FORVALTNINGSDATABASEN

Husbanken

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 136 168 304 134 132 266 2 36 38
1981 137 172 309 135 134 269 2 38 40
1982 131 176 307 130 135 265 1 41 42
1983 124 168 292 122 125 247 2 43 45
1984 120 170 290 117 127 244 3 43 46
1985 114 161 275 112 116 228 2 45 47
1986 111 166 277 110 113 223 1 53 54
1987 106 162 268 104 118 222 2 44 46
1988 103 159 262 100 115 215 3 44 47
1989 100 166 266 94 122 216 6 44 50
1990 99 179 278 96 142 238 3 37 40
1991 99 173 272 96 134 230 3 39 42
1992 105 178 283 102 145 247 3 33 36
1993 120 211 331 117 178 295 3 33 36
1994 136 217 353 134 175 309 2 42 44
1995 131 217 348 129 171 300 2 46 48
1996 136 209 345 130 170 300 6 39 45
1997 146 201 347 142 168 310 4 33 37
1998 140 198 338 136 166 302 4 32 36
1999 138 199 337 133 171 304 5 28 33
2000 133 194 327 126 158 284 7 36 43
2001 133 208 341 124 172 296 9 36 45
2002 139 227 366 130 183 313 9 44 53
2003 140 220 360 131 183 314 9 37 46
2004 144 226 370 134 186 320 10 40 50
2005 141 224 365 132 185 317 9 39 48
2006 133 221 354 127 187 314 6 34 40
2007 138 214 352 135 186 321 3 28 31
2008 140 210 350 134 181 315 6 29 35
2009 138 211 349 129 177 306 9 34 43
2010 132 214 346 127 188 315 5 26 31
2011 131 214 345 123 183 306 8 31 39
2012 131 216 347 124 192 316 7 24 31
2013 130 210 340 127 179 306 3 31 34
2014 123 208 331 117 182 299 6 26 32
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 44 41 42 43 41 42 42 43
1981 43 41 42 43 40 42 42 43
1982 44 41 42 44 41 43 42 42
1983 44 42 43 44 42 43 42 42
1984 45 42 43 45 42 43 43 43
1985 44 44 44 44 44 44 44 44
1986 44 43 44 44 43 44 44 44
1987 44 44 44 44 43 43 46 47
1988 45 44 44 45 43 44 47 47
1989 45 43 44 45 42 44 38 46 45
1990 44 42 43 45 41 42 46 46
1991 44 42 43 44 41 42 44 44
1992 44 42 43 44 41 42 47 46
1993 42 40 41 42 40 41 40 41
1994 42 40 41 41 40 41 42 42
1995 42 40 41 42 40 41 40 41
1996 42 41 42 42 41 42 39 40 40
1997 43 42 42 43 42 43 40 40
1998 44 42 43 44 42 43 41 41
1999 44 42 43 44 42 43 45 42 43
2000 45 43 44 45 43 44 50 42 44
2001 46 43 44 46 43 44 49 41 43
2002 46 43 44 45 44 44 54 41 43
2003 47 44 45 46 45 45 54 43 45
2004 47 45 46 46 45 46 55 43 45
2005 47 45 46 47 45 46 50 46 47
2006 48 46 47 48 46 47 57 46 48
2007 48 46 47 48 46 47 48 49
2008 49 47 48 49 47 48 48 47 47
2009 50 48 49 50 48 49 49 47 47
2010 50 48 49 50 48 49 54 49 50
2011 50 48 49 50 48 49 53 49 49
2012 50 48 49 50 48 49 60 48 51
2013 50 49 49 50 49 49 48 49
2014 50 49 50 50 49 50 57 49 50

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2010* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan

I forbindelse med ny Lov om Husbanken (Ot.prp. nr. 6 (2008-2009), Innst. O. nr. 53 (2008-2009), beslutning. O. nr. 69 (2008-2009)) blir Husbankens Hovedstyre ble lagt ned og Husbanken organisatorisk ble vedtatt styrt som et ordinært direktorat.

I Innst. O. nr. 53 (2008-2009) avgitt 26.02.2009 står det bl.a.

"Det vert føreslått at Husbanken skal vera eit statleg forvaltningsorgan under departementet, slik tilhøvet reelt sett er i dag. Husbanken skal ikkje lenger ha eit hovudstyre, men verta direkte styrt frå departementet. Dagens regionstyre vert erstatta med regionale råd. Råda skal vera eit bindeledd mellom Husbanken regionalt og andre aktørar, spesielt kommunane, og på den måten medverka til å utvikla og gjennomføra bustadpolitikken. Det er departementet som skal utnemna råda."

"Det offisielle namnet, "Den Norske Stats Husbank", vert føreslått erstatta med den korte og allment nytta versjonen "Husbanken", og dette skal nyttast i alle samanhengar."

01.01.2018* Består via omorganisering

Ordningen med Husbankens regionale råd avvikles.

Då husbanklova blei sett i kraft 1. januar 2010, blei det opna for ei ordning med regionale råd. Departementet erfarte etter kvart at det i tillegg ikkje var behov for innspel frå rådsmedlemmene. Som eit ledd i arbeidet til regjeringa med å forenkle og effektivisere offentleg sektor blei derfor både det sentrale rådet og dei regionale råda avvikla i 2014.

Sidan heimelen i § 4 fjerde ledd til å utnemne regionale råd ikkje lenger blir brukt, føreslår departementet å oppheve han. Dersom det i framtida skulle oppstå eit behov for eller eit politisk ønske om å opprette regionale råd, meiner departementet uansett at det kan gjerast utan at det krev heimel i lov.

Jf. Endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar) Prop. 118 L (2016-2017), Innst. 423 L (2016-2017), Lovvedtak 116 (2016-2017)
________________________________________________________

I husbankloven er det fastsatt at Husbanken skal ha et hovedkontor, og at departementet kan fastsette at Husbanken skal ha regionkontor og hvor disse skal ligge. Husbanken har pr. 2020 hovedkontor i Drammen, og regionkontorer i Hammerfest, Bodø, Trondheim, Bergen, Arendal og Oslo. Dersom Husbanken vurderer større organisatoriske endringer, for eksempel endringer av regionstrukturen, skal planene legges fram for departementet på et tidlig tidspunkt av prosessen.
Jf. Økonomi- og virksomhetsinstruks for Husbanken, 10 .01.2020, 2.3 Krav til organisering av virksomheten

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.