FORVALTNINGSDATABASEN

Inger Johanne Sundby og Ellen Strålberg (2017):

Innovasjon i offentlig sektor - både helhet og mangfold

Oslo, Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), rapport 2017:1

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/innovasjon_i_offentlig_sektor_-_bade_helhet_og_mangfold_difi-rapport_2017_1.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2017/02/innovasjon-i-offentlig-sektor-bade-helhet-og-mangfold

Antall sider:

61

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3283

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2017

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gav Difi i oppdrag å vurdere på selvstendig grunnlag mulige alternativer for en mer helhetlig, nasjonal pådriver for innovasjon i offentlig sektor. Arbeidet er basert på offentlige dokumenter, tilgjengelig og nytt innsamlet materiale, intervjuer, samtaler og samlinger med aktører som er engasjert i innovasjon i offentlig sektor, spesielt Forskningsrådet, KS, Innovasjon Norge, DogA, Helsedirektoratet/Direktoratet for e-helse og Difis innovasjonsfagfolk.

Rapporten presenterer resultatet av kartleggingen og gir seks anbefalinger. Vi har kartlagt hvilke aktører som gjør, og har ansvar for hva. Vi beskriver også nåsituasjonen, utfordringsbildet, behov og forventningene til rollen(e) som pådriver. Dette gir et viktig og nødvendig kunnskapsgrunnlag for å vurdere hvilke grep som er nødvendige og mulige. Vi anser at prosjektet og rapporten som et forarbeid og innspill til det videre arbeidet med politikkutforming, samordning av virkemiddelapparatet og utviklingen av konkrete tiltak