FORVALTNINGSDATABASEN

RYGGE, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RYGGE (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 44 34 78 44 17 61 17 17
1981 47 36 83 46 20 66 1 16 17
1982 56 46 102 56 19 75 27 27
1983 54 46 100 53 20 73 1 26 27
1984 52 52 104 51 23 74 1 29 30
1985 51 47 98 49 21 70 2 26 28
1986 49 50 99 47 21 68 2 29 31
1987 48 50 98 47 19 66 1 31 32
1988 45 57 102 44 20 64 1 37 38
1989 48 57 105 46 20 66 2 37 39
1990 45 63 108 44 18 62 1 45 46
1991 45 59 104 45 24 69 35 35
1992 43 51 94 43 22 65 29 29
1993 44 69 113 41 23 64 3 46 49
1994 48 72 120 45 27 72 3 45 48
1995 47 70 117 46 29 75 1 41 42
1996 45 65 110 44 32 76 1 33 34
1997 42 49 91 41 30 71 1 19 20
1998 49 50 99 47 30 77 2 20 22
1999 53 77 130 50 38 88 3 39 42
2000 43 27 70 41 16 57 2 11 13
2001 37 25 62 33 17 50 4 8 12
2002 39 27 66 34 20 54 5 7 12
2003 22 24 46 20 18 38 2 6 8
2004 14 21 35 13 16 29 1 5 6
2005 12 19 31 11 14 25 1 5 6
2006 9 5 14 9 3 12 2 2
2007 9 6 15 9 5 14 1 1
2008 10 9 19 10 7 17 2 2
2009 11 11 22 11 10 21 1 1
2010 6 16 22 5 9 14 1 7 8
2011 2 12 14 1 6 7 1 6 7
2012 2 11 13 1 7 8 1 4 5
2013 87 67 154 83 50 133 4 17 21
2014 6 12 18 5 8 13 1 4 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RYGGE (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 44.0 26.9 70.9 44.0 17.0 61.0 9.9 9.9
1981 46.9 28.3 75.2 46.0 20.0 66.0 0.9 8.3 9.2
1982 56.0 33.0 89.0 56.0 19.0 75.0 14.0 14.0
1983 53.8 32.9 86.8 53.0 20.0 73.0 0.9 12.9 13.8
1984 51.8 37.6 89.4 51.0 23.0 74.0 0.8 14.6 15.4
1985 50.7 34.8 85.5 49.0 21.0 70.0 1.7 13.8 15.5
1986 48.8 35.6 84.4 47.0 21.0 68.0 1.8 14.6 16.4
1987 47.8 35.9 83.7 47.0 19.0 66.0 0.8 16.9 17.7
1988 44.8 40.0 84.8 44.0 20.0 64.0 0.8 20.0 20.8
1989 47.6 40.6 88.2 46.0 20.0 66.0 1.6 20.6 22.2
1990 44.5 42.2 86.7 44.0 18.0 62.0 0.5 24.2 24.7
1991 45.0 43.9 88.9 45.0 24.0 69.0 19.9 19.9
1992 43.0 38.2 81.2 43.0 22.0 65.0 16.2 16.2
1993 42.1 45.9 88.0 41.0 23.0 64.0 1.1 22.9 24.0
1994 46.4 51.3 97.8 45.0 27.0 72.0 1.4 24.3 25.8
1995 46.6 51.2 97.8 46.0 29.0 75.0 0.6 22.2 22.8
1996 44.6 49.1 93.7 44.0 32.0 76.0 0.6 17.1 17.7
1997 41.6 41.3 82.9 41.0 30.0 71.0 0.6 11.3 11.9
1998 47.7 40.8 88.5 47.0 30.0 77.0 0.7 10.8 11.5
1999 51.3 57.6 108.9 50.0 38.0 88.0 1.3 19.6 20.9
2000 42.1 22.6 64.8 41.0 16.0 57.0 1.1 6.7 7.8
2001 35.0 22.0 57.0 33.0 17.0 50.0 2.0 5.1 7.1
2002 36.2 24.6 60.8 34.0 20.0 54.0 2.2 4.6 6.8
2003 20.5 21.6 42.1 20.0 18.0 38.0 0.5 3.6 4.1
2004 13.2 19.1 32.3 13.0 16.0 29.0 0.2 3.1 3.3
2005 11.5 17.0 28.5 11.0 14.0 25.0 0.5 3.0 3.5
2006 9.0 4.3 13.3 9.0 3.0 12.0 1.3 1.3
2007 9.0 5.8 14.8 9.0 5.0 14.0 0.8 0.8
2008 10.0 8.0 18.0 10.0 7.0 17.0 1.0 1.0
2009 11.0 10.5 21.5 11.0 10.0 21.0 0.5 0.5
2010 5.9 13.8 19.6 5.0 9.0 14.0 0.9 4.8 5.7
2011 1.9 10.2 12.1 1.0 6.0 7.0 0.9 4.2 5.1
2012 1.9 9.7 11.6 1.0 7.0 8.0 0.9 2.7 3.6
2013 85.9 60.7 146.6 83.0 50.0 133.0 2.9 10.7 13.6
2014 5.9 10.8 16.7 5.0 8.0 13.0 0.9 2.8 3.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RYGGE (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 78 0.0 70.9 0.0
1981 83 0.0 75.2 0.0
1982 102 0.1 89.0 0.1
1983 100 0.1 86.8 0.1
1984 104 0.1 89.4 0.1
1985 98 0.1 85.5 0.1
1986 99 0.1 84.4 0.0
1987 98 0.1 83.7 0.0
1988 102 0.1 84.8 0.1
1989 105 0.1 88.2 0.1
1990 108 0.1 86.7 0.1
1991 104 0.1 88.9 0.1
1992 94 0.1 81.2 0.0
1993 113 0.1 88.0 0.1
1994 120 0.1 97.8 0.1
1995 117 0.1 97.8 0.1
1996 110 0.1 93.7 0.1
1997 91 0.1 82.9 0.1
1998 99 0.1 88.5 0.1
1999 130 0.1 108.9 0.1
2000 70 0.1 1.3 64.8 0.1
2001 62 0.0 1.1 57.0 0.0
2002 66 0.1 1.4 60.8 0.1
2003 46 0.0 1.0 42.1 0.0
2004 35 0.0 0.7 32.3 0.0
2005 31 0.0 0.6 28.5 0.0
2006 14 0.0 0.3 13.3 0.0
2007 15 0.0 0.3 14.8 0.0
2008 19 0.0 0.3 18.0 0.0
2009 22 0.0 0.4 21.5 0.0
2010 22 0.0 0.4 19.6 0.0
2011 14 0.0 0.2 12.1 0.0
2012 13 0.0 0.2 11.6 0.0
2013 154 0.1 2.6 146.6 0.1
2014 18 0.0 0.3 16.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RYGGE (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
FORSVARSDEPARTEMENTET 4 4.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 10.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RYGGE (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 4 4.0
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 10.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RYGGE (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:36 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I RYGGE KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
17:8:12 FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG MOSS LUFTHAVN RYGGE FORSVARSDEPARTEMENTET 4 4.0
90:2:2:1:14 NAV ØSTFOLD NAV RYGGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 10.7