FORVALTNINGSDATABASEN

Bjørgum, Lena (2010):

Samordning og samvirke for samfunnssikkerhet – En studie av prosessen rundt St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, Samvirke og Samordning

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/4169/72149930.pdf

Omtale:

https://bora.uib.no/handle/1956/4169?show=full

Antall sider:

123

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2920

Disse opplysningene er sist endret:

9/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Den 29. oktober 2004 ble Infrastrukturutvalget oppnevnt av Bondevik regjeringen II for å se nærmere på ”Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner”
(St.meld. nr. 22 2007-2008). Den 5. april 2006 leverte infrastrukturutvalget NOU 2006:6 ”Når sikkerheten er viktigst” til Justisdepartementet. Stortingsmelding nr. 22 følger opp NOU
2006:6. Denne stortingsmeldingen omhandler samfunnssikkerhet med vekt på større hendelser med store samfunnsmessige konsekvenser, og vurderinger av hva som kan gjøres for å forebygge og håndtere slike hendelser.

Temaet for denne masteroppgaven er de politiske og administrative prosessene som ble gjennomført i forkant av St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, samvirke og samordning, samt hvordan denne meldingen ble fulgt opp i Stortinget. Den konkrete problemstillingen for studien er:
”Hvordan kan prosessen som ledet frem til St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet - Samvirke og samordning, samt oppfølgingen av denne, beskrives og forklares?”
Jeg vil se på hvordan prosessen var organisert, og hvordan denne kan kjennetegnes i forhold til ulike beslutningsarenaer, aktører, problemer og løsninger. I tillegg ønsker jeg å se på hva som ligger til grunn for fokuset på samvirke og samordning innen samfunnssikkerhetsfeltet. Studien avgrenses slik at jeg tar utgangspunkt i at prosessen startet gjennom initiativet til å opprette Infrastrukturutvalget den 29.oktober 2004. Videre følges prosessen frem til og med Stortingets behandling av stortingsmeldingen.