FORVALTNINGSDATABASEN

MELAND, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MELAND (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 9 10 19 9 5 14 5 5
1981 10 15 25 10 10 20 5 5
1982 11 17 28 10 11 21 1 6 7
1983 10 18 28 9 11 20 1 7 8
1984 8 14 22 7 9 16 1 5 6
1985 10 14 24 9 9 18 1 5 6
1986 10 14 24 9 10 19 1 4 5
1987 10 17 27 9 9 18 1 8 9
1988 9 15 24 8 9 17 1 6 7
1989 11 17 28 10 9 19 1 8 9
1990 11 15 26 10 7 17 1 8 9
1991 9 16 25 9 9 18 7 7
1992 10 19 29 9 10 19 1 9 10
1993 10 20 30 9 10 19 1 10 11
1994 8 16 24 7 5 12 1 11 12
1995 9 20 29 8 9 17 1 11 12
1996 9 18 27 9 9 18 9 9
1997 9 19 28 9 9 18 10 10
1998 8 22 30 8 10 18 12 12
1999 11 23 34 11 10 21 13 13
2000 5 11 16 5 4 9 7 7
2001 3 11 14 3 5 8 6 6
2002 5 12 17 5 4 9 8 8
2003 2 5 7 2 4 6 1 1
2004 2 6 8 1 5 6 1 1 2
2005 2 6 8 1 5 6 1 1 2
2006 1 6 7 1 5 6 1 1
2007 1 5 6 1 4 5 1 1
2008 2 3 5 2 3 5
2009 1 2 3 1 2 3
2010 6 9 15 6 7 13 2 2
2011 6 7 13 6 7 13
2012 7 8 15 7 5 12 3 3
2013 7 9 16 7 7 14 2 2
2014 13 9 22 13 8 21 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MELAND (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 9.0 7.2 16.2 9.0 5.0 14.0 2.2 2.2
1981 10.0 12.3 22.3 10.0 10.0 20.0 2.3 2.3
1982 10.5 14.2 24.7 10.0 11.0 21.0 0.5 3.2 3.7
1983 9.5 14.6 24.1 9.0 11.0 20.0 0.5 3.6 4.1
1984 7.5 11.2 18.8 7.0 9.0 16.0 0.5 2.2 2.8
1985 9.5 11.2 20.8 9.0 9.0 18.0 0.5 2.2 2.8
1986 9.5 11.9 21.4 9.0 10.0 19.0 0.5 1.9 2.3
1987 9.5 12.8 22.3 9.0 9.0 18.0 0.5 3.8 4.3
1988 8.5 11.9 20.4 8.0 9.0 17.0 0.5 2.9 3.4
1989 10.5 12.9 23.4 10.0 9.0 19.0 0.5 3.9 4.4
1990 10.5 11.7 22.2 10.0 7.0 17.0 0.5 4.7 5.2
1991 9.0 12.3 21.3 9.0 9.0 18.0 3.3 3.3
1992 9.5 14.4 23.9 9.0 10.0 19.0 0.5 4.4 4.9
1993 9.5 14.3 23.8 9.0 10.0 19.0 0.5 4.3 4.8
1994 7.5 10.8 18.3 7.0 5.0 12.0 0.5 5.8 6.3
1995 8.5 14.9 23.4 8.0 9.0 17.0 0.5 5.9 6.4
1996 9.0 13.5 22.5 9.0 9.0 18.0 4.5 4.5
1997 9.0 14.4 23.4 9.0 9.0 18.0 5.4 5.4
1998 8.0 15.3 23.3 8.0 10.0 18.0 5.3 5.3
1999 11.0 15.2 26.2 11.0 10.0 21.0 5.2 5.2
2000 5.0 7.7 12.6 5.0 4.0 9.0 3.7 3.7
2001 3.0 7.8 10.8 3.0 5.0 8.0 2.8 2.8
2002 5.0 7.4 12.4 5.0 4.0 9.0 3.5 3.5
2003 2.0 4.6 6.6 2.0 4.0 6.0 0.6 0.6
2004 1.6 5.7 7.3 1.0 5.0 6.0 0.6 0.7 1.3
2005 1.6 5.5 7.1 1.0 5.0 6.0 0.6 0.5 1.1
2006 1.0 5.5 6.5 1.0 5.0 6.0 0.5 0.5
2007 1.0 4.5 5.5 1.0 4.0 5.0 0.5 0.5
2008 2.0 3.0 5.0 2.0 3.0 5.0
2009 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0
2010 6.0 8.7 14.7 6.0 7.0 13.0 1.7 1.7
2011 6.0 7.0 13.0 6.0 7.0 13.0
2012 7.0 6.8 13.8 7.0 5.0 12.0 1.8 1.8
2013 7.0 8.3 15.3 7.0 7.0 14.0 1.3 1.3
2014 13.0 8.5 21.5 13.0 8.0 21.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MELAND (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 19 0.0 16.2 0.0
1981 25 0.0 22.3 0.0
1982 28 0.0 24.7 0.0
1983 28 0.0 24.1 0.0
1984 22 0.0 18.8 0.0
1985 24 0.0 20.8 0.0
1986 24 0.0 21.4 0.0
1987 27 0.0 22.3 0.0
1988 24 0.0 20.4 0.0
1989 28 0.0 23.4 0.0
1990 26 0.0 22.2 0.0
1991 25 0.0 21.3 0.0
1992 29 0.0 23.9 0.0
1993 30 0.0 23.8 0.0
1994 24 0.0 18.3 0.0
1995 29 0.0 23.4 0.0
1996 27 0.0 22.5 0.0
1997 28 0.0 23.4 0.0
1998 30 0.0 23.3 0.0
1999 34 0.0 26.2 0.0
2000 16 0.0 1.1 12.6 0.0
2001 14 0.0 0.9 10.8 0.0
2002 17 0.0 1.1 12.4 0.0
2003 7 0.0 0.4 6.6 0.0
2004 8 0.0 0.5 7.3 0.0
2005 8 0.0 0.5 7.1 0.0
2006 7 0.0 0.4 6.5 0.0
2007 6 0.0 0.3 5.5 0.0
2008 5 0.0 0.2 5.0 0.0
2009 3 0.0 0.1 3.0 0.0
2010 15 0.0 0.7 14.7 0.0
2011 13 0.0 0.6 13.0 0.0
2012 15 0.0 0.7 13.8 0.0
2013 16 0.0 0.7 15.3 0.0
2014 22 0.0 1.0 21.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MELAND (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 16.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MELAND (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
BUFETAT VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 16.0
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MELAND (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:37 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I MELAND KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
83:6:2:3:33 BUFETAT VEST BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER - BERGEN FLATØY BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 16.0
90:2:2:12:33 NAV HORDALAND NAV MELAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 4.5