FORVALTNINGSDATABASEN

Husbanken

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.03.1946 Nyopprettelse

Navn: Husbanken
Kort navn: Husbanken
Tilknytningsform: Finansieringsinstitusjon
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 06 Bolig og nærmiljø
Overordnet: Staten
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1

01.01.1949* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Type enhet: Etat

01.01.2010* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

I forbindelse med ny Lov om Husbanken (Ot.prp. nr. 6 (2008-2009), Innst. O. nr. 53 (2008-2009), beslutning. O. nr. 69 (2008-2009)) blir Husbankens Hovedstyre ble lagt ned og Husbanken organisatorisk ble vedtatt styrt som et ordinært direktorat.

I Innst. O. nr. 53 (2008-2009) avgitt 26.02.2009 står det bl.a.

"Det vert føreslått at Husbanken skal vera eit statleg forvaltningsorgan under departementet, slik tilhøvet reelt sett er i dag. Husbanken skal ikkje lenger ha eit hovudstyre, men verta direkte styrt frå departementet. Dagens regionstyre vert erstatta med regionale råd. Råda skal vera eit bindeledd mellom Husbanken regionalt og andre aktørar, spesielt kommunane, og på den måten medverka til å utvikla og gjennomføra bustadpolitikken. Det er departementet som skal utnemna råda."

"Det offisielle namnet, "Den Norske Stats Husbank", vert føreslått erstatta med den korte og allment nytta versjonen "Husbanken", og dette skal nyttast i alle samanhengar."

01.01.2018* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Ordningen med Husbankens regionale råd avvikles.

Då husbanklova blei sett i kraft 1. januar 2010, blei det opna for ei ordning med regionale råd. Departementet erfarte etter kvart at det i tillegg ikkje var behov for innspel frå rådsmedlemmene. Som eit ledd i arbeidet til regjeringa med å forenkle og effektivisere offentleg sektor blei derfor både det sentrale rådet og dei regionale råda avvikla i 2014.

Sidan heimelen i § 4 fjerde ledd til å utnemne regionale råd ikkje lenger blir brukt, føreslår departementet å oppheve han. Dersom det i framtida skulle oppstå eit behov for eller eit politisk ønske om å opprette regionale råd, meiner departementet uansett at det kan gjerast utan at det krev heimel i lov.

Jf. Endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar) Prop. 118 L (2016-2017), Innst. 423 L (2016-2017), Lovvedtak 116 (2016-2017)
________________________________________________________

I husbankloven er det fastsatt at Husbanken skal ha et hovedkontor, og at departementet kan fastsette at Husbanken skal ha regionkontor og hvor disse skal ligge. Husbanken har pr. 2020 hovedkontor i Drammen, og regionkontorer i Hammerfest, Bodø, Trondheim, Bergen, Arendal og Oslo. Dersom Husbanken vurderer større organisatoriske endringer, for eksempel endringer av regionstrukturen, skal planene legges fram for departementet på et tidlig tidspunkt av prosessen.
Jf. Økonomi- og virksomhetsinstruks for Husbanken, 10 .01.2020, 2.3 Krav til organisering av virksomheten

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.