FORVALTNINGSDATABASEN

Nybøen, Harald, Anette Kristiansen, Aud Sølvi Botn, Inger Johanne Sundby, Anne Kristine Hanevold (2014):

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2014:1

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport-2014-1-erfaringar-fraa-endringsprosessar-generelt-og-involvering-av-brukarar-og-tilsette-spesielt.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2014/04/involvering-av-brukere-og-ansatte-i-endringsprosesser

Antall sider:

69

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3195

Disse opplysningene er sist endret:

19/10 2016

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Resymé/omtale:
Målet med rapporten er å kartlegge røynsler med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar i offentleg sektor, og spesielt vurdert korleis medverknad frå brukarane og tilsette kan bidra i slike prosessar. NAV-reforma, Barnevernreforma, MATS i Mattilsynet og Perform i Statens pensjonskasse blir studert. Mange studiar konkluderer med at det er nokre sentrale faktorar som har mykje å seie for god gjennomføring av fornyingsprosessar i offentleg sektor. Desse faktorane er lagde til grunn for vurderingane av dei røynslene som er kartlagt i dei konkrete casa, og tilrådingane. Kartlegginga dannar grunnlaget for fleire råd: Tid, ressurser og grundige analyser i forkant har stor betydning for god gjennomføring av fornyingsprosesser, klare mål og tydelege avklarte roller mellom politisk og administrativt nivå er nødvendig, god leiing er viktig for å lukkast med fornyingsprosessane og ein må involvere brukarar og tilsette tidleg i prosessen.