FORVALTNINGSDATABASEN

LYNGDAL, VEST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LYNGDAL (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 40 31 71 34 9 43 6 22 28
1981 43 34 77 39 18 57 4 16 20
1982 41 32 73 37 16 53 4 16 20
1983 40 33 73 36 18 54 4 15 19
1984 36 33 69 33 16 49 3 17 20
1985 32 32 64 30 14 44 2 18 20
1986 31 31 62 28 11 39 3 20 23
1987 32 33 65 28 10 38 4 23 27
1988 32 40 72 28 12 40 4 28 32
1989 26 30 56 25 8 33 1 22 23
1990 65 36 101 62 13 75 3 23 26
1991 58 40 98 55 12 67 3 28 31
1992 55 42 97 51 11 62 4 31 35
1993 42 45 87 37 13 50 5 32 37
1994 25 43 68 23 9 32 2 34 36
1995 30 42 72 28 9 37 2 33 35
1996 26 44 70 24 11 35 2 33 35
1997 29 45 74 27 12 39 2 33 35
1998 27 44 71 26 15 41 1 29 30
1999 28 55 83 25 19 44 3 36 39
2000 21 22 43 20 10 30 1 12 13
2001 16 16 32 16 9 25 7 7
2002 19 17 36 19 9 28 8 8
2003 21 23 44 21 14 35 9 9
2004 32 40 72 30 26 56 2 14 16
2005 38 42 80 34 23 57 4 19 23
2006 33 43 76 23 26 49 10 17 27
2007 41 63 104 31 38 69 10 25 35
2008 44 60 104 38 33 71 6 27 33
2009 43 70 113 38 46 84 5 24 29
2010 40 65 105 34 42 76 6 23 29
2011 41 72 113 31 42 73 10 30 40
2012 32 59 91 23 37 60 9 22 31
2013 29 55 84 23 39 62 6 16 22
2014 23 51 74 20 37 57 3 14 17
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LYNGDAL (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 38.1 22.2 60.3 34.0 9.0 43.0 4.1 13.2 17.3
1981 41.3 26.0 67.3 39.0 18.0 57.0 2.3 8.0 10.3
1982 39.3 24.8 64.1 37.0 16.0 53.0 2.3 8.8 11.1
1983 38.3 26.6 64.9 36.0 18.0 54.0 2.3 8.6 10.9
1984 34.5 24.6 59.1 33.0 16.0 49.0 1.5 8.6 10.1
1985 30.7 23.4 54.1 30.0 14.0 44.0 0.7 9.4 10.1
1986 29.3 21.4 50.8 28.0 11.0 39.0 1.3 10.4 11.8
1987 29.8 23.4 53.2 28.0 10.0 38.0 1.8 13.4 15.2
1988 29.9 27.7 57.6 28.0 12.0 40.0 1.9 15.7 17.6
1989 25.1 20.3 45.4 25.0 8.0 33.0 0.1 12.3 12.4
1990 62.5 25.4 87.9 62.0 13.0 75.0 0.5 12.4 12.9
1991 55.9 25.0 80.9 55.0 12.0 67.0 0.9 13.1 13.9
1992 52.5 25.0 77.5 51.0 11.0 62.0 1.5 14.0 15.5
1993 38.2 27.1 65.3 37.0 13.0 50.0 1.2 14.1 15.3
1994 23.8 24.5 48.3 23.0 9.0 32.0 0.8 15.5 16.3
1995 28.5 25.0 53.6 28.0 9.0 37.0 0.5 16.0 16.6
1996 24.6 28.2 52.7 24.0 11.0 35.0 0.6 17.2 17.7
1997 28.4 30.7 59.1 27.0 12.0 39.0 1.4 18.7 20.1
1998 26.9 30.2 57.1 26.0 15.0 41.0 0.9 15.2 16.1
1999 26.2 40.8 67.0 25.0 19.0 44.0 1.2 21.8 23.0
2000 20.5 16.3 36.8 20.0 10.0 30.0 0.5 6.3 6.8
2001 16.0 12.4 28.4 16.0 9.0 25.0 3.4 3.4
2002 19.0 12.4 31.4 19.0 9.0 28.0 3.4 3.4
2003 21.0 17.8 38.8 21.0 14.0 35.0 3.8 3.8
2004 31.0 34.0 65.0 30.0 26.0 56.0 1.0 8.0 9.0
2005 35.6 33.7 69.3 34.0 23.0 57.0 1.6 10.7 12.3
2006 29.0 36.1 65.2 23.0 26.0 49.0 6.0 10.1 16.1
2007 35.8 53.6 89.4 31.0 38.0 69.0 4.8 15.6 20.4
2008 40.5 49.9 90.4 38.0 33.0 71.0 2.5 16.9 19.4
