbeidskontor som et sentralkontor for offentlig arbeidsformidling i hele landet.

01.01.1962* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Arbeidsdirektoratet
Tilhører gruppe : Fylkesarbeidskontorene
Type enhet: Gruppe

Ved lov av 2.6.1960 om endring av lov 27.6.1947 om tiltak til å fremme sysselsettingen er det fastsatt at arbeidsformidlingen i Norge skal overtas av staten. Tidsperioden for overtakelsen fastsettes særskilt for de enkelste distrikter. 1.1.1962 vil det være etablert statlige arbeidskontor i Finnmark, Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark fylker samt for Bergen og omland og for Skedsmo kommune i Akershus. Alle fylkene deles i arbeidsformidlingsdistrikt med hvert sitt arbeidskontor.

01.01.1986* Navneendring

Navn: Arbeidsformidlingen
Kort navn: Arbeidsformidling

01.01.1989* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Sjømannskontorene ble avviklet i 1989 og Arbeidskontorene (arbeidsformidlingens maritime kontrollavdeling) overtok ansvaret for sysselsettingen av sjøfolk. Dette ble vedtatt gjennom en endringslov av 16.12.1988 som opphevet bestemmelsene om mønstring av sjømenn gitt i Sysselsettingsloven og Mønstringsloven.

21.02.2000 Navneendring

Navn: Aetat lokal
Kort navn: Aetat lokal

01.01.2003* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Pr. 2004 finnes det totalt 153 lokalkontorer rundt om i landet. I tillegg har Aetat ca. 30 kontorer med begrenset åpningstid. Aetat servicesenter i Mo gir i tillegg service til arbeids- og utdanningssøkere og arbeidsgivere via telefon, behandler meldekort og registrerer ledige stillinge på www.aetat.no. Senteret er også bvrukerstøtte for www.aetat.no

30.06.2006 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ble åpnet 01. juli 2006. Etaten overtok da ansvarsområder og oppgaver som tidligere tilhørte Aetat Arbeidsdirektoratet , Rikstrygdeverket (RTV) og NAV interim.
Den nye Arbeids- og velferdsetaten skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Etaten skal videre ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Innen 2010 skal alle kommuner ha et lokalt NAV-kontor, og dette er en av de
største forvaltningsreformene i nyere tid.

På lokalt nivå finnes NAV Arbeid, NAV Trygd, NAV Hjelpemiddelsentral, NAV
Jobservice, NAV EURES, NAV Arbeidsrådgivning.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.