FORVALTNINGSDATABASEN

ULVIK, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ULVIK (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 76 17 93 75 8 83 1 9 10
1981 75 19 94 75 8 83 11 11
1982 70 21 91 70 7 77 14 14
1983 68 23 91 67 8 75 1 15 16
1984 63 25 88 62 11 73 1 14 15
1985 60 26 86 59 11 70 1 15 16
1986 60 28 88 59 10 69 1 18 19
1987 60 25 85 58 14 72 2 11 13
1988 62 27 89 60 12 72 2 15 17
1989 65 25 90 62 10 72 3 15 18
1990 66 27 93 63 12 75 3 15 18
1991 67 29 96 59 10 69 8 19 27
1992 64 32 96 56 15 71 8 17 25
1993 59 32 91 50 12 62 9 20 29
1994 48 30 78 37 11 48 11 19 30
1995 30 12 42 27 2 29 3 10 13
1996 17 13 30 15 2 17 2 11 13
1997 18 8 26 15 1 16 3 7 10
1998 18 8 26 15 15 3 8 11
1999 14 6 20 14 1 15 5 5
2000 8 6 14 8 1 9 5 5
2001 7 5 12 7 1 8 4 4
2002 5 4 9 5 1 6 3 3
2003 4 4 8 4 2 6 2 2
2004 3 4 7 3 2 5 2 2
2005 3 4 7 3 1 4 3 3
2006 3 5 8 3 1 4 4 4
2007 3 3 6 3 1 4 2 2
2008 29 4 33 29 1 30 3 3
2009 27 4 31 27 1 28 3 3
2010 28 3 31 28 1 29 2 2
2011 27 3 30 27 27 3 3
2012 28 3 31 28 1 29 2 2
2013 29 2 31 29 1 30 1 1
2014 26 2 28 26 2 28
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ULVIK (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 75.5 10.7 86.2 75.0 8.0 83.0 0.5 2.7 3.2
1981 75.0 11.1 86.1 75.0 8.0 83.0 3.1 3.1
1982 70.0 11.9 81.9 70.0 7.0 77.0 4.9 4.9
1983 67.2 13.5 80.7 67.1 8.0 75.1 0.1 5.5 5.6
1984 62.5 16.9 79.4 62.0 11.0 73.0 0.5 5.9 6.4
1985 59.2 17.7 76.9 59.0 11.0 70.0 0.2 6.7 6.8
1986 59.2 17.8 77.1 59.1 10.0 69.1 0.1 7.8 8.0
1987 58.3 19.3 77.6 58.0 14.0 72.0 0.3 5.3 5.6
1988 60.6 20.1 80.7 60.0 12.0 72.0 0.6 8.1 8.7
1989 62.7 17.7 80.4 62.0 10.0 72.0 0.7 7.7 8.4
1990 63.6 19.4 83.0 63.0 12.0 75.0 0.6 7.4 8.0
1991 61.7 19.8 81.5 59.0 10.0 69.0 2.7 9.8 12.5
1992 58.8 23.5 82.3 56.0 15.0 71.0 2.8 8.5 11.4
1993 53.2 21.6 74.8 50.0 12.0 62.0 3.2 9.6 12.8
1994 42.3 20.1 62.4 37.0 11.0 48.0 5.3 9.1 14.4
1995 28.7 7.4 36.1 27.0 2.0 29.0 1.7 5.4 7.1
1996 15.5 7.7 23.2 15.0 2.0 17.0 0.5 5.7 6.2
1997 15.7 3.8 19.5 15.0 1.0 16.0 0.7 2.8 3.5
1998 15.6 3.7 19.3 15.0 15.0 0.6 3.7 4.3
1999 14.0 3.7 17.7 14.0 1.0 15.0 2.7 2.7
2000 8.0 3.3 11.4 8.0 1.0 9.0 2.3 2.3
2001 7.0 3.0 9.9 7.0 1.0 8.0 2.0 2.0
2002 5.0 2.5 7.4 5.0 1.0 6.0 1.5 1.5
2003 4.0 2.6 6.6 4.0 2.0 6.0 0.6 0.6
2004 3.0 2.7 5.7 3.0 2.0 5.0 0.6 0.6
2005 3.0 2.7 5.7 3.0 1.0 4.0 1.7 1.7
2006 3.0 2.6 5.6 3.0 1.0 4.0 1.6 1.6
2007 3.0 2.6 5.6 3.0 1.0 4.0 1.6 1.6
2008 29.0 2.7 31.7 29.0 1.0 30.0 1.7 1.7
2009 27.0 2.7 29.7 27.0 1.0 28.0 1.7 1.7
2010 28.0 2.0 30.0 28.0 1.0 29.0 0.9 0.9
2011 27.0 1.8 28.8 27.0 27.0 1.8 1.8
2012 28.0 2.0 30.0 28.0 1.0 29.0 0.9 0.9
2013 29.0 1.1 30.1 29.0 1.0 30.0 0.2 0.2
2014 26.0 2.0 28.0 26.0 2.0 28.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ULVIK (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 93 0.1 86.2 0.1
1981 94 0.1 86.1 0.1
1982 91 0.0 81.9 0.0
1983 91 0.0 80.7 0.0
1984 88 0.0 79.4 0.0
1985 86 0.0 76.9 0.0
1986 88 0.0 77.1 0.0
1987 85 0.0 77.6 0.0
1988 89 0.0 80.7 0.0
1989 90 0.0 80.4 0.0
1990 93 0.1 83.0 0.0
1991 96 0.1 81.5 0.0
1992 96 0.1 82.3 0.0
1993 91 0.0 74.8 0.0
1994 78 0.0 62.4 0.0
1995 42 0.0 36.1 0.0
1996 30 0.0 23.2 0.0
1997 26 0.0 19.5 0.0
1998 26 0.0 19.3 0.0
1999 20 0.0 17.7 0.0
2000 14 0.0 2.4 11.4 0.0
2001 12 0.0 2.0 9.9 0.0
2002 9 0.0 1.5 7.4 0.0
2003 8 0.0 1.4 6.6 0.0
2004 7 0.0 1.2 5.7 0.0
2005 7 0.0 1.3 5.7 0.0
2006 8 0.0 1.6 5.6 0.0
2007 6 0.0 1.1 5.6 0.0
2008 33 0.0 7.0 31.7 0.0
2009 31 0.0 6.6 29.7 0.0
2010 31 0.0 6.9 30.0 0.0
2011 30 0.0 6.3 28.8 0.0
2012 31 0.0 6.6 30.0 0.0
2013 31 0.0 6.8 30.1 0.0
2014 28 0.0 6.1 28.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ULVIK (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 22.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ULVIK (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 22.0
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ULVIK (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:54 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I ULVIK KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:15:25 HORDALAND POLITIDISTRIKT VOSS LENSMANNSDISTRIKT ULVIK JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
13:8:91 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET MYRDAL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 22.0
90:2:2:12:48 NAV HORDALAND NAV ULVIK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0