FORVALTNINGSDATABASEN

KARMØY, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KARMØY (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 152 96 248 145 46 191 7 50 57
1981 203 112 315 193 46 239 10 66 76
1982 207 116 323 198 50 248 9 66 75
1983 215 120 335 206 50 256 9 70 79
1984 194 104 298 189 41 230 5 63 68
1985 187 107 294 183 42 225 4 65 69
1986 177 116 293 174 48 222 3 68 71
1987 173 126 299 171 55 226 2 71 73
1988 165 133 298 163 61 224 2 72 74
1989 160 138 298 157 63 220 3 75 78
1990 158 142 300 154 66 220 4 76 80
1991 154 140 294 150 68 218 4 72 76
1992 172 144 316 163 68 231 9 76 85
1993 173 151 324 163 63 226 10 88 98
1994 136 134 270 130 55 185 6 79 85
1995 149 148 297 137 65 202 12 83 95
1996 131 157 288 124 63 187 7 94 101
1997 130 147 277 124 70 194 6 77 83
1998 126 144 270 121 67 188 5 77 82
1999 138 118 256 130 67 197 8 51 59
2000 112 72 184 106 44 150 6 28 34
2001 117 75 192 110 47 157 7 28 35
2002 113 77 190 107 52 159 6 25 31
2003 63 74 137 57 51 108 6 23 29
2004 70 75 145 65 50 115 5 25 30
2005 64 80 144 61 57 118 3 23 26
2006 61 72 133 58 50 108 3 22 25
2007 48 58 106 45 42 87 3 16 19
2008 38 53 91 35 40 75 3 13 16
2009 53 69 122 48 55 103 5 14 19
2010 51 75 126 45 64 109 6 11 17
2011 44 73 117 42 54 96 2 19 21
2012 54 74 128 47 59 106 7 15 22
2013 59 91 150 52 78 130 7 13 20
2014 63 91 154 58 72 130 5 19 24
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KARMØY (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 148.8 72.3 221.1 145.0 46.0 191.0 3.8 26.3 30.1
1981 198.9 79.5 278.5 193.0 46.0 239.0 5.9 33.5 39.5
1982 203.4 83.8 287.2 198.0 50.0 248.0 5.4 33.8 39.2
1983 211.4 86.3 297.7 206.0 50.0 256.0 5.4 36.3 41.7
1984 191.7 70.4 262.1 189.0 41.0 230.0 2.7 29.4 32.1
1985 185.4 73.2 258.6 183.0 42.0 225.0 2.4 31.2 33.6
1986 175.7 81.1 256.8 174.0 48.0 222.0 1.7 33.1 34.8
1987 172.3 91.4 263.7 171.0 55.0 226.0 1.3 36.4 37.7
1988 164.3 93.4 257.7 163.0 61.0 224.0 1.3 32.4 33.7
1989 158.8 97.7 256.5 157.0 63.0 220.0 1.8 34.7 36.5
1990 156.3 101.7 258.0 154.0 66.0 220.0 2.3 35.7 38.0
1991 152.5 101.0 253.5 150.0 68.0 218.0 2.5 33.0 35.5
1992 170.6 104.7 275.3 165.2 68.0 233.2 5.5 36.7 42.2
1993 169.9 103.6 273.5 164.6 63.1 227.7 5.2 40.5 45.8
1994 134.9 97.2 232.1 132.4 55.0 187.4 2.5 42.2 44.8
1995 143.8 110.0 253.8 138.2 65.0 203.2 5.6 45.0 50.6
1996 126.8 112.1 239.0 124.0 63.0 187.0 2.8 49.1 52.0
1997 127.3 107.7 235.0 124.0 70.0 194.0 3.3 37.7 41.0
1998 124.1 104.4 228.4 121.0 67.0 188.0 3.0 37.4 40.4
1999 134.3 94.8 229.1 130.0 67.0 197.0 4.3 27.8 32.1
2000 109.2 60.7 169.8 106.0 44.0 150.0 3.2 16.6 19.9
2001 113.8 63.8 177.7 110.0 47.0 157.0 3.8 16.9 20.6
2002 110.2 66.9 177.1 107.0 52.0 159.0 3.2 14.9 18.1
2003 60.3 65.8 126.1 57.0 51.0 108.0 3.3 14.8 18.0
2004 67.9 66.5 134.4 65.0 50.0 115.0 3.0 16.5 19.4
2005 62.6 71.8 134.4 61.0 57.0 118.0 1.6 14.8 16.4
2006 59.5 65.7 125.2 58.0 50.0 108.0 1.5 15.7 17.2
2007 46.8 51.7 98.5 45.0 42.0 87.0 1.8 9.7 11.5
2008 36.8 47.6 84.4 35.0 40.0 75.0 1.8 7.6 9.4
2009 50.2 62.2 112.5 48.0 55.0 103.0 2.2 7.2 9.5
2010 47.8 69.8 117.5 45.0 64.0 109.0 2.8 5.8 8.5
2011 43.5 65.1 108.6 42.0 54.0 96.0 1.5 11.1 12.6
