FORVALTNINGSDATABASEN

Husleietvistutvalget

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 2 2 2 2
2002 4 4 3 3 1 1
2003 6 6 3 3 3 3
2004 6 6 3 3 3 3
2005 5 5 4 4 1 1
2006 3 3 3 3
2007 1 4 5 1 4 5
2008 1 5 6 1 3 4 2 2
2009 1 5 6 1 3 4 2 2
2010 3 6 9 2 6 8 1 1
2011 7 12 19 7 11 18 1 1
2012 7 11 18 7 7 14 4 4
2013 8 12 20 8 10 18 2 2
2014 8 12 20 8 10 18 2 2
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001
2002
2003 42 42
2004 38 38
2005 39 39
2006
2007 41 41
2008 38 41
2009 39 42
2010 34 41 34 40
2011 47 34 39 47 34 39
2012 48 36 40 48 37 42
2013 46 35 39 46 35 40
2014 47 37 41 47 37 41

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2009 Består via omorganisering

Husleigetvistutvalet i Oslo og Akershus vert permanent frå 01.01.2009. Departementet vil no arbeida med å utvida ordninga geografisk, i første omgang til Bergen og Trondheim. Formålet med Husleigetvistutvalet har vore å sikra rask, rimeleg og kompetent behandling av husleigetvistar. Det vart oppretta i 2001 som ei prøveordning for Oslo, og er seinare utvida til òg å omfatta Akershus. Utvalet kan mekla og treffa avgjerder i alle typar tvistar som gjeld leige av bustad i Oslo og Akershus.

Kilde: (http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2008/husleigetvistutvalet-vert-permanent-ordn.html?id=531057) Pressemelding nr. 130/2008, KRD

01.01.2010* Består via omorganisering

I 2010 opprettet Husleietvistutvalget nye kontorer i Bergen og Trondheim. 2011 vil være første år med helårsdrift på de nye kontorene.
Kilde: Prop. 1 S KRD 2010-2011

01.09.2021 Består via omorganisering

Fra 1. september 2021 ble Husleietvistutvalget landsdekkende. Alle leietakere og utleiere i landet får nå løst tvister om leie av bolig i Husleietvistutvalget. Denne sakstypen er fra samme tidspunkt gått ut av forliksrådenes portefølje.

Husleietvistutvalget er en statlig virksomhet underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Utvalget er opprettet med hjemmel i Husleieloven, med nærmere regulering i forskrift om Husleietvistutvalget. Virksomhetens myndighetsområde er fastsatt i Økonomi- og virksomhetsinstruks av 13. januar 2021. Med virkning fra 1. september 2021 ble virkeområdet utvidet til hele landet. Forskrift om Husleietvistutvalget ble endret med virkning fra samme tidspunkt.

Husleietvistutvalget har kontor i Oslo, Bergen og Trondheim. Virksomheten ledes av direktør, og det enkelte kontor har stedlig leder. Utover å utøve lederfunksjonen, tilligger det de stedlige lederne også tvisteløsning i enkeltsaker. Direktør har kontorsted i Oslo, hvor også leder for administrativ seksjon har arbeidssted. De ansatte i administrativ seksjon har arbeidssted ved kontoret i Oslo, med unntak av økonomiansvarlig som har kontorsted i Trondheim. De øvrige ansatte i Bergen, Oslo og Trondheim er jurister.

Kilde: Årsrapport, 2021

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.