FORVALTNINGSDATABASEN

STRYN, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i STRYN (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 55 45 100 49 15 64 6 30 36
1981 56 46 102 50 18 68 6 28 34
1982 59 50 109 54 18 72 5 32 37
1983 61 57 118 56 18 74 5 39 44
1984 56 62 118 50 23 73 6 39 45
1985 55 58 113 50 19 69 5 39 44
1986 53 60 113 48 21 69 5 39 44
1987 55 60 115 49 19 68 6 41 47
1988 51 62 113 44 22 66 7 40 47
1989 51 72 123 45 24 69 6 48 54
1990 46 59 105 40 16 56 6 43 49
1991 44 58 102 39 14 53 5 44 49
1992 45 56 101 43 20 63 2 36 38
1993 35 66 101 29 17 46 6 49 55
1994 28 60 88 22 15 37 6 45 51
1995 32 56 88 23 16 39 9 40 49
1996 32 54 86 23 19 42 9 35 44
1997 32 47 79 22 15 37 10 32 42
1998 31 37 68 21 16 37 10 21 31
1999 36 35 71 27 13 40 9 22 31
2000 16 13 29 12 6 18 4 7 11
2001 14 13 27 13 6 19 1 7 8
2002 12 14 26 12 6 18 8 8
2003 11 12 23 11 6 17 6 6
2004 14 15 29 13 7 20 1 8 9
2005 12 15 27 12 8 20 7 7
2006 13 19 32 13 11 24 8 8
2007 11 17 28 11 10 21 7 7
2008 15 19 34 14 13 27 1 6 7
2009 9 16 25 9 13 22 3 3
2010 15 15 30 13 10 23 2 5 7
2011 13 14 27 12 11 23 1 3 4
2012 14 11 25 13 10 23 1 1 2
2013 15 11 26 14 10 24 1 1 2
2014 12 11 23 11 10 21 1 1 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i STRYN (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 53.3 27.5 80.8 49.0 15.0 64.0 4.3 12.5 16.8
1981 54.2 29.8 84.0 50.0 18.0 68.0 4.2 11.8 16.0
1982 57.7 32.2 89.8 54.0 18.0 72.0 3.7 14.1 17.8
1983 59.8 35.4 95.3 56.0 18.0 74.0 3.8 17.4 21.3
1984 53.5 38.1 91.6 50.0 23.0 73.0 3.5 15.1 18.6
1985 53.4 34.3 87.7 50.0 19.0 69.0 3.4 15.3 18.7
1986 51.4 36.2 87.7 48.0 21.0 69.0 3.4 15.2 18.7
1987 53.2 36.8 89.9 49.0 19.0 68.0 4.2 17.8 22.0
1988 48.6 38.2 86.8 44.0 22.0 66.0 4.6 16.2 20.8
1989 48.9 41.7 90.6 45.0 24.0 69.0 3.9 17.7 21.6
1990 44.5 32.3 76.8 40.0 16.0 56.0 4.4 16.3 20.8
1991 42.2 28.2 70.5 39.0 14.0 53.0 3.2 14.2 17.5
1992 43.5 30.9 74.5 43.0 20.0 63.0 0.6 10.9 11.5
1993 31.9 31.1 63.0 29.0 17.0 46.0 2.9 14.1 17.0
1994 25.9 30.7 56.6 22.0 15.0 37.0 3.9 15.7 19.6
1995 27.8 30.7 58.5 23.0 16.0 39.0 4.8 14.7 19.5
1996 28.2 31.7 59.9 23.0 19.0 42.0 5.2 12.7 17.9
1997 27.0 29.3 56.3 22.0 15.0 37.0 5.0 14.3 19.3
1998 26.5 25.6 52.1 21.0 16.0 37.0 5.5 9.6 15.1
1999 30.3 25.5 55.8 27.0 13.0 40.0 3.3 12.5 15.8
2000 13.7 9.3 23.0 12.0 6.0 18.0 1.7 3.3 5.0
2001 13.2 10.1 23.3 13.0 6.0 19.0 0.2 4.1 4.3
2002 12.0 10.3 22.3 12.0 6.0 18.0 4.3 4.3
2003 11.0 9.8 20.8 11.0 6.0 17.0 3.8 3.8
2004 13.6 12.5 26.1 13.0 7.0 20.0 0.6 5.5 6.1
2005 12.0 12.6 24.6 12.0 8.0 20.0 4.6 4.6
2006 13.0 15.8 28.8 13.0 11.0 24.0 4.8 4.8
2007 11.0 14.1 25.1 11.0 10.0 21.0 4.1 4.1
2008 14.5 15.9 30.4 14.0 13.0 27.0 0.5 2.9 3.4
2009 9.0 15.2 24.2 9.0 13.0 22.0 2.2 2.2
2010 14.0 13.6 27.6 13.0 10.0 23.0 1.0 3.6 4.6
2011 12.5 13.2 25.7 12.0 11.0 23.0 0.5 2.2 2.7
2012 13.5 10.9 24.4 13.0 10.0 23.0 0.5 0.9 1.4
2013 14.5 10.9 25.4 14.0 10.0 24.0 0.5 0.9 1.4
2014 11.5 10.9 22.4 11.0 10.0 21.0 0.5 0.9 1.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i STRYN (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 100 0.1 80.8 0.0
1981 102 0.1 84.0 0.0
1982 109 0.1 89.8 0.1
1983 118 0.1 95.3 0.1
1984 118 0.1 91.6 0.1
1985 113 0.1 87.7 0.1
1986 113 0.1 87.7 0.1
1987 115 0.1 89.9 0.1
1988 113 0.1 86.8 0.1
1989 123 0.1 90.6 0.1
1990 105 0.1 76.8 0.0
1991 102 0.1 70.5 0.0
1992 101 0.1 74.5 0.0
1993 101 0.1 63.0 0.0
1994 88 0.1 56.6 0.0
1995 88 0.1 58.5 0.0
1996 86 0.1 59.9 0.0
1997 79 0.0 56.3 0.0
1998 68 0.0 52.1 0.0
1999 71 0.0 55.8 0.0
2000 29 0.0 0.8 23.0 0.0
2001 27 0.0 0.7 23.3 0.0
2002 26 0.0 0.7 22.3 0.0
2003 23 0.0 0.6 20.8 0.0
2004 29 0.0 0.8 26.1 0.0
2005 27 0.0 0.7 24.6 0.0
2006 32 0.0 0.9 28.8 0.0
2007 28 0.0 0.7 25.1 0.0
2008 34 0.0 0.9 30.4 0.0
2009 25 0.0 0.7 24.2 0.0
2010 30 0.0 0.8 27.6 0.0
2011 27 0.0 0.7 25.7 0.0
2012 25 0.0 0.7 24.4 0.0
2013 26 0.0 0.7 25.4 0.0
2014 23 0.0 0.6 22.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i STRYN (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 3.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i STRYN (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 3.5
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i STRYN (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:48 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I STRYN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
11:5:2:5:6 MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NORDFJORD FILIAL LOEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 3.5
90:2:2:14:29 NAV SOGN OG FJORDANE NAV STRYN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 8.0
4:7:15:17:19 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT STRYN OG HORNINDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.9