FORVALTNINGSDATABASEN

Skytterholm, Ole (1981):

Forskningsorganisering og samfunnsplanlegging. En case-studie av den politiske prosess i tilknytning til St.meld.nr. 35, 1975-76 om forskningens finansiering og organisering.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

122

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: