FORVALTNINGSDATABASEN

VAKSDAL, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VAKSDAL (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 67 17 84 63 8 71 4 9 13
1981 72 28 100 68 12 80 4 16 20
1982 58 25 83 54 10 64 4 15 19
1983 57 30 87 53 12 65 4 18 22
1984 50 27 77 47 10 57 3 17 20
1985 44 27 71 42 10 52 2 17 19
1986 47 26 73 45 10 55 2 16 18
1987 42 30 72 39 8 47 3 22 25
1988 45 32 77 42 10 52 3 22 25
1989 38 32 70 36 10 46 2 22 24
1990 37 36 73 35 10 45 2 26 28
1991 35 31 66 32 11 43 3 20 23
1992 35 32 67 30 11 41 5 21 26
1993 38 37 75 30 10 40 8 27 35
1994 38 30 68 29 8 37 9 22 31
1995 37 38 75 32 12 44 5 26 31
1996 36 37 73 31 10 41 5 27 32
1997 33 37 70 31 10 41 2 27 29
1998 34 34 68 32 8 40 2 26 28
1999 39 29 68 33 11 44 6 18 24
2000 33 11 44 33 3 36 8 8
2001 51 23 74 50 12 62 1 11 12
2002 38 22 60 36 14 50 2 8 10
2003 34 21 55 32 13 45 2 8 10
2004 12 11 23 12 7 19 4 4
2005 17 10 27 15 6 21 2 4 6
2006 20 9 29 20 6 26 3 3
2007 18 8 26 18 5 23 3 3
2008 15 8 23 15 5 20 3 3
2009 13 9 22 13 5 18 4 4
2010 24 21 45 24 17 41 4 4
2011 25 15 40 25 12 37 3 3
2012 27 19 46 27 14 41 5 5
2013 27 17 44 26 10 36 1 7 8
2014 26 13 39 26 11 37 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VAKSDAL (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 65.4 10.8 76.2 63.0 8.0 71.0 2.4 2.8 5.2
1981 69.6 18.6 88.2 68.0 12.0 80.0 1.6 6.6 8.2
1982 55.2 15.3 70.5 54.0 10.0 64.0 1.2 5.3 6.5
1983 54.5 18.4 72.9 53.0 12.0 65.0 1.5 6.4 7.9
1984 47.4 15.9 63.3 47.0 10.0 57.0 0.4 5.9 6.3
1985 42.2 15.9 58.0 42.0 10.0 52.0 0.2 5.9 6.0
1986 45.2 16.2 61.4 45.0 10.0 55.0 0.2 6.2 6.4
1987 40.2 17.4 57.6 39.0 8.0 47.0 1.1 9.4 10.6
1988 43.2 19.3 62.4 42.0 10.0 52.0 1.1 9.3 10.4
1989 36.6 19.9 56.5 36.0 10.0 46.0 0.6 9.9 10.5
1990 36.1 20.7 56.8 35.0 10.0 45.0 1.1 10.7 11.8
1991 33.5 18.9 52.4 32.0 11.0 43.0 1.5 7.9 9.4
1992 32.5 20.3 52.7 30.0 11.0 41.0 2.5 9.3 11.7
1993 32.9 21.3 54.2 30.0 10.0 40.0 2.9 11.3 14.2
1994 32.7 17.6 50.3 29.0 8.0 37.0 3.7 9.6 13.3
1995 34.3 23.3 57.6 32.0 12.0 44.0 2.3 11.3 13.6
1996 32.9 20.8 53.7 31.0 10.0 41.0 1.9 10.8 12.7
1997 31.4 19.8 51.2 31.0 10.0 41.0 0.4 9.8 10.2
1998 32.4 17.5 49.9 32.0 8.0 40.0 0.4 9.4 9.9
1999 34.6 19.1 53.7 33.0 11.0 44.0 1.6 8.1 9.7
2000 33.0 6.2 39.2 33.0 3.0 36.0 3.2 3.2
2001 50.3 16.7 67.0 50.0 12.0 62.0 0.3 4.7 5.0
2002 36.8 17.6 54.4 36.0 14.0 50.0 0.8 3.6 4.4
2003 32.8 16.6 49.4 32.0 13.0 45.0 0.8 3.6 4.4
2004 12.0 8.3 20.3 12.0 7.0 19.0 1.3 1.3
2005 15.6 7.3 22.9 15.0 6.0 21.0 0.6 1.3 1.9
2006 20.0 6.8 26.8 20.0 6.0 26.0 0.8 0.8
2007 18.0 6.4 24.4 18.0 5.0 23.0 1.4 1.4
2008 15.0 6.4 21.4 15.0 5.0 20.0 1.4 1.4
2009 13.0 6.6 19.5 13.0 5.0 18.0 1.5 1.5
2010 24.0 18.9 42.9 24.0 17.0 41.0 1.9 1.9
2011 25.0 13.5 38.5 25.0 12.0 37.0 1.5 1.5
2012 27.0 17.3 44.3 27.0 14.0 41.0 3.3 3.3
2013 26.8 14.2 41.0 26.0 10.0 36.0 0.8 4.2 5.0
2014 26.0 12.3 38.3 26.0 11.0 37.0 1.3 1.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VAKSDAL (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 84 0.0 76.2 0.0
1981 100 0.1 88.2 0.1
1982 83 0.0 70.5 0.0
1983 87 0.0 72.9 0.0
1984 77 0.0 63.3 0.0
1985 71 0.0 58.0 0.0
1986 73 0.0 61.4 0.0
1987 72 0.0 57.6 0.0
1988 77 0.0 62.4 0.0
1989 70 0.0 56.5 0.0
1990 73 0.0 56.8 0.0
1991 66 0.0 52.4 0.0
1992 67 0.0 52.7 0.0
1993 75 0.0 54.2 0.0
1994 68 0.0 50.3 0.0
1995 75 0.0 57.6 0.0
1996 73 0.0 53.7 0.0
1997 70 0.0 51.2 0.0
1998 68 0.0 49.9 0.0
1999 68 0.0 53.7 0.0
2000 44 0.0 2.5 39.2 0.0
2001 74 0.1 4.4 67.0 0.1
2002 60 0.0 3.7 54.4 0.0
2003 55 0.0 3.3 49.4 0.0
2004 23 0.0 1.4 20.3 0.0
2005 27 0.0 1.8 22.9 0.0
2006 29 0.0 1.8 26.8 0.0
2007 26 0.0 1.7 24.4 0.0
2008 23 0.0 1.5 21.4 0.0
2009 22 0.0 1.5 19.5 0.0
2010 45 0.0 3.0 42.9 0.0
2011 40 0.0 2.8 38.5 0.0
2012 46 0.0 3.2 44.3 0.0
2013 44 0.0 3.2 41.0 0.0
2014 39 0.0 2.9 38.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VAKSDAL (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 27 26.3
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VAKSDAL (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 25 24.3
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VAKSDAL (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:55 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I VAKSDAL KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:15:26 HORDALAND POLITIDISTRIKT VOSS LENSMANNSDISTRIKT VAKSDAL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
13:8:28 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET DALE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
4:5:8:4:2 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET BERGEN FENGSEL AVDELING OSTERØY JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 25 24.3
90:2:2:12:49 NAV HORDALAND NAV VAKSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0