FORVALTNINGSDATABASEN

KLEPP, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KLEPP (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 52 31 83 52 15 67 16 16
1981 53 37 90 53 17 70 20 20
1982 53 36 89 52 16 68 1 20 21
1983 51 40 91 49 23 72 2 17 19
1984 53 45 98 52 20 72 1 25 26
1985 51 41 92 50 20 70 1 21 22
1986 51 44 95 50 23 73 1 21 22
1987 45 39 84 45 17 62 22 22
1988 43 41 84 43 17 60 24 24
1989 37 44 81 37 18 55 26 26
1990 37 45 82 36 19 55 1 26 27
1991 38 56 94 37 22 59 1 34 35
1992 39 55 94 38 25 63 1 30 31
1993 37 49 86 36 23 59 1 26 27
1994 30 47 77 28 15 43 2 32 34
1995 31 57 88 29 18 47 2 39 41
1996 33 51 84 30 20 50 3 31 34
1997 33 51 84 31 20 51 2 31 33
1998 35 52 87 31 23 54 4 29 33
1999 34 63 97 30 25 55 4 38 42
2000 43 35 78 41 19 60 2 16 18
2001 55 41 96 51 19 70 4 22 26
2002 54 37 91 52 16 68 2 21 23
2003 47 23 70 44 11 55 3 12 15
2004 47 20 67 45 10 55 2 10 12
2005 48 24 72 45 9 54 3 15 18
2006 40 24 64 37 12 49 3 12 15
2007 22 21 43 19 10 29 3 11 14
2008 26 15 41 23 10 33 3 5 8
2009 23 16 39 20 12 32 3 4 7
2010 26 18 44 24 13 37 2 5 7
2011 26 22 48 23 17 40 3 5 8
2012 26 26 52 23 20 43 3 6 9
2013 30 21 51 28 17 45 2 4 6
2014 29 21 50 25 15 40 4 6 10
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KLEPP (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 52.0 23.0 75.0 52.0 15.0 67.0 8.0 8.0
1981 53.0 27.5 80.5 53.0 17.0 70.0 10.5 10.5
1982 52.5 27.6 80.1 52.0 16.0 68.0 0.5 11.6 12.1
1983 50.0 32.5 82.4 49.0 23.0 72.0 1.0 9.4 10.4
1984 52.8 32.1 84.8 52.0 20.0 72.0 0.8 12.1 12.8
1985 50.2 29.5 79.7 50.0 20.0 70.0 0.2 9.5 9.7
1986 50.3 32.6 82.9 50.0 23.0 73.0 0.3 9.6 9.9
1987 45.0 28.5 73.5 45.0 17.0 62.0 11.5 11.5
1988 43.0 29.8 72.8 43.0 17.0 60.0 12.8 12.8
1989 37.0 31.8 68.8 37.0 18.0 55.0 13.8 13.8
1990 36.1 33.5 69.6 36.0 19.0 55.0 0.1 14.4 14.6
1991 37.1 37.3 74.4 37.0 22.0 59.0 0.1 15.3 15.4
1992 38.6 38.8 77.4 38.0 25.0 63.0 0.6 13.8 14.4
1993 36.6 32.9 69.5 36.0 23.0 59.0 0.6 9.9 10.5
1994 29.6 30.5 60.0 28.0 15.0 43.0 1.6 15.5 17.0
1995 29.8 38.3 68.0 29.0 18.0 47.0 0.8 20.3 21.0
1996 31.5 36.4 68.0 30.0 20.0 50.0 1.5 16.4 18.0
1997 31.7 36.2 67.8 31.0 20.0 51.0 0.7 16.1 16.9
1998 32.6 39.3 71.8 31.0 23.0 54.0 1.6 16.3 17.8
1999 31.8 46.1 78.0 30.0 25.0 55.0 1.8 21.1 23.0
2000 42.1 30.0 72.1 41.0 19.0 60.0 1.1 11.0 12.1
2001 52.7 33.1 85.8 51.0 19.0 70.0 1.7 14.1 15.8
2002 52.7 30.8 83.5 52.0 16.0 68.0 0.7 14.8 15.5
2003 45.3 19.4 64.7 44.0 11.0 55.0 1.4 8.4 9.7
2004 45.9 17.2 63.1 45.0 10.0 55.0 0.9 7.2 8.1
2005 46.9 19.1 66.0 45.0 9.0 54.0 1.9 10.1 12.0
2006 39.1 18.7 57.8 37.0 12.0 49.0 2.1 6.7 8.8
2007 20.7 17.4 38.1 19.0 10.0 29.0 1.7 7.4 9.1
2008 24.3 13.5 37.8 23.0 10.0 33.0 1.3 3.5 4.8
2009 21.1 15.0 36.2 20.0 12.0 32.0 1.1 3.0 4.2
2010 24.5 16.9 41.4 24.0 13.0 37.0 0.6 3.9 4.4
2011 24.4 20.8 45.2 23.0 17.0 40.0 1.4 3.8 5.2
2012 24.4 23.3 47.6 23.0 20.0 43.0 1.4 3.3 4.7
2013 28.5 19.6 48.1 28.0 17.0 45.0 0.6 2.6 3.1
2014 26.9 18.7 45.6 25.0 15.0 40.0 1.9 3.7 5.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KLEPP (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 83 0.0 75.0 0.0
1981 90 0.0 80.5 0.0
1982 89 0.0 80.1 0.0
1983 91 0.0 82.4 0.0
1984 98 0.1 84.8 0.0
1985 92 0.1 79.7 0.0
1986 95 0.1 82.9 0.0
1987 84 0.0 73.5 0.0
1988 84 0.0 72.8 0.0
1989 81 0.0 68.8 0.0
1990 82 0.0 69.6 0.0
1991 94 0.1 74.4 0.0
1992 94 0.1 77.4 0.0
1993 86 0.0 69.5 0.0
1994 77 0.0 60.0 0.0
1995 88 0.1 68.0 0.0
1996 84 0.0 68.0 0.0
1997 84 0.1 67.8 0.0
1998 87 0.1 71.8 0.0
1999 97 0.1 78.0 0.1
2000 78 0.1 1.5 72.1 0.1
2001 96 0.1 1.9 85.8 0.1
2002 91 0.1 1.7 83.5 0.1
2003 70 0.1 1.3 64.7 0.1
2004 67 0.1 1.2 63.1 0.1
2005 72 0.1 1.3 66.0 0.1
2006 64 0.0 1.1 57.8 0.0
2007 43 0.0 0.7 38.1 0.0
2008 41 0.0 0.6 37.8 0.0
2009 39 0.0 0.6 36.2 0.0
2010 44 0.0 0.6 41.4 0.0
2011 48 0.0 0.6 45.2 0.0
2012 52 0.0 0.7 47.6 0.0
2013 51 0.0 0.6 48.1 0.0
2014 50 0.0 0.6 45.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KLEPP (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 14.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 13.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 14.8
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KLEPP (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 14.8
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 13.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 14.8
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KLEPP (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:6:11 BIOFORSK BIOFORSK VEST SÆRHEIM LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 14.8
90:2:2:11:20 NAV ROGALAND NAV KLEPP ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 13.0
4:7:15:14:7 ROGALAND POLITIDISTRIKT KLEPP LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 14.8
89:51:6:24 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I KLEPP BORE OG ORRE SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0