FORVALTNINGSDATABASEN

MARKER, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MARKER (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 62 25 87 60 10 70 2 15 17
1981 71 20 91 67 4 71 4 16 20
1982 65 25 90 62 5 67 3 20 23
1983 66 23 89 64 8 72 2 15 17
1984 60 24 84 58 8 66 2 16 18
1985 50 20 70 49 7 56 1 13 14
1986 46 25 71 44 7 51 2 18 20
1987 47 28 75 46 7 53 1 21 22
1988 44 26 70 43 12 55 1 14 15
1989 49 28 77 47 13 60 2 15 17
1990 50 27 77 50 12 62 15 15
1991 40 31 71 40 13 53 18 18
1992 39 29 68 38 11 49 1 18 19
1993 34 29 63 33 13 46 1 16 17
1994 33 29 62 31 11 42 2 18 20
1995 34 26 60 33 12 45 1 14 15
1996 35 30 65 33 14 47 2 16 18
1997 33 30 63 29 14 43 4 16 20
1998 27 25 52 24 15 39 3 10 13
1999 27 23 50 25 15 40 2 8 10
2000 25 24 49 24 14 38 1 10 11
2001 28 25 53 27 13 40 1 12 13
2002 28 21 49 27 15 42 1 6 7
2003 29 21 50 28 16 44 1 5 6
2004 27 21 48 27 15 42 6 6
2005 29 22 51 29 15 44 7 7
2006 27 21 48 27 15 42 6 6
2007 27 22 49 27 16 43 6 6
2008 30 23 53 30 17 47 6 6
2009 32 22 54 32 14 46 8 8
2010 31 24 55 30 15 45 1 9 10
2011 38 21 59 38 12 50 9 9
2012 35 26 61 35 17 52 9 9
2013 32 24 56 32 15 47 9 9
2014 35 24 59 34 14 48 1 10 11
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MARKER (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 61.8 16.7 78.5 60.0 10.0 70.0 1.8 6.7 8.5
1981 68.9 11.7 80.6 67.0 4.0 71.0 1.9 7.7 9.6
1982 63.4 14.7 78.1 62.0 5.0 67.0 1.4 9.7 11.1
1983 64.9 15.2 80.1 64.0 8.0 72.0 0.9 7.2 8.1
1984 58.9 16.3 75.2 58.0 8.0 66.0 0.9 8.3 9.2
1985 49.5 13.6 63.1 49.0 7.0 56.0 0.5 6.7 7.1
1986 45.0 16.5 61.5 44.0 7.0 51.0 1.0 9.5 10.4
1987 46.5 17.5 64.0 46.0 7.0 53.0 0.5 10.5 11.0
1988 43.5 18.1 61.7 43.0 12.0 55.0 0.5 6.2 6.7
1989 48.2 20.0 68.2 47.0 13.0 60.0 1.2 7.0 8.2
1990 50.0 19.2 69.2 50.0 12.0 62.0 7.2 7.2
1991 40.0 21.3 61.3 40.0 13.0 53.0 8.3 8.3
1992 38.5 19.6 58.1 38.0 11.0 49.0 0.5 8.6 9.1
1993 33.8 20.7 54.5 33.0 13.0 46.0 0.8 7.7 8.5
1994 32.3 20.6 52.9 31.0 11.0 42.0 1.3 9.6 10.9
1995 33.5 18.8 52.2 33.0 12.0 45.0 0.5 6.8 7.2
1996 34.3 21.7 56.0 33.0 14.0 47.0 1.3 7.7 9.0
1997 31.4 22.1 53.5 29.0 14.0 43.0 2.4 8.1 10.5
1998 26.1 20.3 46.4 24.0 15.0 39.0 2.1 5.3 7.4
1999 26.3 19.6 45.9 25.0 15.0 40.0 1.3 4.6 5.9
2000 24.5 20.1 44.7 24.0 14.0 38.0 0.5 6.1 6.7
2001 27.5 21.0 48.5 27.0 13.0 40.0 0.5 8.0 8.5
2002 27.5 18.6 46.1 27.0 15.0 42.0 0.5 3.6 4.1
2003 28.5 18.8 47.3 28.0 16.0 44.0 0.5 2.8 3.3
2004 27.0 18.3 45.3 27.0 15.0 42.0 3.3 3.3
2005 29.0 19.3 48.3 29.0 15.0 44.0 4.3 4.3
2006 27.0 18.5 45.5 27.0 15.0 42.0 3.5 3.5
2007 27.0 19.3 46.3 27.0 16.0 43.0 3.3 3.3
2008 30.0 20.1 50.1 30.0 17.0 47.0 3.1 3.1
2009 32.0 18.5 50.5 32.0 14.0 46.0 4.5 4.5
2010 30.8 20.1 50.9 30.0 15.0 45.0 0.8 5.1 5.9
2011 38.0 17.3 55.3 38.0 12.0 50.0 5.3 5.3
2012 35.0 21.5 56.5 35.0 17.0 52.0 4.5 4.5
2013 32.0 20.8 52.8 32.0 15.0 47.0 5.8 5.8
2014 34.2 20.4 54.6 34.0 14.0 48.0 0.2 6.4 6.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MARKER (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 87 0.0 78.5 0.0
1981 91 0.0 80.6 0.0
1982 90 0.0 78.1 0.0
1983 89 0.0 80.1 0.0
1984 84 0.0 75.2 0.0
1985 70 0.0 63.1 0.0
1986 71 0.0 61.5 0.0
1987 75 0.0 64.0 0.0
1988 70 0.0 61.7 0.0
1989 77 0.0 68.2 0.0
1990 77 0.0 69.2 0.0
1991 71 0.0 61.3 0.0
1992 68 0.0 58.1 0.0
1993 63 0.0 54.5 0.0
1994 62 0.0 52.9 0.0
1995 60 0.0 52.2 0.0
1996 65 0.0 56.0 0.0
1997 63 0.0 53.5 0.0
1998 52 0.0 46.4 0.0
1999 50 0.0 45.9 0.0
2000 49 0.0 3.9 44.7 0.0
2001 53 0.0 4.4 48.5 0.0
2002 49 0.0 4.0 46.1 0.0
2003 50 0.0 4.1 47.3 0.0
2004 48 0.0 4.0 45.3 0.0
2005 51 0.0 4.1 48.3 0.0
2006 48 0.0 3.7 45.5 0.0
2007 49 0.0 3.8 46.3 0.0
2008 53 0.0 4.1 50.1 0.0
2009 54 0.0 4.6 50.5 0.0
2010 55 0.0 4.7 50.9 0.0
2011 59 0.0 4.9 55.3 0.0
2012 61 0.0 5.1 56.5 0.0
2013 56 0.0 4.6 52.8 0.0
2014 59 0.0 4.8 54.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MARKER (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.4
FINANSDEPARTEMENTET 44 41.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MARKER (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.4
TOLLREGION ØST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 44 41.0
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MARKER (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:26 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I MARKER KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:1:11 NAV ØSTFOLD NAV MARKER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.4
16:5:2:1:5 TOLLREGION ØST-NORGE ØRJE TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 44 41.0
4:7:15:1:6 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT MARKER OG RØMSKOG LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.2