2009 40.2 61.1 101.3 38.0 46.0 84.0 2.2 15.1 17.3
2010 35.8 54.8 90.6 34.0 42.0 76.0 1.8 12.8 14.6
2011 35.2 58.3 93.5 31.0 42.0 73.0 4.2 16.3 20.5
2012 26.5 48.9 75.3 23.0 37.0 60.0 3.5 11.9 15.3
2013 25.0 47.2 72.2 23.0 39.0 62.0 2.0 8.2 10.1
2014 22.3 44.9 67.2 20.0 37.0 57.0 2.3 7.9 10.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LYNGDAL (VEST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 71 0.0 60.3 0.0
1981 77 0.0 67.3 0.0
1982 73 0.0 64.1 0.0
1983 73 0.0 64.9 0.0
1984 69 0.0 59.1 0.0
1985 64 0.0 54.1 0.0
1986 62 0.0 50.8 0.0
1987 65 0.0 53.2 0.0
1988 72 0.0 57.6 0.0
1989 56 0.0 45.4 0.0
1990 101 0.1 87.9 0.1
1991 98 0.1 80.9 0.0
1992 97 0.1 77.5 0.0
1993 87 0.0 65.3 0.0
1994 68 0.0 48.3 0.0
1995 72 0.0 53.6 0.0
1996 70 0.0 52.7 0.0
1997 74 0.0 59.1 0.0
1998 71 0.0 57.1 0.0
1999 83 0.0 67.0 0.0
2000 43 0.0 1.5 36.8 0.0
2001 32 0.0 1.1 28.4 0.0
2002 36 0.0 1.2 31.4 0.0
2003 44 0.0 1.4 38.8 0.0
2004 72 0.1 2.1 65.0 0.1
2005 80 0.1 2.3 69.3 0.1
2006 76 0.1 2.1 65.2 0.1
2007 104 0.1 2.8 89.4 0.1
2008 104 0.1 2.7 90.4 0.1
2009 113 0.1 3.0 101.3 0.1
2010 105 0.1 2.8 90.6 0.1
2011 113 0.1 3.0 93.5 0.1
2012 91 0.1 2.3 75.3 0.1
2013 84 0.1 2.1 72.2 0.1
2014 74 0.0 1.9 67.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LYNGDAL (VEST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 10.9
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 38 33.6
FINANSDEPARTEMENTET 21 19.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LYNGDAL (VEST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 10.9
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 24.6
NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 9.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.4
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 2 1.8
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 18 17.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LYNGDAL (VEST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:35 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I LYNGDAL KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:13:15 AGDER POLITIDISTRIKT LYNGDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 10.9
90:2:13:37 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING VEST-AGDER AVD LYNGDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 24.6
90:2:2:10:14 NAV VEST-AGDER NAV LYNGDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 9.0
16:3:8:25 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD LYNGDAL FINANSDEPARTEMENTET 1 0.4
16:3:9:5 SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN SØR AVD LYNGDAL FINANSDEPARTEMENTET 2 1.8
16:3:3:17 SKATT SØR SKATT SØR AVD LYNGDAL FINANSDEPARTEMENTET 18 17.5