FORVALTNINGSDATABASEN

RAUMA, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RAUMA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 160 40 200 156 20 176 4 20 24
1981 154 45 199 150 21 171 4 24 28
1982 151 45 196 146 24 170 5 21 26
1983 142 44 186 140 25 165 2 19 21
1984 136 45 181 134 23 157 2 22 24
1985 132 58 190 128 30 158 4 28 32
1986 136 63 199 133 37 170 3 26 29
1987 139 57 196 133 30 163 6 27 33
1988 130 61 191 124 31 155 6 30 36
1989 130 67 197 123 32 155 7 35 42
1990 124 66 190 118 31 149 6 35 41
1991 125 66 191 115 26 141 10 40 50
1992 114 62 176 108 30 138 6 32 38
1993 112 71 183 97 27 124 15 44 59
1994 98 63 161 90 28 118 8 35 43
1995 94 65 159 88 25 113 6 40 46
1996 96 58 154 90 28 118 6 30 36
1997 70 56 126 62 26 88 8 30 38
1998 65 50 115 59 24 83 6 26 32
1999 61 51 112 55 27 82 6 24 30
2000 36 23 59 36 13 49 10 10
2001 38 21 59 37 12 49 1 9 10
2002 38 21 59 38 13 51 8 8
2003 41 22 63 40 12 52 1 10 11
2004 30 22 52 29 13 42 1 9 10
2005 28 20 48 28 14 42 6 6
2006 27 20 47 26 15 41 1 5 6
2007 24 21 45 23 18 41 1 3 4
2008 23 21 44 23 17 40 4 4
2009 24 11 35 24 9 33 2 2
2010 23 10 33 23 10 33
2011 23 11 34 23 11 34
2012 22 10 32 22 10 32
2013 22 8 30 22 8 30
2014 21 9 30 20 9 29 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RAUMA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 157.9 28.3 186.2 156.0 20.0 176.0 1.9 8.3 10.2
1981 151.7 31.6 183.3 150.0 21.0 171.0 1.7 10.6 12.3
1982 148.0 32.9 180.9 146.0 24.0 170.0 2.0 8.9 10.9
1983 141.1 32.0 173.1 140.0 25.0 165.0 1.1 7.0 8.1
1984 135.1 31.7 166.9 134.0 23.0 157.0 1.1 8.7 9.9
1985 130.2 41.3 171.6 128.0 30.0 158.0 2.2 11.3 13.5
1986 134.3 47.3 181.7 133.0 37.0 170.0 1.3 10.3 11.7
1987 136.0 41.1 177.1 133.0 30.0 163.0 3.0 11.1 14.1
1988 126.6 43.8 170.4 124.0 31.0 155.0 2.6 12.8 15.4
1989 126.4 44.5 170.9 123.0 32.0 155.0 3.4 12.5 15.9
1990 121.0 43.2 164.1 118.0 31.0 149.0 3.0 12.2 15.1
1991 119.5 41.5 161.0 115.0 26.0 141.0 4.5 15.5 20.0
1992 111.1 39.9 151.0 108.4 30.0 138.4 2.7 9.9 12.6
1993 104.7 42.3 147.0 97.4 27.0 124.4 7.3 15.3 22.6
1994 94.8 40.5 135.4 90.6 28.0 118.6 4.2 12.5 16.8
1995 90.7 40.5 131.3 88.0 25.0 113.0 2.7 15.5 18.3
1996 92.6 39.0 131.5 90.0 28.0 118.0 2.6 11.0 13.5
1997 66.4 39.1 105.6 62.0 26.0 88.0 4.4 13.1 17.5
1998 61.9 34.6 96.5 59.0 24.0 83.0 2.9 10.6 13.5
1999 58.5 34.9 93.4 55.0 27.0 82.0 3.5 7.9 11.4
2000 36.0 16.9 52.9 36.0 13.0 49.0 3.9 3.9
2001 37.6 15.4 53.0 37.0 12.0 49.0 0.6 3.4 4.0
2002 38.0 15.6 53.6 38.0 13.0 51.0 2.6 2.6
2003 40.8 16.2 57.0 40.0 12.0 52.0 0.8 4.2 5.0
2004 29.8 16.2 46.0 29.0 13.0 42.0 0.8 3.2 4.0
2005 28.0 15.7 43.7 28.0 14.0 42.0 1.7 1.7
2006 26.6 16.3 42.9 26.0 15.0 41.0 0.6 1.3 1.9
2007 23.6 19.1 42.7 23.0 18.0 41.0 0.6 1.1 1.7
2008 23.0 18.9 41.8 23.0 17.0 40.0 1.9 1.9
2009 24.0 10.2 34.2 24.0 9.0 33.0 1.2 1.2
2010 23.0 10.0 33.0 23.0 10.0 33.0
2011 23.0 11.0 34.0 23.0 11.0 34.0
2012 22.0 10.0 32.0 22.0 10.0 32.0
2013 22.0 8.0 30.0 22.0 8.0 30.0
2014 20.8 9.0 29.8 20.0 9.0 29.0 0.8 0.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RAUMA (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 200 0.1 186.2 0.1
1981 199 0.1 183.3 0.1
1982 196 0.1 180.9 0.1
1983 186 0.1 173.1 0.1
1984 181 0.1 166.9 0.1
1985 190 0.1 171.6 0.1
1986 199 0.1 181.7 0.1
1987 196 0.1 177.1 0.1
1988 191 0.1 170.4 0.1
1989 197 0.1 170.9 0.1
1990 190 0.1 164.1 0.1
1991 191 0.1 161.0 0.1
1992 176 0.1 151.0 0.1
1993 183 0.1 147.0 0.1
1994 161 0.1 135.4 0.1
1995 159 0.1 131.3 0.1
1996 154 0.1 131.5 0.1
1997 126 0.1 105.6 0.1
1998 115 0.1 96.5 0.1
1999 112 0.1 93.4 0.1
2000 59 0.0 1.7 52.9 0.0
2001 59 0.0 1.8 53.0 0.0
2002 59 0.0 1.8 53.6 0.0
2003 63 0.1 1.9 57.0 0.0
2004 52 0.0 1.6 46.0 0.0
2005 48 0.0 1.4 43.7 0.0
2006 47 0.0 1.4 42.9 0.0
2007 45 0.0 1.2 42.7 0.0
2008 44 0.0 1.2 41.8 0.0
2009 35 0.0 1.0 34.2 0.0
2010 33 0.0 0.9 33.0 0.0
2011 34 0.0 0.9 34.0 0.0
2012 32 0.0 0.9 32.0 0.0
2013 30 0.0 0.8 30.0 0.0
2014 30 0.0 0.8 29.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RAUMA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 12.0
KULTURDEPARTEMENTET 3 2.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RAUMA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 12.0
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 3 2.8
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RAUMA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:141 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ÅNDALSNES SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 12.0
89:51:8:9 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I GRYTTEN,KORS,HEN, ØVERDALEN,EID,HOLM,VOLL,VÅGSTRANDA KULTURDEPARTEMENTET 3 2.8
90:2:2:15:25 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV RAUMA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
4:7:15:19:10 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT RAUMA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0