FORVALTNINGSDATABASEN

FJELL, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FJELL (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39 35 74 36 18 54 3 17 20
1981 36 39 75 34 21 55 2 18 20
1982 40 42 82 38 20 58 2 22 24
1983 44 44 88 41 23 64 3 21 24
1984 39 42 81 35 23 58 4 19 23
1985 29 49 78 27 26 53 2 23 25
1986 28 48 76 26 27 53 2 21 23
1987 27 54 81 25 28 53 2 26 28
1988 29 55 84 26 30 56 3 25 28
1989 28 58 86 26 31 57 2 27 29
1990 29 64 93 27 34 61 2 30 32
1991 32 59 91 27 32 59 5 27 32
1992 29 66 95 25 37 62 4 29 33
1993 36 87 123 32 45 77 4 42 46
1994 27 62 89 24 25 49 3 37 40
1995 32 78 110 28 37 65 4 41 45
1996 40 86 126 36 47 83 4 39 43
1997 33 72 105 31 45 76 2 27 29
1998 34 72 106 31 41 72 3 31 34
1999 49 75 124 42 42 84 7 33 40
2000 28 35 63 26 25 51 2 10 12
2001 45 61 106 44 45 89 1 16 17
2002 50 65 115 48 44 92 2 21 23
2003 47 62 109 47 42 89 20 20
2004 32 55 87 31 40 71 1 15 16
2005 28 47 75 27 34 61 1 13 14
2006 28 43 71 27 33 60 1 10 11
2007 25 49 74 24 35 59 1 14 15
2008 25 42 67 23 31 54 2 11 13
2009 25 36 61 24 29 53 1 7 8
2010 30 43 73 30 34 64 9 9
2011 27 33 60 26 26 52 1 7 8
2012 28 30 58 26 23 49 2 7 9
2013 22 22 44 21 17 38 1 5 6
2014 14 19 33 14 15 29 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FJELL (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37.4 27.0 64.4 36.0 18.0 54.0 1.4 9.0 10.4
1981 34.9 30.8 65.6 34.0 21.0 55.0 0.9 9.8 10.6
1982 38.9 31.7 70.6 38.0 20.0 58.0 0.9 11.7 12.6
1983 42.5 33.9 76.3 41.0 23.0 64.0 1.5 10.9 12.4
1984 36.9 32.7 69.7 35.0 23.0 58.0 1.9 9.7 11.7
1985 27.9 37.4 65.2 27.0 26.0 53.0 0.9 11.4 12.2
1986 26.9 36.8 63.7 26.0 27.0 53.0 0.9 9.8 10.7
1987 25.9 40.5 66.4 25.0 28.0 53.0 0.9 12.5 13.4
1988 27.4 42.6 70.0 26.0 30.0 56.0 1.4 12.6 14.0
1989 26.9 45.1 72.0 26.0 31.0 57.0 0.9 14.1 15.0
1990 27.9 49.6 77.5 27.0 34.0 61.0 0.9 15.6 16.5
1991 28.9 48.1 77.0 27.0 32.0 59.0 1.9 16.1 18.0
1992 27.0 53.0 80.0 25.0 37.0 62.0 2.0 16.0 18.0
1993 33.2 63.1 96.3 32.0 45.0 77.0 1.2 18.1 19.3
1994 24.8 43.2 68.0 24.0 25.0 49.0 0.8 18.2 19.0
1995 29.2 60.1 89.3 28.0 37.0 65.0 1.2 23.1 24.3
1996 37.7 67.6 105.4 36.0 47.0 83.0 1.7 20.6 22.4
1997 32.0 59.0 91.0 31.0 45.0 76.0 1.0 14.0 15.0
1998 32.5 59.4 91.8 31.0 41.0 72.0 1.5 18.4 19.8
1999 43.4 57.6 101.1 42.0 42.0 84.0 1.4 15.6 17.1
2000 27.5 31.3 58.8 26.0 25.0 51.0 1.5 6.3 7.8
2001 44.8 54.5 99.4 44.0 45.0 89.0 0.8 9.6 10.4
2002 49.2 56.2 105.4 48.0 44.0 92.0 1.2 12.2 13.4
2003 47.0 53.3 100.3 47.0 42.0 89.0 11.3 11.3
2004 31.8 49.4 81.2 31.0 40.0 71.0 0.8 9.4 10.2
2005 27.5 41.8 69.3 27.0 34.0 61.0 0.5 7.8 8.3
2006 27.5 38.7 66.2 27.0 33.0 60.0 0.5 5.7 6.2
2007 24.7 44.2 68.9 24.0 35.0 59.0 0.7 9.2 9.9
2008 24.5 37.9 62.4 23.0 31.0 54.0 1.5 6.9 8.4
2009 24.9 33.0 57.9 24.0 29.0 53.0 0.9 4.0 4.9
2010 30.0 40.1 70.1 30.0 34.0 64.0 6.1 6.1
2011 26.6 30.5 57.1 26.0 26.0 52.0 0.6 4.5 5.1
2012 27.2 26.9 54.1 26.0 23.0 49.0 1.2 3.9 5.1
2013 21.6 19.8 41.3 21.0 17.0 38.0 0.6 2.8 3.3
2014 14.0 17.0 31.0 14.0 15.0 29.0 2.0 2.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FJELL (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 74 0.0 64.4 0.0
1981 75 0.0 65.6 0.0
1982 82 0.0 70.6 0.0
1983 88 0.0 76.3 0.0
1984 81 0.0 69.7 0.0
1985 78 0.0 65.2 0.0
1986 76 0.0 63.7 0.0
1987 81 0.0 66.4 0.0
1988 84 0.0 70.0 0.0
1989 86 0.0 72.0 0.0
1990 93 0.1 77.5 0.0
1991 91 0.0 77.0 0.0
1992 95 0.1 80.0 0.0
1993 123 0.1 96.3 0.1
1994 89 0.1 68.0 0.0
1995 110 0.1 89.3 0.1
1996 126 0.1 105.4 0.1
1997 105 0.1 91.0 0.1
1998 106 0.1 91.8 0.1
1999 124 0.1 101.1 0.1
2000 63 0.0 1.0 58.8 0.0
2001 106 0.1 1.5 99.4 0.1
2002 115 0.1 1.7 105.4 0.1
2003 109 0.1 1.6 100.3 0.1
2004 87 0.1 1.2 81.2 0.1
2005 75 0.1 1.0 69.3 0.1
2006 71 0.1 0.8 66.2 0.1
2007 74 0.1 0.8 68.9 0.1
2008 67 0.0 0.7 62.4 0.1
2009 61 0.0 0.6 57.9 0.0
2010 73 0.1 0.7 70.1 0.1
2011 60 0.0 0.6 57.1 0.0
2012 58 0.0 0.5 54.1 0.0
2013 44 0.0 0.4 41.3 0.0
2014 33 0.0 0.3 31.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FJELL (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 16.2
FINANSDEPARTEMENTET 2 1.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FJELL (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.2
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 16.2
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 2 1.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FJELL (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:19 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I FJELL KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
4:7:15:15:24 HORDALAND POLITIDISTRIKT SOTRA ASKØY OG ØYGARDEN LENSMANNS DISTRIKT FJELL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.2
90:2:2:12:16 NAV HORDALAND NAV FJELL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 16.2
16:3:4:33 SKATT VEST SKATT VEST AVD FJELL FINANSDEPARTEMENTET 2 1.5