FORVALTNINGSDATABASEN

AURLAND, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i AURLAND (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 88 23 111 84 6 90 4 17 21
1981 96 34 130 92 15 107 4 19 23
1982 94 37 131 90 20 110 4 17 21
1983 110 36 146 106 21 127 4 15 19
1984 104 26 130 101 9 110 3 17 20
1985 103 19 122 99 4 103 4 15 19
1986 99 21 120 96 5 101 3 16 19
1987 92 24 116 89 6 95 3 18 21
1988 88 17 105 86 5 91 2 12 14
1989 83 21 104 82 5 87 1 16 17
1990 84 19 103 83 6 89 1 13 14
1991 82 17 99 78 5 83 4 12 16
1992 74 18 92 70 3 73 4 15 19
1993 66 25 91 63 4 67 3 21 24
1994 62 24 86 60 2 62 2 22 24
1995 67 28 95 65 5 70 2 23 25
1996 70 29 99 67 8 75 3 21 24
1997 65 21 86 65 8 73 13 13
1998 62 14 76 62 3 65 11 11
1999 57 12 69 56 2 58 1 10 11
2000 52 5 57 51 1 52 1 4 5
2001 45 4 49 45 1 46 3 3
2002 43 5 48 43 2 45 3 3
2003 41 5 46 40 2 42 1 3 4
2004 38 5 43 38 2 40 3 3
2005 36 4 40 35 2 37 1 2 3
2006 32 4 36 32 2 34 2 2
2007 35 5 40 35 3 38 2 2
2008 9 5 14 8 1 9 1 4 5
2009 6 7 13 5 5 10 1 2 3
2010 8 9 17 7 7 14 1 2 3
2011 7 8 15 6 6 12 1 2 3
2012 10 9 19 9 7 16 1 2 3
2013 7 8 15 7 6 13 2 2
2014 5 7 12 5 5 10 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i AURLAND (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 85.5 11.2 96.7 84.0 6.0 90.0 1.5 5.2 6.7
1981 93.5 21.0 114.4 92.0 15.0 107.0 1.5 6.0 7.4
1982 91.5 25.9 117.3 90.0 20.0 110.0 1.5 5.9 7.3
1983 107.5 26.0 133.4 106.0 21.0 127.0 1.5 5.0 6.4
1984 102.4 14.9 117.3 101.0 9.0 110.0 1.4 5.9 7.3
1985 100.7 9.5 110.1 99.0 4.0 103.0 1.7 5.5 7.1
1986 97.4 11.1 108.5 96.0 5.0 101.0 1.4 6.2 7.5
1987 90.5 13.5 104.0 89.0 6.0 95.0 1.5 7.5 9.0
1988 86.7 9.6 96.3 86.0 5.0 91.0 0.7 4.6 5.3
1989 82.2 11.9 94.1 82.0 5.0 87.0 0.2 6.9 7.1
1990 83.2 12.0 95.1 83.0 6.0 89.0 0.2 6.0 6.1
1991 78.8 11.4 90.2 78.0 5.0 83.0 0.8 6.4 7.2
1992 71.4 10.6 82.0 70.0 3.0 73.0 1.4 7.6 9.0
1993 63.5 13.4 76.8 63.0 4.0 67.0 0.5 9.4 9.8
1994 60.4 12.8 73.3 60.0 2.0 62.0 0.4 10.8 11.3
1995 65.4 15.3 80.8 65.0 5.0 70.0 0.4 10.3 10.8
1996 67.5 17.2 84.8 67.0 8.0 75.0 0.5 9.2 9.8
1997 65.0 15.1 80.1 65.0 8.0 73.0 7.1 7.1
1998 62.0 8.4 70.4 62.0 3.0 65.0 5.4 5.4
1999 56.8 7.4 64.2 56.0 2.0 58.0 0.8 5.4 6.2
2000 51.8 3.8 55.6 51.0 1.0 52.0 0.8 2.8 3.6
2001 45.0 3.0 48.0 45.0 1.0 46.0 2.0 2.0
2002 43.0 4.0 47.0 43.0 2.0 45.0 2.0 2.0
2003 40.5 4.0 44.5 40.0 2.0 42.0 0.5 2.0 2.5
2004 38.0 4.0 42.0 38.0 2.0 40.0 2.0 2.0
2005 35.6 3.2 38.8 35.0 2.0 37.0 0.6 1.2 1.8
2006 32.0 3.2 35.2 32.0 2.0 34.0 1.2 1.2
2007 35.0 4.5 39.5 35.0 3.0 38.0 1.5 1.5
2008 8.3 3.8 12.1 8.0 1.0 9.0 0.3 2.8 3.1
2009 5.3 6.6 11.9 5.0 5.0 10.0 0.3 1.6 1.9
2010 7.3 8.0 15.3 7.0 7.0 14.0 0.3 1.0 1.3
2011 6.3 7.3 13.6 6.0 6.0 12.0 0.3 1.3 1.6
2012 9.3 8.3 17.6 9.0 7.0 16.0 0.3 1.3 1.6
2013 7.0 7.3 14.3 7.0 6.0 13.0 1.3 1.3
2014 5.0 6.3 11.3 5.0 5.0 10.0 1.3 1.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i AURLAND (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 111 0.1 96.7 0.1
1981 130 0.1 114.4 0.1
1982 131 0.1 117.3 0.1
1983 146 0.1 133.4 0.1
1984 130 0.1 117.3 0.1
1985 122 0.1 110.1 0.1
1986 120 0.1 108.5 0.1
1987 116 0.1 104.0 0.1
1988 105 0.1 96.3 0.1
1989 104 0.1 94.1 0.1
1990 103 0.1 95.1 0.1
1991 99 0.1 90.2 0.1
1992 92 0.1 82.0 0.0
1993 91 0.0 76.8 0.0
1994 86 0.1 73.3 0.0
1995 95 0.1 80.8 0.1
1996 99 0.1 84.8 0.1
1997 86 0.1 80.1 0.1
1998 76 0.0 70.4 0.0
1999 69 0.0 64.2 0.0
2000 57 0.0 6.0 55.6 0.0
2001 49 0.0 5.5 48.0 0.0
2002 48 0.0 5.8 47.0 0.0
2003 46 0.0 5.5 44.5 0.0
2004 43 0.0 5.3 42.0 0.0
2005 40 0.0 5.1 38.8 0.0
2006 36 0.0 4.5 35.2 0.0
2007 40 0.0 4.9 39.5 0.0
2008 14 0.0 1.7 12.1 0.0
2009 13 0.0 1.5 11.9 0.0
2010 17 0.0 1.9 15.3 0.0
2011 15 0.0 1.7 13.6 0.0
2012 19 0.0 2.3 17.6 0.0
2013 15 0.0 1.8 14.3 0.0
2014 12 0.0 1.3 11.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i AURLAND (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i AURLAND (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i AURLAND (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:4 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I AURLAND KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
13:8:44 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET FLÅM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
90:2:2:14:2 NAV SOGN OG FJORDANE NAV AURLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
4:7:15:17:2 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT AURLAND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.8