2012 50.5 67.7 118.2 47.0 59.0 106.0 3.5 8.7 12.2
2013 56.1 85.7 141.8 52.0 78.0 130.0 4.1 7.7 11.8
2014 60.5 82.8 143.4 58.0 72.0 130.0 2.5 10.9 13.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KARMØY (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 248 0.1 221.1 0.1
1981 315 0.2 278.5 0.2
1982 323 0.2 287.2 0.2
1983 335 0.2 297.7 0.2
1984 298 0.2 262.1 0.2
1985 294 0.2 258.6 0.2
1986 293 0.2 256.8 0.2
1987 299 0.2 263.7 0.2
1988 298 0.2 257.7 0.2
1989 298 0.2 256.5 0.2
1990 300 0.2 258.0 0.2
1991 294 0.2 253.5 0.2
1992 316 0.2 275.3 0.2
1993 324 0.2 273.5 0.2
1994 270 0.2 232.1 0.2
1995 297 0.2 253.8 0.2
1996 288 0.2 239.0 0.2
1997 277 0.2 235.0 0.2
1998 270 0.2 228.4 0.1
1999 256 0.2 229.1 0.1
2000 184 0.1 1.4 169.8 0.1
2001 192 0.1 1.5 177.7 0.1
2002 190 0.1 1.4 177.1 0.1
2003 137 0.1 1.0 126.1 0.1
2004 145 0.1 1.1 134.4 0.1
2005 144 0.1 1.0 134.4 0.1
2006 133 0.1 0.9 125.2 0.1
2007 106 0.1 0.7 98.5 0.1
2008 91 0.1 0.6 84.4 0.1
2009 122 0.1 0.8 112.5 0.1
2010 126 0.1 0.9 117.5 0.1
2011 117 0.1 0.8 108.6 0.1
2012 128 0.1 0.9 118.2 0.1
2013 150 0.1 1.0 141.8 0.1
2014 154 0.1 1.0 143.4 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KARMØY (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 12 10.1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 37 36.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 95 87.9
KULTURDEPARTEMENTET 10 9.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KARMØY (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 12 10.1
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 37 36.3
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 58 53.4
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 37 34.5
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 10 9.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KARMØY (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
35:14:2:2 FISKERIDIREKTORATET REGION SØR FISKERIKONTORET KOPERVIK NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 12 10.1
4:7:15:16:6 HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT KARMØY LENSMANNSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 37 36.3
90:2:13:11 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING KARMØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 58 53.4
90:2:2:11:19 NAV ROGALAND NAV KARMØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 37 34.5
89:51:6:2 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I AVALDSNES SOKN KULTURDEPARTEMENTET 4 3.0
89:51:6:8 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I FALNES SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:6:25 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I KOPERVIK SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:29 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I NORHEIM SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:53 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I TORVASTAD SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:60 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I ÅKRA SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0