FORVALTNINGSDATABASEN

Solumsmoen, Dag, Vivi Lassen, Eivor Bremer Nebben (2020):

Når støvet har lagt seg - Erfaringer fra statlige reformer

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring DFØ

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://chttps://kudos.dfo.no/files/8a8/8a81fc8a6a42438734ae43f6dfeb08946399bd0d9ded55b751b6559243e1ab99/DFO-rapport-2020-11-Nar-stovet-har-lagt-seg.-Erfaringer-fra-statlige-reformer.pdf

Kommentar:

DFØ-rapport 2020:11, desember 2020

Antall sider:

51

Publiseringsspråk:

Noersk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4826

Disse opplysningene er sist endret:

3/10 2022

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) fikk i tildelingsbrevet for 2020 i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å sammenstille et kunnskapsgrunnlag om erfaringer fra statlige reformer. I tildelingsbrevet for 2020 fikk DFØ i oppdrag å framskaffe et kunnskapsgrunnlag om erfaringer fra statlige reformer, som kan gi læring til fremtidige reformprosesser i forvaltningen. En overordnet problemstilling som skal besvares er: Hva skal til for at reformer lykkes?

For å belyse dette har DFØ gjennomført en bred kartlegging av reformer fra perioden 2000 – 2020 og sett nærmere på NAV-reformen, samhandlingsreformen og nærpolitireformen. I tillegg har DFØ intervjuet et utvalg tidligere departementsråder, virksomhetsledere og de som har evaluert reformer, for å få deres erfaringer med statlige reformer. Dette har samlet sett gitt innsikt i noen utviklingstrekk ved reformer. På bakgrunn av disse erfaringene identifiserer rapporten noen læringspunkter som er sentrale for å kunne lykkes med statlige reformer.