FORVALTNINGSDATABASEN

FARSUND, VEST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FARSUND (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 92 54 146 85 21 106 7 33 40
1981 96 56 152 92 23 115 4 33 37
1982 98 62 160 92 26 118 6 36 42
1983 95 68 163 92 27 119 3 41 44
1984 95 68 163 91 26 117 4 42 46
1985 94 66 160 91 29 120 3 37 40
1986 84 76 160 81 34 115 3 42 45
1987 82 69 151 79 27 106 3 42 45
1988 83 68 151 80 29 109 3 39 42
1989 85 77 162 81 35 116 4 42 46
1990 62 74 136 59 28 87 3 46 49
1991 69 77 146 66 26 92 3 51 54
1992 62 77 139 59 28 87 3 49 52
1993 59 66 125 57 28 85 2 38 40
1994 43 62 105 41 21 62 2 41 43
1995 44 72 116 42 24 66 2 48 50
1996 44 67 111 43 22 65 1 45 46
1997 43 68 111 40 28 68 3 40 43
1998 48 60 108 45 28 73 3 32 35
1999 42 46 88 36 25 61 6 21 27
2000 29 33 62 26 20 46 3 13 16
2001 27 37 64 25 20 45 2 17 19
2002 34 39 73 32 22 54 2 17 19
2003 26 33 59 24 20 44 2 13 15
2004 18 20 38 17 13 30 1 7 8
2005 17 26 43 16 13 29 1 13 14
2006 18 26 44 17 12 29 1 14 15
2007 18 21 39 17 10 27 1 11 12
2008 15 18 33 13 11 24 2 7 9
2009 13 20 33 11 11 22 2 9 11
2010 13 19 32 12 11 23 1 8 9
2011 14 14 28 13 9 22 1 5 6
2012 11 12 23 10 6 16 1 6 7
2013 12 13 25 11 8 19 1 5 6
2014 14 14 28 13 8 21 1 6 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FARSUND (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 90.0 37.1 127.1 85.0 21.0 106.0 5.0 16.1 21.1
1981 94.8 38.9 133.8 92.0 23.0 115.0 2.8 15.9 18.8
1982 95.8 43.3 139.1 92.0 26.0 118.0 3.8 17.3 21.1
1983 94.2 46.3 140.5 92.0 27.0 119.0 2.2 19.3 21.5
1984 93.7 45.0 138.7 91.0 26.0 117.0 2.7 19.0 21.7
1985 93.2 45.8 139.0 91.0 29.0 120.0 2.2 16.8 19.0
1986 83.3 53.4 136.7 81.0 34.0 115.0 2.3 19.4 21.7
1987 81.3 46.1 127.4 79.0 27.0 106.0 2.3 19.1 21.4
1988 81.8 45.3 127.1 80.0 29.0 109.0 1.8 16.3 18.1
1989 83.4 53.8 137.2 81.0 35.0 116.0 2.4 18.8 21.2
1990 60.8 48.7 109.5 59.0 28.0 87.0 1.8 20.7 22.5
1991 67.8 48.3 116.1 66.0 26.0 92.0 1.8 22.3 24.1
1992 60.5 49.8 110.3 59.0 28.0 87.0 1.5 21.8 23.3
1993 58.0 43.5 101.4 57.0 28.0 85.0 1.0 15.5 16.4
1994 42.0 39.3 81.4 41.0 21.0 62.0 1.0 18.4 19.4
1995 43.0 47.2 90.3 42.0 24.0 66.0 1.0 23.2 24.3
1996 43.5 44.8 88.3 43.0 22.0 65.0 0.5 22.8 23.3
1997 41.3 47.2 88.5 40.0 28.0 68.0 1.3 19.2 20.5
1998 46.3 43.3 89.7 45.0 28.0 73.0 1.3 15.3 16.7
1999 38.7 36.2 74.9 36.0 25.0 61.0 2.7 11.2 13.9
2000 27.5 26.5 54.0 26.0 20.0 46.0 1.5 6.5 8.0
2001 26.0 29.6 55.6 25.0 20.0 45.0 1.0 9.6 10.6
2002 33.0 31.6 64.6 32.0 22.0 54.0 1.0 9.6 10.6
2003 25.0 28.0 53.0 24.0 20.0 44.0 1.0 8.0 9.0
2004 17.8 16.6 34.4 17.0 13.0 30.0 0.8 3.6 4.4
2005 16.4 20.7 37.1 16.0 13.0 29.0 0.4 7.7 8.1
2006 17.4 19.5 36.9 17.0 12.0 29.0 0.4 7.5 7.9
2007 17.4 16.7 34.1 17.0 10.0 27.0 0.4 6.7 7.1
2008 14.3 15.1 29.3 13.0 11.0 24.0 1.3 4.1 5.4
2009 11.7 17.0 28.7 11.0 11.0 22.0 0.7 5.9 6.6
2010 12.5 15.6 28.1 12.0 11.0 23.0 0.5 4.7 5.2
2011 13.5 12.1 25.6 13.0 9.0 22.0 0.5 3.2 3.7
2012 10.5 10.1 20.5 10.0 6.0 16.0 0.5 4.1 4.6
2013 11.5 11.1 22.5 11.0 8.0 19.0 0.5 3.0 3.5
2014 13.5 11.9 25.5 13.0 8.0 21.0 0.5 4.0 4.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FARSUND (VEST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 146 0.1 127.1 0.1
1981 152 0.1 133.8 0.1
1982 160 0.1 139.1 0.1
1983 163 0.1 140.5 0.1
1984 163 0.1 138.7 0.1
1985 160 0.1 139.0 0.1
1986 160 0.1 136.7 0.1
1987 151 0.1 127.4 0.1
1988 151 0.1 127.1 0.1
1989 162 0.1 137.2 0.1
1990 136 0.1 109.5 0.1
1991 146 0.1 116.1 0.1
1992 139 0.1 110.3 0.1
1993 125 0.1 101.4 0.1
1994 105 0.1 81.4 0.1
1995 116 0.1 90.3 0.1
1996 111 0.1 88.3 0.1
1997 111 0.1 88.5 0.1
1998 108 0.1 89.7 0.1
1999 88 0.1 74.9 0.0
2000 62 0.0 1.6 54.0 0.0
2001 64 0.0 1.6 55.6 0.0
2002 73 0.1 1.9 64.6 0.1
2003 59 0.0 1.6 53.0 0.0
2004 38 0.0 0.9 34.4 0.0
2005 43 0.0 1.1 37.1 0.0
2006 44 0.0 1.2 36.9 0.0
2007 39 0.0 1.0 34.1 0.0
2008 33 0.0 0.9 29.3 0.0
2009 33 0.0 0.9 28.7 0.0
2010 32 0.0 0.9 28.1 0.0
2011 28 0.0 0.8 25.6 0.0
2012 23 0.0 0.6 20.5 0.0
2013 25 0.0 0.6 22.5 0.0
2014 28 0.0 0.7 25.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FARSUND (VEST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.4
DOMSTOLENE I NORGE 7 5.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FARSUND (VEST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.2
NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.4
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 5.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FARSUND (VEST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:14 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I FARSUND KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:13:5 AGDER POLITIDISTRIKT FARSUND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.2
90:2:2:10:4 NAV VEST-AGDER NAV FARSUND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.4
50:8:31 TINGRETTENE LISTER TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 7 5.8